SAF-T

SAF-T Scheme

Depre SAF-T

Fișierul standard de control fiscal (Standard Audit File for Tax, SAF-T) reprezintă o nouă obligație declarativă instituită în sarcina contribuabililor, și reflectă standardul internațional pentru schimbul electronic de date contabile între societăți/organizații și autoritățile fiscale, conținând informații referitoare la datele contabile și fiscale ale contribuabililor.

Rolul principal al SAF-T este acela de a standardiza transferul de informații între autoritățile fiscale și contribuabili, oferind beneficii ambelor părți. SAF-T implică raportarea periodică a unui set de informații (inițial, suplimentar declarațiile fiscale - într-un format predefinit) care facilitează revizuirea de către autoritățile fiscale a operațiunilor desfășurate de contribuabili.

Pregătiți-vă pentru SAF-T

România a introdus obligația de raportare SAF-T începând cu 1 ianuarie 2022, pentru persoanele juridice române și unitățile fără personalitate juridică din România ale persoanelor juridice străine care țin contabilitatea în partidă dublă, precum și pentru societățile nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România.

Structura SAF-T în România conține peste 390 de elemente fiscale și contabile obligatorii care ar trebui raportate de contribuabili.

Fișierul SAF-T constituie una dintre probele ce vor fi administrate de către organele fiscale cu ocazia controalelor fiscale efectuate pentru determinarea stării de fapt fiscale, scopul inspecției fiscale fiind, printre altele, verificarea concordanței dintre datele din declaraţiile fiscale și cele din evidența contabilă şi fiscală a contribuabilului/plătitorului, inclusiv informațiile din Fișierul SAF-T. 

Astfel, pregătirea pentru SAF-T este foarte importantă, întrucât toate informațiile contabile și fiscale ar trebui raportate lunar / trimestrial, anual sau la cerere.

 

Marii contribuabili au fost primii care au trebuit să depună fișierul SAF-T (prin Declarația informativă D406), în februarie 2022 pentru luna ianuarie 2022. Vor fi urmați de contribuabilii mijlocii in 2023, și de contribuabilii aflați în categoria micilor contribuabili, în 2025.

 

Despre SAF-T în România

Contribuabilii obligați să depună fișierul SAF-T

Data de la care transmiterea Fișierului SAF-T devine obligatorie variază în funcție de categoriile de contribuabili, astfel:

  • contribuabilii mari în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au avut obligația de depunere a D1 în ianuarie 2022;

  • contribuabilii mijlocii în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2023;

  • contribuabili mici în această categorie la data de 31 decembrie 2021 au obligația de depunere a Declarației informative D406 de la data de 1 ianuarie 2025;

  • prin excepție, instituțiile financiar-bancare și societățile de asigurare/reasigurare (inclusiv societățile de administrare a investițiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative/fonduri de investiții alternative, entități autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară), încadrate la data de 31 decembrie 2021 în categoria marilor contribuabili1 ianuarie 2023.

Contribuabilii care aveau obligația depunerii Declarației informative D406, conform datelor de referință, iar ulterior sunt încadrați într-o categorie pentru care nu s-a împlinit data de referință pentru depunerea declarației, vor continua să raporteze fișierul standard de control prin depunerea de Declarații informative D406.

În categoria contribuabililor care au obligația de a depune la organul fiscal Fișierul SAF-T sunt incluse și societățile nerezidente care au în România un cod de înregistrare în scopuri de TVA (contribuabilii înregistrați prin înregistrare directă, contribuabilii înregistrați prin reprezentant fiscal, sediile fixe).

Metoda de raportare și termenele-limită

Contribuabilii trebuie să transmită Declarația informativă D406 lunar sau trimestrial, urmând perioada fiscală aplicabilă pentru taxa pe valoarea adăugată (TVA). Contribuabilii care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA trebuie să trimită fișierul SAF-T trimestrial.

Declarația informativă D406 se transmite în format electronic, termenul-limită de depunere fiind:

  • până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare (luna/trimestrul calendaristic, după caz, pentru alte informații decât cele privind Stocurile și Activele).

  • până la termenul de depunere a situațiilor financiare aferente exercițiului financiar, în cazul Declarației informative D406 - Active.

  • în termenul stabilit de organul fiscal, care nu poate fi mai mic de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în cazul Declarației informative D406 - Stocuri.

Dimensiunea maximă a Declarației informative D406 este de 500 MB. Dacă D406 depășește această limită, contribuabilii vor trimite datele prin raportare modală (raportarea datelor în mai multe părți - mai multe declarații D406 în aceeași lună pentru fiecare contribuabil). În cazul în care contribuabilul identifică anumite erori în declarația D406 depusă inițial, acesta poate trimite o declarație rectificativă.

Contravenții

Nedepunerea în termenul legal și depunerea incorectă sau incompletă a fișierului SAF-T, constatate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), vor constitui contravenții, cu excepția cazurilor în care fișierul SAF-T este corectat în anumite termene.

Contribuabilii vor beneficia de o perioadă de grație, astfel:

  • 6 (șase) luni pentru prima raportare, respectiv 5 (cinci) luni pentru a doua raportare, 4 (patru) luni pentru a treia raportare, 3 (trei) luni pentru a patra raportare, 2 (două) luni pentru a cincea raportare, pentru contribuabilii care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T;

  • 3 (trei) luni pentru prima raportare pentru contribuabilii care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T;


Pregătirea pentru SAF-T nu se limitează la extragerea datelor din sistemul de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) și transmiterea acestora către ANAF  în formatul necesar (adică *.xml), ci presupune și anumite etape pregătitoare prin care se verifică acuratețea și integritatea fișierelor SAF-T pe care le veți transmite.

PwC are o echipă dedicată care vă poate oferi asistență în pregătirea pentru noua raportare SAF-T. Aceasta include și accesul în aplicația pe care v-o punem la dispoziție, prin care se prelucrează și validează datele ce vor trebui raportate în fișierul SAF-T și se generează fișierul în format *.xml.  

Pentru mai multe informații despre etapele pregătirii pentru SAF-T și prezentarea aplicației care verifică datele și întocmește fișierul SAF-T, echipa noastră dedicată vă stă la dispoziție.


Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partener și Lider al Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, PwC Romania

Anca Macovei

Anca Macovei

Director, Consultanță Fiscală, PwC Romania

Ștefan Suceveanu

Ștefan Suceveanu

Senior Manager, Consultanță Fiscală, PwC Romania

Follow us