Principalele schimbări legislative instituite prin Legea de aprobare a OUG 25/2018

Pe scurt

Recent a fost publicată Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2018 (OUG 25/2018) prin care se modifică şi completează o serie de acte normative şi se aprobă unele măsuri fiscal-bugetare.

 

În detaliu

Codul fiscal

I. Impozit pe profit

Tichete culturale

 • Tichetele culturale sunt incluse in categoria cheltuielilor sociale, deductibile la stabilirea rezultatului fiscal în limita unei cote de până la 5% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Sponsorizări

 • Sumele aferente sponsorizărilor efectuale către persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unități de cult, se scad din impozitul pe profit în limitele prevăzute de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este inclus la data încheierii contractului de sponsorizare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Registrul entităților/unităților de cult se întocmește de ANAF și se afișează pe site-ul acestei instituții. Inscrierea in Registru se realizeaza pe baza solicitarii entitatilor / unitatilor de cult, cu respectarea anumitor conditii.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu 1 aprilie 2019.

Reguli privind deductibilitatea dobânzii

 • S-a majorat plafonul deductibil al costurilor excedentare ale îndatorării de la 200.000 euro plus 10% din baza de calcul, la 1 milion euro plus 30% din baza de calcul.
 • Dacă baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, diferența dintre costurile excedentare ale îndatorării și plafonul de 1 milion de euro este considerată nedeductibilă și poate fi reportată fără limită de timp.
 • Se aduc clarificări în ceea ce privește dreptul de reportare în următoarele situații:
 • contribuabilii își încetează existența ca efect al unei operațiuni de fuziune/divizare => dreptul de reportare se transferă contribuabililor nou-înființați, sau celor care preiau patrimoniul societății absorbite sau divizate, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare;
 • contribuabilii nu îşi încetează existența ca efect al unei operațiuni de desprindere a unei părți din patrimoniul acestora => dreptul de reportare se împarte între acești contribuabili şi cei care preiau parțial patrimoniul persoanei juridice cedente, proporțional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele menținute de persoana juridică cedentă.
 • Aceste prevederi se aplică începând cu 1 ianuarie 2019, respectiv cu prima zi a anului fiscal modificat care începe ulterior datei de 1 ianuarie 2019.

II. Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • Veniturile din ajustări pentru pierderi așteptate aferente activelor financiare constituite de persoanele juridice române care desfăşoară activități în domeniul bancar, în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieței de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, nu se includ în baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.
 • Sumele aferente sponsorizărilor efectuate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în limita prevăzută de Codul fiscal, doar dacă beneficiarul sponsorizării este inclus la data încheierii contractului de sponsorizare în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale. În trecut, se puteau scădea doar sumele aferente sponsorizărilor efectuate pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult care erau furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.
 • Microîntreprinderile  care optează să devină plătitori de  impozit pe profit sau cele care depășesc plafonul de venit de 1 milion euro în cursul anului au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care datorează impozit pe profit. Microîntreprinderile care optează să devină plătitori de  impozit pe profit sau cele care depășesc plafonul de venituri de 1 milion de euro în primul trimestru al anului fiscal nu mai au obligația depunerii acestei declarații.

III. Impozit pe venit

Alegerea destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit

 • Se introduce un articol privind acordarea dreptului contribuabililor de a dispune asupra destinației unei sume din impozitul anual.
 • Se elimină procentajul de 2% și se păstrează doar cel de 3,5% din impozitul anual, de care plătitorii de impozit pe venit pot dispune pentru susținerea entităților nonprofit şi a unităților de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
 • Entitățile nonprofit şi unitățile de cult beneficiază de aceste sume dacă figurează în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 • Impozitarea transferului de monedă virtuală
 • Veniturile din transferul de monedă virtuală sunt incluse in categoria “venituri din alte surse” și sunt impozabile.
 • Impozitul pe aceste venituri se calculează de către persoanele fizice, pe baza declarației unice, prin aplicarea cotei de 10% asupra câștigului  din transferul de monedă virtuală. Câștigurile se determină ca diferență pozitivă între prețul de vânzare şi prețul de achiziție, inclusiv costurile directe aferente tranzacției. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează, cu condiția ca totalul câștigurilor într-un an fiscal să nu depășească nivelul de 600 lei.

IV. Taxa pe valoarea adăugată

Ajustarea bazei de impozitare

 • Se aduc modificări în ceea ce privește ajustarea bazei de impozitare a TVA pentru situațiile în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului. În aceste situații, ajustarea TVA este permisă începând cu data sentinței sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment.
 • Ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a decis, prin sentință sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment.
 • În cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 și nu a fost pronunțată hotărârea judecătorească definitivă/ definitivă și irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie 2019.

Cota redusă de TVA de 5% pentru achiziții de imobile

 • Referitor la cota redusă de TVA de 5% pentru achizițiile de imobile, sunt eliminate restricțiile privind suprafața terenului pe care este construită locuința (maximum 250 m2) și cele prin care persoanele fizice pot achiziționa o singură locuință la această cotă redusă.

B. Codul de procedură fiscală

Rolul activ și alte reguli de conduită pentru organul fiscal

 • Se introduce o clasificare a contribuabililor în trei clase principale de risc: risc fiscal mic, risc fiscal mediu și risc fiscal ridicat. Încadrarea se face în urma unei analize de risc efectuate de organul fiscal.
 • În vederea stabilirii clasei de risc se analizează criterii cu privire la: înregistrarea fiscală, depunerea declarațiilor fiscale, nivelul de declarare și realizarea obligațiilor de plată către bugetul general consolidat și către alți creditori.
 • Se prevede faptul că această analiză de risc urmează a fi efectuată periodic, iar rezultatul său (clasa de risc stabilită) va fi publicat pe site-ul ANAF.
 • În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Legii 30/2019, ANAF va emite ordine pentru:
 • dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc, a criteriilor generale în subcriterii, precum şi a procedurilor de stabilire a subclaselor şi subcriteriilor;
 • stabilirea procedurilor de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal.
 • Modul de stabilire a riscului şi a clasei/subclasei de risc fiscal nu poate fi contestat de către contribuabili.

Comunicarea actelor administrative fiscale

 • Se prevede posibilitatea organului fiscal de a înregistra din oficiu contribuabilii în Spațiul Privat Virtual (SPV) si de a comunica anumite acte administrative fiscale exclusiv prin utilizarea acestui mijloc electronic de transmitere la distanță.
 • Actele administrative fiscale care vor fi comunicate obligatoriu prin SPV se vor stabili prin ordin al Ministerului Finanțelor Publice.
 • În situația în care contribuabilii nu accesează SPV în termen de 15 zile de la comunicarea datelor referitoare la înregistrarea sa din oficiu, comunicarea actelor administrative transmise prin platforma electronică se va realiza doar prin publicitate.

Obligații fiscale restante

 • Nu sunt considerate obligații fiscale restante:
 • obligațiile stabilite în acte administrative fiscale contestate și pentru care debitorul a prezentat garanții, sub forma unei scrisori de garanție bancară/poliță de asigurare de garanție, prin consemnarea unor sume de bani la Trezoreria Statului,  constituirea unei ipoteci asupra unor bunuri imobile sau mobile din țară sau a unui gaj asupra bunurilor mobile.
 • sumele datorate de un contribuabil care are de încasat de la autoritatea contractantă, în baza unor contracte de achiziție publică preexistente, creanțe certe, lichide și exigibile, dacă sumele datorate sunt mai mici sau egale cu creanțele pe care le are de recuperat.

Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

 • Lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligații fiscale restante nu va mai fi publicată de către organele fiscale.

Constituirea de garanții

 • Organul fiscal solicită constituirea unei garanții pentru suspendarea executării silite în situațiile în care executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanțele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent, dacă debitorul notifică organul fiscal, ulterior comunicării deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de garanție/polițe de asigurare de garanție potrivit legii.
 • Procedura de mediere
 • Se introduce procedura de mediere. Prin aceasta, în termen de 15 zile de la primirea somației, debitorii notifică organului fiscal intenția de a iniția această procedură. Anexat notificării, aceștia sunt obligați să depună documentele și informațiile care susțin situația lor economică și financiară.  Organul fiscal are obligația de a stabili întâlnirea pentru demararea procedurii de mediere în termen de 10 zile de la data primirii unei astfel de notificări.
 • Scopul medierii este de a clarifica întinderea obligației fiscale înscrisă în somație, în cazul în care debitorul are obiecții față de aceasta, și de a analiza situația economică și financiară pentru a identifica soluții optime de stingere a obligațiilor fiscale (inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege).
 • Rezultatul medierii, precum și soluțiile optime de stingere a obligațiilor fiscale, se consemnează într-un proces verbal.
 • Dacă în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicită înlesnirea la plată, se vor continua măsurile de executare silită.
 • Pe parcursul procedurii de mediere, organul fiscal poate dispune măsuri asigurării (poprire și sechestru).
 • Procedura de mediere și documentele pe care debitorul trebuie să le prezinte în vederea susținerii situației economice și financiare se vor aproba prin ordin ANAF.

Suspendarea executării silite

 • Se prevede faptul că, în cazul în care un contribuabil împotriva căruia a fost demarată procedura de executare silită depune o scrisoare de garanție bancară pentru suspendarea executării, organul fiscal va desființa actele de executare silită întocmite anterior depunerii scrisorii de executare silită și va ridica măsurile de executare silită, în termen de două zile de la data intervenirii suspendării.
 • Se prevede faptul că, în situația în care ulterior emiterii unei decizii de impunere prin care sunt stabilite obligații fiscale principale debitorul notifică organului fiscal intenția sa de a depune o scrisoare de garanție bancară pentru a suspenda executarea silită a debitului, începând cu data  depunerii acestei notificări organul fiscal nu va mai calcula și emite decizie referitoare la obligațiile fiscale accesorii aferente debitului principal pentru care s-a depus notificarea.
Sursa: Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial  nr. 44 din 17 ianuarie 2019

 

De reținut

Actul normativ instituie modificări în mai multe arii de fiscalitate. Printre cele mai importante amintim:

 • S-a majorat plafonul deductibil al costurilor excedentare ale îndatorării persoanelor juridice de la 200.000 euro plus 10% din baza de calcul, la 1 milion euro plus 30% din baza de calcul.
 • Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale privind sponsorizările se întocmește de ANAF și se afișează pe site-ul  acestei instituții.
 • Veniturile persoanelor fizice din transferul de monedă virtuală sunt incluse in categoria venituri din alte surse si sunt impozabile cu 10% asupra câștigului din transferul de monedă virtuală, determinat ca diferență pozitivă între prețul de vânzare şi prețul de achiziție. Câștigul sub nivelul a 200 lei/tranzacție nu se impozitează dacă totalul câștigurilor unei persoane într-un an fiscal nu depășește 600 lei.
 • Referitor la cota redusă de TVA de 5% pentru achizițiile de imobile, sunt eliminate restricțiile privind suprafața terenului (maximum 250 m2 ) și cele prin care o persoană fizică poate achiziționa o singură locuință la această cotă redusă.
 • Se introduce o clasificare a contribuabililor în trei clase principale de risc: risc fiscal mic, risc fiscal mediu și risc fiscal ridicat.
 • Se introduce procedura de mediere dintre contribuabili si organul fiscal, în cazul inițierii executării silite.
 • Se prevede faptul că nu sunt considerate obligații fiscale restante ale debitorilor obligațiile pentru a căror suspendare a executării silite aceștia au depus o scrisoare de garanție bancară/poliță de asigurare.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us