OUG privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

04 Sep 2020

Pe scurt:

Ordonanța de urgență prevede acordarea de zile libere unuia dintre părinți, în scopul supravegherii copiilor, în contextul limitării sau suspendării cursurilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Acest act normativ se aplică tuturor angajaților din sectorul public și privat, pe toată perioada de limitare sau suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ sau a serviciilor de zi destinate persoanelor cu handicap, pe durata stării de alertă și după finalizarea acesteia, dar nu mai târziu de finalizarea anului școlar 2020-2021.

În detaliu:

Sunt acordate zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în ipoteza limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară (creșe, grădinițe, centre de zi) ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe toată durata suspendării. 

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească părinții cumulativ sunt: 

 • au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație timpurie antepreșcolară; 

Excepții:

 • prin excepție, beneficiază de prezenta ordonanță și părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat care a optat pentru acordarea unei indemnizații lunare prevăzute de art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dacă activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată din cauza răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;

 • totodată, ordonanța de urgență se aplică și părintelui sau reprezentantului legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere adultul cu grad de handicap grav sau/și cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea unei indemnizații lunare, dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost limitată sau suspendată ca urmare a răspândirii coronavirusului.

 • celălalt părinte nu beneficiază la rândul său de zile libere.

Prin termenul de „părinte” se înțelege: 

 • părintele firesc

 • adoptatorul

 • persoana care are copilul / copiii în grijă în vederea adopției

 • persoana care are copilul în plasament sau în tutelă

 • persoana în întreținerea căreia este copilul în lipsa părintelui/tutorelui, când părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul urmează să plece la muncă în străinătate

 • părintele sau reprezentantul legal al adultului cu handicap înscris într-o unitate de învățământ.

Ordonanța nu se va aplica dacă unul dintre părinți se află în una sau mai multe dintre următoarele situații:

 • este în concediu pentru creşterea copilului 

 • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere

 • este în concediu fără plată sau de odihnă

 • are raportul de muncă suspendat ca urmare a întreruperii temporare a activității angajatorului, în condiţiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii 

 • nu realizează venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Procedura de acordare a zilelor libere plătite

Zilele libere se acordă obligatoriu de către angajator la solicitarea părintelui, printr-o cerere depusă la angajatorul acestuia, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, o copie a certificatului de naștere al copilului sau a documentului care atestă calitatea de părinte în conformitate cu definiția prevăzută de ordonanță și, dacă e cazul, o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap a copilului/adultului în vârstă de până la 26 de ani. 

Indemnizația pentru zilele libere 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, raportarea și plata acestora făcându-se de către angajator potrivit prevederilor Legii 227/2015 privind Codul Fiscal. Sumele pentru plata indemnizației se decontează din Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, acestea urmând a fi înapoiate din bugetul de stat până la încheierea anului fiscal. 

De zilele libere prevăzute anterior nu beneficiază angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice, cu excepția familiilor monoparentale. Dacă ambii părinți își desfășoară activitatea în aceste domenii, doar unul dintre ei poate beneficia de o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, de 75% din salariul de bază/de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada limitării sau suspendării activităţilor didactice. Majorarea se acordă la cererea părintelui și se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază. Pentru angajații din unitățile sanitare publice, majorarea se suportă prin transferuri din bugetul Fondului național unic de sănătate. Majorarea reprezintă venit, este supusă calculării, virării și declarării impozitului și contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului Fiscal. 

Pentru decontarea sumelor aferente indemnizatiei, angajatorul depune cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene/a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala sau punctul de lucru al acestuia, însoţită de documente justificative privind îndeplinirea condiţiilor de decontare a indemnizaţiei. Cererile se transmit în cel mult 30 de zile de la efectuarea plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației, iar decontarea se face în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor.

Sancțiuni pentru angajatori

Neacordarea zilelor libere de către angajator către salariatul care a solicitat acest drept constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 și 2.000 lei pentru fiecare persoană pentru care se refuză acordarea zilelor libere, fără a se depăși valoarea cumulată de 20.000 lei. Constatarea și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către inspectorii de muncă. 

[Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din data de 28 august 2020]

De reținut:

 • Angajații care îndeplinesc anumite condiții (i.e. (i) au copii mai mici de 12 ani sau copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani înscriși într-o unitate de învățământ sau într-o unitate de educație timpurie antepreșcolară, iar (ii) celălalt părinte nu beneficiază de zile libere pot beneficia de zile libere pentru supravegherea copiilor, pe perioada suspendării cursurilor ce necesită  prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ. 

 • Indemnizația pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

 • Refuzul angajatorului de a acorda aceste zile libere la solicitarea angajatului constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Ruxandra Tarlescu

Ruxandra Tarlescu

Partner, Tax Services, Romania

Contact D&B David & Baias Team

Sorin David

Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Follow us