Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

30 Oct 2020

Pe scurt

În data de 26 octombrie 2020 a fost publicată și a intrat în vigoare Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 (OUG 181/2020), prin care Guvernul României a adoptat  o serie de măsuri fiscale, printre care: 

 • prelungirea până la data de 25 decembrie 2020 inclusiv a termenului până la care obligațiile fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020 și neachitate nu sunt considerate restante, termen până la care, în legătură cu acestea, nu se calculează și nu se datorează penalități de întârziere, iar executarea silită nu începe sau este suspendată;

 • a fost reglementată posibilitatea contribuabililor de a beneficia de eșalonarea la plată, pentru cel mult 12 luni, a obligațiilor fiscale principale și accesorii neachitate a căror scadență/termen de plată s-au împlinit după data declarării stării de urgență, pe baza unei cereri supuse unor condiții de acordare diferite față de cele din Codul de procedură fiscală, care poate fi formulată până la 15 decembrie 2020, în măsura în care nu sunt aplicabile regulile speciale ce instituie un termen mai lung pentru inspecțiile fiscale în derulare;

 • scutirea de la plata impozitului specific, în anul 2020, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG 181/2020 (26 octombrie 2020) și 31 decembrie 2020 inclusiv;

 • prelungirea până la 25 ianuarie 2021 a termenului până la care TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare se rambursează cu control ulterior;

 • posibilitatea de a beneficia de reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50% pentru clădirile nerezidenţiale sau scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, pentru anul 2020, dacă vor fi adoptate hotărâri în acest sens la nivelul consiliilor locale, respectiv al Consiliului General al Municipiului București până la data de 2 decembrie 2020.

În detaliu

1. Eșalonare pentru obligațiile bugetare scadente sau având termene de plată după data declarării stării de urgență, administrate de organul fiscal central și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală

Prin OUG 181/2020 a fost reglementată posibilitatea debitorilor de a beneficia de  eșalonarea la plată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, a obligațiilor fiscale principale și accesorii, administrate de organul fiscal central, a căror scadență s-a împlinit după data declarării stării de urgență și care nu au fost stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Condiții necesare

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să depună o cerere la organul fiscal, până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând valoarea ratelor de eşalonare;

 • să nu se afle în procedura falimentului;

 • să nu se afle în dizolvare;

 • să nu înregistreze obligații fiscale restante la data declarării stării de urgență și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;

 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit Codului de procedură fiscală. Dacă suma stabilită potrivit actelor care atrag răspunderea  a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Cererea debitorului se soluționează în cinci zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz și nu există.  De la data comunicării deciziei de eșalonare, nu începe sau se suspendă procedura de executare silită pentru sumele care fac obiectul eșalonării la plată, precum și pentru obligaţiile prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a)-c), e)-j) şi l) din OUG 181/2020. 

Obligații fiscale accesorii pe durata eșalonării

Obligațiile fiscale principale și accesorii din decizii de impunere emise urmare a controalelor fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe pot face obiectul eșalonării la plată dacă debitorul depune cererea în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, indiferent de perioada supusă inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale. În cazul  admiterii cererii debitorului, decizia de eșalonare la plată va cuprinde și graficul de eșalonare  care stabilește sumele și termenele de plată a ratelor de eșalonare.

Pentru obligaţiile fiscale eşalonate la plată, începând cu data de 26 decembrie 2020, se datorează şi se calculează dobânzi în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.  

În cazul achitării cu întârziere a ratei de eşalonare până la următorul termen de plată din grafic, precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opţiune de rambursare, se percepe o penalitate de 5%.

Menținerea și modificarea eșalonării

OUG 181/2020 prevede posibilitatea menținerii valabilității unei eșalonării pierdute din cauza nerespectării condițiilor legale, caz în care debitorul datorează o penalitate de 5% pentru sumele rămase de plată din eșalonare, reprezentând obligații fiscale principale și/sau accesorii eșalonate la plată, precum și dobânzi în cuantum de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere, pentru obligațiile fiscale principale rămase de plată din eșalonare, de la data emiterii deciziei de eșalonare.  

Contribuabilul poate solicita modificarea eșalonării la plată, pe perioada de valabilitate a acesteia, putând  depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată în vederea includerii în eșalonare a altor obligații fiscale.

Prin depunerea unei cereri de renunțare la eşalonare, debitorul poate renunţa la eşalonarea la plată pe perioada de valabilitate a acesteia, dacă achită obligaţiile fiscale rămase din eşalonare.

Debitorii care la data depunerii cererii de eșalonare la plată potrivit prezenței ordonanțe au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia de înlesniri la plată potrivit OUG 181/2020.

Procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central se va aproba prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a OUG 181/2020.

Prelungirea termenelor la care încetează aplicabilitatea facilităților fiscale referitoare la suspendarea/neînceperea executării silite și calificarea ca nefiind restante și nici purtătoare de accesorii a obligațiilor fiscale scadente începând cu data de 21 martie 2020

A fost prelungit până la 25 decembrie 2020 inclusiv termenul până la care nu se percep dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale neachitate la termen a căror scadență s-a împlinit începând cu data de 21 martie 2020. Totodată, până la 25 decembrie 2020 aceste obligații fiscale nu sunt considerate restante.

Până la 25 decembrie 2020 executarea silită este suspendată sau organele fiscale nu vor începe executarea silită, dând posibilitatea debitorilor de a se decide cu privire la accesarea facilităților fiscale corespunzătoare situației fiscale a acestora.

Prelungirea termenului pentru soluționarea deconturilor de TVA cu opțiune de rambursare cu control ulterior

A fost prorogat până la 25 ianuarie 2021 inclusiv termenul prevăzut de art. XIII alin. 1 din OUG 48/2020, termen până la care se aplică prevederile art. XI din același act normativ (rambursarea TVA cu control ulterior).    

2. Alte măsuri fiscale

În privința impozitului specific

În anul 2020, contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi conform Legii nr. 170/2016 nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020 inclusiv.

Impozitul specific aferent anului 2020 se va recalcula prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu numărul de zile obținut prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice:

 • a perioadei cuprinse între 26 octombrie 2020 și 31 decembrie 2020 inclusiv;

 • a numărului de 90 de zile calendaristice prevăzut la art. I din OUG nr. 99/2020.

 • contribuabilii care aplică prevederile art. IX din OUG nr. 48/2020, pentru recalcularea impozitului specific anual, scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parțial, ca urmare a stării de urgenţă.

Contribuabilii care au depus declaraţia privind impozitul specific aferentă semestrului I al anului 2020 aplică prevederile de mai sus prin depunerea unei declarații rectificative.

În privința impozitului/taxei pe clădiri

În anul 2020, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului București pot adopta hotărâri până la data de 2 decembrie 2020 privind:

 • reducerea, la cerere, a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale folosite pentru activitatea economică, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, dacă în perioada stării de urgenţă și/sau alertă proprietarii sau utilizatorii acestora au fost obligaţi să îşi întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

 • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați să iși întrerupă total activitatea economica în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/sau alertă.

Case de marcat electronice fiscale

Se suspendă până la data de 31 decembrie 2020 aplicarea amenzii de la 8.000 lei la 10.000 lei pentru operatorii economici care nu au conectat casele de marcat la sistemul informatic al ANAF.

3. Modificarea și completarea unor acte normative

Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale  se modifică pentru extinderea unor termene, astfel:
 • debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august - 31 octombrie 2019 și în perioada 1 februarie - 30 septembrie 2020, precum și în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.

 • solicitarea de restructurare se poate depune până la data de 30 iunie 2021, sub sancțiunea decăderii.

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
 • Contravaloarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19 efectuate pentru contribuabil cu scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea desfășurării activității, individual sau într-o formă de asociere, pe perioada instituirii stării de urgență/alertă, constituie cheltuieli deductibile în scopul desfășurării activității.

 • Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 constituie venit neimpozabil. De asemenea, contravaloarea acestor cheltuieli nu se include în baza lunară de calcul a contribuțiilor sociale obligatorii. 

Sursa: [Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 181/2020 pentru privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 988 din data de 26 octombrie 2020]

De reținut

 • Până la 25 decembrie 2020 nu se consideră restante și nici nu se percep dobânzi și penalități pentru obligațiile fiscale neachitate la termen a căror scadență s-a împlinit începând cu data de 21 martie 2020. Toate măsurile de executare silită sunt suspendate sau nu încep până la această dată.

 • Contribuabilii pot beneficia de eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni a obligațiilor fiscale principale și accesorii, administrate de organul fiscal central, a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și care nu au fost achitate până la data eliberării certificatului de atestare fiscală pe baza unei cereri care poate fi formulată doar până la 15 decembrie 2020, în măsura în care nu vizează cazuri speciale de obligații fiscale care ar rezulta din inspecții fiscale în derulare la intrarea în vigoare a legii .

 • Termenul legal până la care deconturile cu sume negative de TVA și opțiune de rambursare se soluționează cu control ulterior a fost prelungit până la data de 25 ianuarie 2021.

 • Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, în anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada 26 octombrie 2020 – 31 decembrie 2020.

 • Contravaloarea cheltuielilor suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, în scopul depistării și prevenirii răspândirii coronavirusului SARS-COV-2, pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de sănătate și securitate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență și/sau de alertă, constituie venit neimpozabil și nu se include in baza lunara de calcul a  contribuțiilor sociale obligatorii.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us