Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale

02 Sep 2021

În detaliu

Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru reglementarea unor măsuri fiscale („OG nr. 11/2021”) aduce modificări semnificative Codului de procedură fiscală.

 Obligația de depunere a fișierului standard de control fiscal SAF-T - în  vigoare de la  1 ianuarie 2022

Se instituie o nouă obligație în sarcina contribuabililor, aceea de a depune la organul fiscal o declarație informativă care cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală, denumită fișierul standard de control fiscal (SAF-T).

Fișierul standard de control fiscal este un fișier de audit care conține date contabile ale contribuabilului și se depune electronic la organul fiscal, într-un format standardizat de date pentru a se putea realiza mult mai ușor o analiză și un control fiscal. Acesta va constitui o probă în cadrul inspecției fiscale și va face obiectul verificării organelor fiscale, și va fi pus la dispoziție în cadrul căilor administrative și judiciare de atac (după caz).

Natura informațiilor pe care contribuabilii trebuie să le declare prin SAF-T, modelul de raportare, procedura și data de la care contribuabili sunt obligați să depună fișierul standard de control fiscal se vor aproba prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege sau depunerea incorectă ori incompletă a fișierului standard de control fiscal se sancționează cu amendă contravențională. Nu se sancționează contravențional persoanele care corectează declarația până la termenul legal de depunere a următorului fișier, nici persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declarațiile ca urmare a unui fapt neimputabil.

Obligația colaborării între autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public utilizând sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor/ANAF, denumit PatrimVen - în  vigoare de la  1 martie 2022

Autoritățile publice și instituțiile publice sau de interes public din administrația publică centrală şi locală au obligația de a se înrola în sistemul informatic PatrimVen pentru furnizarea de informații între Ministerul Finanțelor /ANAF și acestea.

Obligativitatea înrolării persoanelor juridice, a asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor - ANAF - în  vigoare de la  1 martie 2022

Persoanele juridice, asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și persoanele fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, au obligația de a se înrola în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor - ANAF, pentru comunicarea cererilor, înscrisurilor și oricăror altor documente.

Documentele depuse în format letric nu vor fi luate în considerare, urmând ca organele fiscale să notifice contribuabilii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanță.

Suspendarea executării deciziei de declarare în inactivitate

În cazul suspendării executării deciziei de declarare în inactivitate printr-o hotărâre judecătorească dispusă de instanțele de judecată în temeiul Legii nr. 554/2004, toate efectele deciziei de inactivare sunt suspendate până la încetarea acesteia și contribuabilul se reactivează pe perioada suspendării.

Corectarea declarațiilor fiscale

Declarațiile fiscale pot fi corectate și după anularea rezervei verificării ulterioare ori de câte ori printr-o hotărâre judecătorească definitivă sunt dispuse măsuri care implică modificarea bazei de impunere sau stabilirea de diferențe de obligații fiscale suplimentare. 

Refacerea inspecției fiscale 

Refacerea inspecției fiscale poate fi realizată de către aceeași echipă de inspecție care a încheiat actul desființat dacă, din motive obiective, nu există posibilitatea refacerii de către o altă echipă de inspecție. 

Valabilitatea măsurilor asigurătorii în cazul sesizărilor penale

În cazul unei sesizări penale dispuse de organele fiscale, măsurile asigurătorii instituite rămân valabile trei luni de la data efectuării sesizării penale. La împlinirea acestui termen sau după instituirea măsurilor asigurătorii de către organele de urmărire penală potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, dar nu mai târziu de trei luni, măsurile asigurătorii instituite de organul fiscal se ridică. 

Executarea scrisorii de garanție bancară în ipoteza pierderii unui litigiu 

În situația în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanție bancară/poliței de asigurare  contestația sau - după caz - acțiunea în contencios este respinsă definitiv, în totalitate sau în parte, organul fiscal va proceda la executare garanției în termen de 30 de zile de la data la care acțiunea în contencios este respinsă definitiv, dar nu mai târziu de ultima zi de valabilitate a acesteia, în anumite condiții prevăzute de lege.

Corectarea erorilor din documentele de plată 

Este prevăzut un nou caz de corectare a documentelor de plată, respectiv se consideră valabilă plata obligațiilor fiscale efectuată către alt buget decât cel al cărui venit este creanța fiscală plătită, cu condiția ca plata să nu fi stins creanțele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat, cu excepția cazului în care în evidența fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puțin la nivelul plății eronate. Această corectarea poate fi efectuată chiar și în ipoteza în care creanța fiscală este administrată de un organ fiscal diferit. În acest caz, cererea se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat.

Extinderea procedurii de rambursare a TVA cu control ulterior la toate categoriile de contribuabili, cu unele excepții - în  vigoare de la 1 februarie 2022

TVA solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare se va rambursa, ca regulă, cu control ulterior, în baza unei analize de risc, și va cuprinde exclusiv perioadele fiscale în care s-au derulat operațiunile care au generat soldul sumei negative a taxei, cu excepția situației în care există indicii privind nerespectarea legislației fiscale ori stabilirea incorectă a obligațiilor fiscale.

Rambursarea TVA se efectuează cu control anticipat în următoarele situații: 

 • în cazul deconturilor cu sume negative de TVA depuse de contribuabilii mari și mijlocii, dacă: au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni; există riscul unei rambursări necuvenite; a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a insolvenței.

 • în cazul deconturilor cu sume negative de TVA depuse de alți contribuabilii dacă: au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni; există riscul unei rambursări necuvenite; a fost declanșată procedura de lichidare voluntară sau a insolvenței, contribuabilul depune primul decont după înregistrarea în scopuri de TVA; soldul sumei negative de TVA solicitate la rambursare provine dintr-un număr de perioade mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate într-o perioadă de 12 luni.  

Se consideră că va exista riscul unei rambursări necuvenite de TVA în următoarele situații: 

 • organele fiscale primesc documente oficiale care vizează aspecte de natură fiscală și se constată că au incidență în acordarea unei rambursări necuvenite de TVA; 

 • în cadrul acțiunilor de control fiscal s-au constatat fapte care pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni; 

 • cu ocazia inspecției fiscale ulterioare au fost stabilite diferențe mai mari de 10% din suma rambursată, dar nu mai puțin de 50.000 lei pentru fiecare decont de TVA care a făcut obiectul inspecției fiscale ulterioare; 

 • s-au constatat neconcordanțe semnificative, verificate şi confirmate de organul fiscal, între informațiile înscrise în declaraţiile informative privind livrările/prestările şi achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA, depuse de persoana impozabilă, şi cele depuse de partenerii de afaceri, şi/sau neconcordanțe semnificative între datele primite prin sistemul VIES şi cele declarate de către persoana impozabilă prin declaraţia recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare.

 

Eșalonarea simplificată introdusă prin OUG nr. 181/2020 devine o măsură permanentă -  în  vigoare de la  1 ianuarie 2022

Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni, contribuabilii pot obține eșalonarea la plată de o perioadă de cel mult 12 luni printr-o procedură simplificată.

Pentru a beneficia de eșalonarea la plată, debitorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • să depună o cerere la organul fiscal, la care debitorul poate anexa graficul de eșalonare; 

 • să nu se afle în procedura falimentului;

 • să nu se afle în dizolvare;

 • să nu înregistreze obligații fiscale restante cu o vechime mai mare de 12 luni anterioară depunerii cererii și nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală;  

 • să nu i se fi stabilit răspunderea potrivit legislației privind insolvența și/sau răspunderea solidară, potrivit Codului de procedură fiscală. Dacă suma stabilită potrivit actelor care atrag răspunderea  a fost achitată, condiția se consideră îndeplinită.

 • să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Această condiţie trebuie îndeplinită la data eliberării certificatului de atestare fiscală.

Cererea debitorului se soluționează în cinci zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin decizie de eşalonare la plată ori decizie de respingere, după caz.  

Obligații fiscale accesorii pe durata eșalonării

Pentru obligațiile fiscale eșalonate la plată se datorează şi se calculează dobânzi de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere (cu excepția celor prevăzute la art. 173 alin. 2 Cod procedură fiscală).

În cazul achitării cu întârziere a ratei de eşalonare până la următorul termen de plată din grafic, precum şi pentru diferenţele de obligaţii fiscale marcate şi rămase nestinse după soluţionarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, se percepe o penalitate de 5%.

Menținerea și modificarea eșalonării 

Există posibilitatea menținerii valabilității unei eșalonării pierdute pentru nerespectarea condițiilor legale, caz în care debitorul datorează o penalitate de 5% sau, după caz, penalitatea de nedeclarare de 0,08% pe zi de întârziere, precum și dobânzi de 0,02% pe zi de întârziere pentru sumele rămase de plată din eșalonare. Contribuabilul poate solicita modificarea eșalonării la plată, pe perioada de valabilitate a acesteia, putând  depune cel mult două cereri de modificare a deciziei de eşalonare la plată.

Debitorii care au în derulare eșalonări la plată acordate potrivit capitolului IV - Înlesniri la plată potrivit Codului de procedură fiscală pot beneficia de eșalonarea la plată în formă simplificată.

Situația debitorilor a căror activitate este restrânsă/închisă de către autoritățile publice 

Pentru debitorii a căror activitate este restrânsă/închisă pe perioada stării de urgență/alertă prin hotărâri emise de către organele abilitate ale statului, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată în procedură simplificată se suspendă, la cerere, până la data la care este reluată activitatea. 

De asemenea, aceeași măsură se aplică și pentru debitorii care beneficiază de eșalonări la plată acordate de organul fiscal potrivit actelor normative în vigoare (eşalonare acordată potrivit cap. VI din cadrul titlului VII din Codul de procedură fiscală, eşalonare la plată în formă simplificată potrivit OUG nr. 181/2020).

Această suspendare se acordă până la data la care activitatea este reluată fără niciun fel de restricție.

De asemenea, au fost reglementate o serie de reguli speciale de eșalonare la plată pentru contribuabilii supuși impozitului pe profit pentru transferurile de active de rezidență fiscală și/sau de activitate economică desfășurată printr-un sediu permanent pentru care România pierde dreptul la impozitare, potrivit art. 40 ind. 3 din Codul fiscal. 

Modificări privind amnistia fiscală

Contribuabilii care au fost supuşi inspecţiei fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020 şi încheiate până la  data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021 pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020, cu respectarea condiţiei de plată integrală a obligaţiei bugetare principale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței (4 octombrie 2021) şi depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. 

Contribuabilii care au fost supuşi verificării documentare și pentru care au fost stabilite obligații bugetare principale cu scadenţe anterioare datei de 31 martie 2020 și individualizate în decizii de impunere emise după data intrării în vigoare a OUG  nr. 69/2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, pot beneficia de anularea dobânzilor, penalităţilor şi accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale, cu respectarea condiţiei de plată integrală a obligaţiei bugetare principale în termenul prevăzut la art. 156 alin. 1 din Codul de procedură fiscală, pentru deciziile de impunere comunicate după data intrării în vigoare a ordonanței, respectiv în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare pentru deciziile de impunere comunicate până la data intrării în vigoare şi depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlineşte după 31 ianuarie 2022.

În ambele situaţii accesoriile stinse atât înainte, cât şi după data intrării în vigoare a OG 11/2021 se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.

[Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 pentru modificarea și completarea Codului de procedură fiscală, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr.832 din data de 31 august 2021]

De reținut

Prin Ordonanța Guvernului nr. 11/2021 au fost aduse modificări și completări Codului de procedură fiscală, astfel:

 • contribuabilii au obligația, din data de 1 ianuarie 2022, de a depune la organul fiscal o declarație care cuprinde informații din evidența contabilă și fiscală, denumită fișierul standard de control fiscal (SAF-T);

 • obligația colaborării între autoritățile publice, instituțiile publice sau de interes public utilizând, din data de 1 martie 2022, sistemul informatic propriu al Ministerului Finanțelor/ANAF, denumit PatrimVen; 

 • A fost instituită obligația înrolării persoanelor juridice, a asocierilor și altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent, din data de 1 ianuarie 2022, în sistemul de comunicare electronică dezvoltat de Ministerul Finanțelor - ANAF

 • instituirea, din data de 1 februarie 2022, a regulii rambursării taxei pe valoarea adăugată, cu control ulterior, cu anumite excepții expres prevăzute;

 • eșalonare la plată în formă simplificată devine o măsură permanentă din data de 1 ianuarie 2022;

 • Extinderea situațiilor de aplicare a amnistiei fiscale.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us