Ordonanța de urgență nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii sau creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative

11 Sep 2020

Pe scurt

Prin prezenta Ordonanță se acordă reduceri la determinarea impozitului pe profit, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor precum și a impozitului specific în funcție de menținerea/creșterea capitalurilor proprii, pentru o perioadă de 5 ani, din anul 2021 până în anul 2025. 

De asemenea: (1) se aduc clarificări privind acordarea bonificațiilor la plata impozitului pe profit, introduse anterior prin OUG 33/2020 (2) se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale și (3) se introduce un nou articol în Codul de procedură fiscală prin care furnizarea de informații și documente între Ministerul Finanțelor Publice / A.N.A.F. și terțe părți se realizează în formă dematerializată prin utilizarea sistemului informatic denumit PatrimVen.

În detaliu

A. Măsuri de stimulare pentru menținerea și creșterea capitalurilor proprii

Plătitorii de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată, plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor și plătitorii impozitului specific beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific unor activități, astfel:

 • începând din anul 2021, o reducere de 2% în cazul în care în anul pentru care datorează impozitul, capitalul propriu contabil este pozitiv și concomitent îndeplinește condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris 
 • în cazul în care contribuabilul înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, concomitent cu îndeplinirea condițiilor menționate la punctul anterior, se acordă o reducere suplimentară cu următoarele valori: 
 

Procentul de reducere a impozitului

Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat

 

5%

până la 5% inclusiv

 

6%

peste 5% și până la 10% inclusiv 

 

7%

peste 10% și până la 15% inclusiv

 

8%

peste 15% și până la 20% inclusiv

 

9%

peste 20% și până la 25% inclusiv

 

10%

peste 25%

 • începând din anul 2022, o reducere de 3% dacă înregistrează o creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, peste nivelurile prevăzute în tabelul de mai jos (și sub condiția îndeplinirii criteriile deja menționate la primul punct de mai sus). 
 

Anul pentru care datorează impozitul

Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat

 

2022

5%

 

2023

10%

 

2024

15%

 

2025

20%

În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute mai sus, pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună, iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului. Creșterea capitalului propriu ajustat se determină potrivit formulelor prezentate în Ordonanță, cu reguli specifice menționate pentru contribuabilii ce au un an fiscal modificat față de anul calendaristic.

Capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale: 

 1. capital subscris vărsat/capital de dotare; 
 2. patrimoniul regiei; 
 3. patrimoniul public; 
 4. patrimoniul privat; 
 5. patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare; 
 6. prime de capital; 
 7. rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale; 
 8. rezultatul net reportat – sold creditor, reprezentând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

Se precizează faptul că reducerile nu se aplică contribuabililor pentru care reglementările contabile sunt emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ex. instituțiile financiar-bancare).

Ordonanța oferă clarificări, precum și reguli specifice pentru aplicarea reducerilor menționate în cazul sediilor permanente dar și în cazul în care se efectuează operațiuni de reorganizare, precum fuziuni, divizări, transferul unei părți din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare).  

Modul de aplicare a reducerilor

Plătitorii de impozit pe profit aplică procentul aferent reducerii la impozitul pe profit al anului în care sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță, iar valoarea rezultată se scade din acesta. În sensul prezentei Ordonanțe, impozitul pe profit anual reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scuti sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. 

Plătitorii de impozit pe veniturile microîntreprinderilor aplica procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul aferent trimestrului IV. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent trimestrului IV, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent trimestrului  IV se scade din impozitul aferent trimestrelor anterioare, prin depunerea unei declarații rectificative.

Microîntreprinderile care devin platitoare de impozit pe profit în anul pentru care se aplică reducerea aplică procentul aferent reducerii asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor însumat cu impozitul pe profit, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul pe profit. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul pe profit, diferența care nu a fost scăzută din impozitul pe profit se scade din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, prin depunerea unei declarații rectificative. 

Plătitorii de impozit specific unor activități  aplică procentul aferent reducerii  la impozitul datorat pe întregul an fiscal, iar valoarea reducerii rezultate se scade din impozitul datorat pentru semestrul II. În cazul în care valoarea reducerii este mai mare decât impozitul aferent semestrului II, diferența care nu a fost scăzută din impozitul aferent semestrului II se scade din impozitul aferent semestrului I, prin depunerea unei declarații rectificative. 

Plătitorii de impozit specific unor activități care datorează și impozit pe profit aplică reducerea atât pentru impozitul specific, cât și pentru impozitul pe profit.

Ordonanța menționează de asemenea faptul că, pe perioada aplicării acesteia (2021-2025) termenul pentru depunerea declarațiilor și pentru plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv este 25 iunie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 a celei de-a șasea luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat.  Aceeași dată este valabilă și în cazul (1) termenului pentru depunerea declarației aferente trimestrului IV și plata impozitului aferent acestui trimestru în cazul microîntreprinderilor și (2) al termenului pentru depunerea declarației aferente semestrului II și plata impozitului aferent pentru plătitorii de impozit specific unor activități.

B. Se completează reglementările privind regimul bonificației pentru plata anticipată, prevăzute în  OUG 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative 

Ordonanța aduce anumite clarificări tehnice legate de definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal 2020, dar și de reglementare a unor cazuri specifice contribuabililor plătitori de impozit pe profit cu anul fiscal modificat. 

Se menționează de exemplu faptul că pentru definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal prin declarația anuală privind impozitul pe profit, bonificațiile se scad din valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, iar în cazul în care bonificația depășește valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal, suma aferentă bonificației care se ia în calcul este la nivelul valorii impozitului respectiv. În sensul acestei prevederi, se clarifică faptul că valoarea impozitului pe profit aferent anului fiscal reprezintă impozitul pe profit după scăderea creditului fiscal extern, impozitului pe profit scutit sau redus, sumelor reprezentând sponsorizare și/sau mecenat, burse private, în limita prevăzută de lege, reducerii conform OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA, precum și a costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale. 

De asemenea, se precizează modalitățile în care contribuabilii cu anul fiscal modificat care au depus declarația privind impozitul pe profit fără aplicarea bonificațiilor, pot beneficia de acestea, pentru diferența de impozit pe profit datorat determinată la definitivarea impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv, prin depunerea unei declarații rectificative, cu respectarea condițiilor prevăzute în cadrul OUG 33/2020. 

C. Completarea Codului de Procedura Fiscala - Sistemul informatic PatrimVen – nouă modalitate de colaborare între MFP și autoritățile publice

Furnizarea de   informații și documente între MFP /ANAF și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală, precum și alte persoane juridice de drept privat, în condițiile legii, se face în formă dematerializată, prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al MFP sau ANAF, denumit PatrimVen.

PatrimVen este un depozit de date în care sunt colectate și agregate date obținute de MFP /ANAF,  legii, de la autoritățile sau instituțiile publice, din administrația publică centrală și locală, ori de la alte persoane. Procedura de înrolare, precum și modalitățile de acces în PatrimVen se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

D. Alte prevederi

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei Ordonanțe (4 septembrie 2020), se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale. Acestea se vor relua în termen de 90 de zile de la data încetării stării de alertă/urgență, după caz. Motivul acestei suspendări este faptul că în contextul declarării stării de alertă, o parte din operatorii economici fie emit un număr redus de bonuri fiscale, fie nu emit bonuri fiscale întrucât activitatea le este restricționată. Astfel, Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate.

Sursa:[Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale de stimulare a menținerii sau creșterii capitalurilor proprii, precum și pentru completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 817  din data de 4 septembrie 2020]

De reținut

Prin OUG 153/2020 au fost introduse  următoarele măsuri:

 • Se acordă reduceri ale impozitului pe profit anual, impozitului pe veniturile microîntreprinderilor și impozitului specific unor activități, începând cu anul 2021 și până în anul 2025, în vederea stimulării sau menținerii pozitive precum și a creșterii capitalurilor proprii;

 • Se aduc clarificări privind aplicarea regimului bonificațiilor la impozitul pe profit prevăzute în  OUG 33/2020;

 • Se suspendă Loteria bonurilor fiscale;

 • Se completează modalitatea de colaborare între MFP / ANAF și alte entități publice sau private în ceea ce privește furnizarea de informații și documente prin mijloace electronice utilizând sistemul informatic propriu al MFP / ANAF, denumit PatrimVen.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us