Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal

01 Jul 2021

În detaliu

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2021 transpune în legislația națională prevederile art. 2 și 3 din Directiva (UE) 2017/2455 și ale Directivei (UE) 2019/1995 cu privire la anumite obligații privind taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru prestările de servicii și vânzările de bunuri la distanță

Vânzări la distanță - definiții noi

Se definesc vânzările intracomunitare de bunuri la distanță drept acele livrări de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un alt stat membru decât cel în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor către un client persoană impozabilă sau persoană juridică neimpozabilă care nu este înregistrat în scopuri de TVA sau către orice altă persoană neimpozabilă (consumatori finali).

Se definesc vânzările la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe drept acele livrări de bunuri expediate sau transportate de furnizor sau în numele acestuia, inclusiv în cazul în care furnizorul intervine în mod indirect în transportul sau expedierea bunurilor, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o țară terță către un consumator final dintr-un stat membru. 

Atunci când bunurile sunt oferite la vânzare prin intermediul unei interfețe electronice, cum ar fi o piață online, o platformă, un portal sau alte mijloace similare, interfața electronică devine cumpărător-revânzător din perspectiva TVA în următoarele situații:

 • facilitează vânzarea la distanță de bunuri importate din țări terțe sau teritorii terțe în loturi cu o valoare intrinsecă de maximum 150 euro (bunuri cu valoare redusă) de către furnizori stabiliți sau nestabiliți în Uniunea Europeană (UE) către clienți consumatori finali;
 • facilitează livrarea de bunuri pe teritoriul UE (livrările interne și vânzările intracomunitare de bunuri la distanță) de către o persoană impozabilă nestabilită în UE către clienți consumatori finali. În cazul vânzărilor intracomunitare la distanță, livrarea unică de la furnizor către consumatorul final este împărțită în două livrări, astfel:
  • livrarea de la furnizorul nestabilit în UE către interfața electronică este scutită de TVA cu drept de deducere;
  • livrarea de la interfața electronică către clientul consumator final este taxabilă.

În cazul importului de bunuri cu valoare redusă, livrarea unică de la furnizor care vinde bunuri prin intermediul unei interfețe electronice către consumatorul final este împărțită în două livrări:

 • livrare de la furnizorul stabilit sau nestabilit în UE către interfața electronică este tratată ca o livrare fără transport și este în afara sferei de aplicare a TVA din UE;

 • livrare de la interfața electronică către clientul consumator final este livrarea pentru care se alocă transportul și este o livrare taxabilă.

Regimul special non-UE OSS

Persoanele impozabile nestabilite în UE datorează TVA în fiecare stat membru unde au locul impozitării prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune, precum și alte prestări de servicii care sunt impozabile în UE (de exemplu, cazare, acces la eveniment, servicii legate de bunuri imobile, închiriere mijloace de transport pe termen scurt) realizate către persoane neimpozabile din UE, ceea ce implică obligația persoanei impozabile de a se înregistra în scopuri de TVA în fiecare stat membru de consum pentru declararea și plata TVA.

Opțional, persoana impozabilă nestabilită în UE care realizează aceste prestări de servicii poate aplica un regim special prin care se va înregistra în scopuri de TVA într-un singur stat membru UE în vederea declarării și plății TVA pentru toate prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune, precum și alte prestări de servicii care sunt impozabile în UE (de exemplu, cazare, acces la eveniment, servicii legate de bunuri imobile, închiriere mijloace de transport pe termen scurt) realizate către persoane neimpozabile din UE, prin intermediul ghișeului unic – one stop shop (OSS). Regimul special pentru persoane impozabile nestabilite în UE se numește regimul special non-UE OSS.

Regimul special UE OSS

Se înlocuiesc plafoanele actuale pentru vânzările la distanță aplicate de statele membre UE cu valori cuprinse între 35.000 și 100.000 euro, cu un plafon unic de 10.000 euro pentru stabilirea locului de impozitare al vânzărilor intracomunitare de bunuri la distanță. Acest plafon va cuprinde atât vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, cât și prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune efectuate către persoane neimpozabile, realizate în toate statele membre UE. 

Vânzările intracomunitare de bunuri la distanță și/sau prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune se supun TVA în statul membru de expediere/de stabilire a prestatorului, atunci când plafonul de 10.000 euro nu este depășit. Dacă plafonul este depășit, aceste operațiuni se supun TVA în statul membru de destinație al bunurilor/locul unde este stabilit beneficiarul persoană neimpozabilă a serviciilor (statul membru de consum). 

Începând cu 1 iulie 2021, regimul special pentru declararea și plata TVA aplicabil pentru prestările de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune realizate de către persoane impozabile stabilite în UE către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre UE (Mini One Stop Shop) devine ghișeul unic - one stop shop (OSS). 

Pentru persoanele impozabile stabilite în UE, regimul special se numește regimul special UE – OSS și este opțional. Astfel, o persoană impozabilă cu sediul activității economice în România poate să declare și să plătească în România TVA datorată în alte state membre, pentru următoarele operațiuni:

 • Vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, inclusiv când sunt facilitate de o interfață electronică pentru persoana impozabilă nestabilită în UE;

 • Alte servicii decât serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune realizate către persoane neimpozabile din UE, care au locul prestării în UE conform Codului fiscal (de exemplu, cazare, acces la eveniment, servicii legate de bunuri imobile, închiriere mijloace de transport pe termen scurt), și anume în alte state membre UE decât România;

 • Livrări interne către persoane neimpozabile din România, facilitate de interfețele electronice, pentru persoanele impozabile nestabilite în UE.

Persoana impozabilă nestabilită în UE poate alege România ca stat membru de înregistrare pentru aplicarea regimului UE OSS numai pentru vânzări intracomunitare de bunuri la distanță, iar  pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune și de televiziune, precum și pentru alte servicii care sunt impozabile în UE, (de exemplu, cazare, acces la eveniment, servicii legate de bunuri imobile, închiriere mijloace de transport pe termen scurt) prestate către persoane neimpozabile din UE, persoanele impozabile nestabilite în UE trebuie să aplice regimul special non-UE OSS.

În absența aplicării OSS, persoana impozabilă este nevoită să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru de consum, în urma depășirii plafonului unic de 10.000 euro, sau pentru alte prestări de servicii care au locul în alt stat membru decât prestatorul, efectuate către persoane neimpozabile din UE (pentru acestea nefiind reglementat un plafon de înregistrare).

Persoana impozabilă care optează să aplice regimul special UE - OSS are obligația de a depune trimestrial o Declarație specială de TVA până la sfârșitul lunii următoare încheierii trimestrului.

TVA datorată în alte state membre se achită în România, într-un cont în euro indicat de autoritatea fiscală, până la termenul de depunere a declarației speciale (ulterior sumele vor fi transferate către statul membru de consum, de către autoritatea fiscală). Interfețele electronice care facilitează vânzarea de bunuri la distanță și  anumite livrări interne au obligația de a ține registre de evidență a operațiunilor efectuate, în format electronic. 

Regimul TVA pentru vânzările la distanță de bunuri importate din țări terțe sau teritorii terțe - IOSS

De la 1 iulie 2021 se elimină scutirea de TVA pentru importul bunurilor cu o valoare intrinsecă de până la 10 euro, toate bunurile importate fiind supuse TVA în statele membre de consum, dar persoana obligată la plata TVA va fi:

 • furnizorul/interfața electronică pentru bunurile cu valoare redusă din import, dacă se aplică regimul special de declarare și plată a TVA denumit import one stop shop (IOSS);

 • persoana care prezintă bunurile în vamă pentru bunurile din import care au o valoare intrinsecă care depășește 150 euro.

Persoanele impozabile care livrează bunuri importate din țări terțe sau teritorii terțe către consumatori finali din UE pot aplica regimul special ghișeul unic - import one stop shop (IOSS) care le permite să se înregistreze în scopuri de TVA într-un singur stat membru (statul membru de înregistrare) în vederea declarării și plății TVA datorate în toate statele membre de consum. 

Regimul IOSS poate fi utilizat și de furnizori stabiliți în UE, precum și de interfața electronică stabilită sau nestabilită în UE, care facilitează vânzări la distanță de bunuri importate, în anumite condiții. 

Furnizorul sau interfața electronică are posibilitatea desemnării unui intermediar care acționează în numele și în contul său, calificându-se drept persoana obligată la plata TVA care trebuie să îndeplinească toate obligațiile care revin conform acestui regim special. Desemnarea intermediarului este obligatorie pentru furnizori/interfețe electronice nestabilite în UE, dacă statul respectiv nu are încheiat un acord de asistență reciprocă cu UE în materie de TVA.

Persoana impozabilă care optează pentru aplicarea regimului special IOSS va primi un cod special de înregistrarea în scopuri de TVA, care va fi comunicat organelor vamale. Interfețele electronice care acționează drept cumpărător-revânzător obțin propriul cod IOSS pe care îl vor comunica furnizorilor pentru care facilitează vânzări la distanță de bunuri importate (furnizorul bunurilor  nu mai trebuie să obțină cod IOSS în acest caz). Persoana impozabilă care utilizează regimul special IOSS (furnizori sau interfețe electronice care sunt cumpărători/revânzători) sau intermediarul acționând în contul acesteia declară momentul în care își începe sau își încetează activitatea în cadrul acestui regim special, sau momentul în care își modifică respectiva activitate astfel încât nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a utiliza  regimul special. Informațiile respective sunt comunicate pe cale electronică.

Pe lângă codul IOSS, intermediarii vor obține un cod special care îi identifică drept intermediari. Ulterior, intermediarii vor acționa asemănător unui reprezentant fiscal, respectiv vor obține câte un cod IOSS pentru fiecare furnizor pe care îl reprezintă și vor îndeplini toate obligațiile care decurg din acest mandat.

Persoana impozabilă care aplică regimul special IOSS trebuie să depună lunar o declarație specială de TVA în care să înscrie livrările efectuate și va avea obligația de a achita TVA aferentă acestora în statul membru de înregistrare până la data la care are obligația depunerii declarației speciale.

În cazul neaplicării regimului special IOSS, persoana care prezintă bunurile în vamă în contul persoanei neimpozabile căreia îi sunt destinate acestea pe teritoriul României poate să utilizeze mecanismul special pentru declararea și plata TVA la importul bunurilor din import cu valoare redusă, pe baza autorizației emise de autoritatea vamală competentă și sub rezerva constituirii unei garanții, în cazul bunurilor pentru care expedierea sau transportul se încheie în România.

Mecanismul special de declarare și plată a TVA presupune următoarele:

 • persoana destinatară a bunurilor este obligată la plata TVA; 

 • persoana care prezintă bunurile în vamă pe teritoriul României încasează TVA de la persoana destinatară a bunurilor și efectuează plata taxei. Declaranții trebuie să se asigure că nu predau bunurile dacă clientul nu plătește TVA;

 • cota aplicabilă pentru importurile de bunuri supuse acestui mecanism special este cota standard de TVA. 

În situația în care România este statul membru de import, persoana care prezintă bunurile în vamă trebuie să depună lunar la autoritatea vamală competentă, în format electronic, o declarație specială de TVA care trebuie să conțină informații referitoare la valoarea totală a TVA încasată în luna calendaristică de raportare.

TVA se achită la organele vamale pe baza declarației speciale până în cea de-a 16-a zi a lunii următoare lunii pentru care se s-a întocmit declarația specială.

Facturarea vânzărilor la distanță și a serviciilor

Actul normativ prevede o modalitate simplificată a procedurii de facturare, în sensul că facturile emise de furnizori fac obiectul normelor de aplicare în statul membru în care furnizorii/prestatorii sunt înregistrați, dacă aceștia optează pentru aplicarea regimurilor speciale de TVA prezentate mai sus.

Nu este obligatorie facturarea vânzărilor intracomunitare la distanță și nici a vânzărilor la distanță de bunuri importate.

Sursa:[OUG  nr. 59/2021 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 630 din data de 28  iunie 2021]

De reținut

Companiile din România care vând bunuri către consumatori din alte state membre vor trebui să își reanalizeze aceste vânzări intracomunitare la distanță, în baza noului plafon. De asemenea, vor trebui să adapteze sistemul informatic în ceea ce privește obligațiile de TVA pentru bunuri de import cu valoare redusă.

Companiile care au deja coduri de TVA în alte state membre în urma depășirii actualelor plafoane pentru vânzările la distanță pot avea în vedere utilizarea regimului special UE OSS pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță. De asemenea, pentru bunuri din import cu valoare redusă livrate către consumatori finali din UE se poate avea în vedere utilizarea regimului special IOSS.

Companiile care operează interfețe electronice vor trebui să reanalizeze lista comercianților care vând bunuri pe marketplace și să implementeze o structură de comercializare de tip cumpărător-revânzător pentru vânzările la distanță, dacă sunt îndeplinite condițiile.

Companiile din România sau cele stabilite în afara UE care aleg România ca stat membru de înregistrare pentru regimurile speciale UE OSS, non-UE OSS sau IOSS vor trebui să țină evidențe privind vânzările la distanță/serviciile prestate, astfel încât să permită controlul din partea autorității fiscale a sumelor de TVA datorate.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us