Ordinul nr. 2100/2020 al ministrului finanțelor, pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, în vigoare din data de 20 iulie 2020

24 Jul 2020

Pe scurt

A intrat recent în vigoare Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2100/2020 („Ordinul”) pentru aprobarea procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii în temeiul Cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Codului fiscal. 

Ordinul introduce formulare ale modelelor de documente aferente procedurii de anulare a accesoriilor, precum și clarificări/detalii cu privire la: obligațiile fiscale ce pot face obiectul anulării, debitorii care pot beneficia de anulare, obiectul facilităților fiscale, procedura de acordare a amânării la plată și cea de anulare, precum și retragerea notificării/cererii de anulare.  

În detaliu

I. Obiectul și sfera de aplicare a facilităților fiscale

 • Facilitățile fiscale acordate vizează: (i) amânarea la plată a accesoriilor nestinse până la data soluționării cererii de anulare, dar nu mai târziu de 15 decembrie 2020 inclusiv; și (ii) anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale prevăzute de OUG 69/2020. Nu sunt supuse anulării accesoriile aferente debitelor principale cu scadențe ulterioare datei de 31 martie 2020 inclusiv, chiar dacă declarația fiscală  a fost depusă înainte de această dată.

 • Obligațiile de plată accesorii care pot face obiectul facilităților fiscale sunt: dobânzile/majorările de întârziere; penalitățile de întârziere/penalitățile de nedeclarare/ penalitățile, precum și orice alte obligații accesorii datorate şi nestinse la data de 31 martie 2020, inclusiv cele aferente debitelor principale al căror termen de prescripție a dreptului de a cere executarea silită conform Codului de procedură fiscală nu s-a împlinit;

 • Obligațiile fiscale accesorii rezultate în urma refacerii unei inspecții în derulare la data de 14 mai 2020 sau refacerii inițiate ulterior ca urmare a desființării unei decizii de impunere după această dată fac obiectul anulării în condițiile OUG 69/2020. Cererea trebuie depusă în termen de 90 de zile de la data comunicării noii decizii de impunere.

 • Debitorii care pot beneficia de facilitățile fiscale: toate categoriile de debitori, persoane fizice sau juridice, asocieri, entități fără personalitate juridică, persoane fizice autorizate sau care exercită profesii libere, primăriile, instituțiile publice.

 • Debitorii care au obligații fiscale suspendate la executare și intenționează să beneficieze de anularea accesoriilor vor face mențiuni cu privire la renunțarea la efectele suspendării actului administrativ fiscal în notificarea şi/sau cererea de anulare. Renunțarea nu dă dreptul organului fiscal de a începe sau continua procedura de executare silită.

 • Obligațiile de plată accesorii stinse începând cu data de 14 mai 2020 și care pot face obiectul anulării se restituie în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală.

 • Accesoriile aferente debitelor principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse până la această dată, care nu au fost stabilite prin decizii de impunere comunicate de organul fiscal, vor fi scăzute direct din evidența analitică pe plătitor, fără ca în privința acestora să mai fie emise și comunicate decizii privind obligațiile accesorii. 

II. Procedura de acordare a amânării la plată

 • Este detaliată opțiunea depunerii notificării conform modelului din ordin, prin care debitorii își exprimă intenția de a beneficia de anularea accesoriilor. Notificarea nu este obligatorie și are drept scop obținerea amânării la plată a obligațiilor fiscale accesorii.

 • În termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării notificării sau de la data publicării Ordinului (pentru notificările depuse înainte de intrarea acestuia în vigoare), organul fiscal emite și comunică debitorului decizia privind obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală. Eventualele neconcordanțe între sumele din certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului se soluționează în cel mult trei zile lucrătoare; 

 • Notificarea se soluționează prin (i) decizie de amânare la plată a accesoriilor, precum și adresă de sistare temporară, totală sau parțială a executărilor silite sau prin (ii) înștiințare de respingere a notificării, dacă nu sunt îndeplinite condițiile OUG 69/2020.

III. Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

 • Debitorii (inclusiv cei care au depus notificare, dar și cei care au ales să nu depună) depun cererea de anulare a accesoriilor până cel târziu la 15 decembrie 2020 inclusiv, conform modelului din ordin. Debitorul poate depune fie o singură cerere pentru toate situațiile prevăzute în OUG 69/2020, fie câte o cerere pentru fiecare dintre acestea.

 • Prin excepție, în situația în care se solicită anularea accesoriilor aferente obligațiilor principale individualizate în decizii de impunere (art. XII din OUG 69/2020), cererea de anulare trebuie depusă în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere.

 • Cererea de anulare se soluționează în termen de cinci zile lucrătoare de la data înregistrării, prin emiterea deciziei de anulare a accesoriilor sau, după caz, a deciziei de respingere. Înainte de emiterea deciziei de respingere, organul fiscal competent audiază debitorul și îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

IV. Retragerea notificării/cererii de anulare a accesoriilor

 • Notificarea poate fi retrasă oricând de debitor, prin depunerea unei cereri. Organul fiscal comunică debitorului decizia prin care se ia act de retragerea notificării și se desființează decizia de amânare la plată a accesoriilor.

 • Cererea de anulare poate fi și ea retrasă oricând, prin depunerea unei cereri. Prin retragerea cererii, debitorul își menține însă dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor.

V. Proceduri speciale

Ordinul prevede și două proceduri speciale, și anume:

 • Anularea obligațiilor în cazul persoanelor care au în derulare o eșalonare la plată - aceștia depun cererea de anulare a accesoriilor, fără a fi necesară notificarea și fără a se emite certificat de atestare fiscală și decizie de amânare la plată a accesoriilor. 

 • Anularea obligațiilor în cazul persoanelor pentru care s-a atras răspunderea solidară potrivit Codului de procedura fiscală, Legilor insolvenței, inclusiv legii penale.

Sursa:[Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, publicat în Monitorul Oficial nr. 635 din data de 20 iulie 2020]

De reținut

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2100/2020 de aprobare a procedurii de anulare a obligațiilor fiscale accesorii clarifică modalitățile prin care debitorii pot beneficia de facilitățile fiscale prevăzute de OUG 69/2020 și introduce modelele de formulare. Practic:

 • Pentru a solicita anularea accesoriilor, debitorii au opțiunea de a depune o notificare. Aceasta nu este obligatorie, însă are ca efect obținerea amânării la plată a accesoriilor. Notificările depuse înainte de intrarea în vigoare a Ordinului se soluționează în cinci zile lucrătoare de la această dată;

 • Eventualele neconcordanțe între sumele din certificatul de atestare fiscală și evidența contabilă a debitorului se soluționează în cel mult trei zile lucrătoare; 

 • Toți debitorii (inclusiv cei care au depus notificare, dar și cei care au ales să nu depună) vor putea depune o cerere de anulare a accesoriilor până la 15 decembrie 2020 inclusiv;

 • Ulterior depunerii cererii de anulare, organele fiscale analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute de cap. II din OUG 69/2020 și emit decizia de anulare a accesoriilor sau, după caz, decizia de respingere a cererii de anulare;

 • Vor fi anulate doar obligațiile fiscale accesorii nestinse la data de 31 martie 2020 aferente obligațiilor fiscale principale prevăzute în OUG 69/2020, cu clarificările aduse de Ordin.

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Ruxandra Tarlescu

Ruxandra Tarlescu

Partner, Tax Services, Romania

Contact D&B David & Baias Team

Sorin David

Managing Partner, D&B David şi Baias, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Follow us