Ordinul ANAF nr. 4077/2020 pentru aprobarea procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală

17 Dec 2020

Pe scurt

Prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 4077/2020 au fost adoptate procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală și formularul ,,Înștiințare pentru discuția finală’’. Vă prezentăm în continuare principalele etape ale procedurii.

În detaliu

În cadrul procedurii se vor întocmi următoarele documente de referință: raportul de inspecție fiscală (parțială sau generală) - pentru persoane juridice conform OPANAF nr. 3.710/2015 și pentru persoane fizice conform OPANAF nr. 3.772/2015; nota privind constatările în divergență și înștiințarea pentru discuția finală.

Procedura se desfășoară în patru etape:

  1. analiza constatărilor fiscale;
  2. întocmirea raportului de inspecție fiscală;
  3. avizarea raportului de inspecție fiscală;
  4. aprobarea raportului de inspecție fiscală.

Etapa 1. Echipa de inspecție fiscală, pe parcursul efectuării inspecției fiscale, trebuie să comunice direct cu șeful de serviciu coordonator, pe care să îl informeze periodic asupra modului în care se  desfășoară  inspecția, asupra constatărilor pentru fiecare impozit, taxă sau contribuție verificată, asupra problemelor și particularităților acțiunii de inspecție fiscală și încadrării în termenele stabilite pentru efectuarea inspecției.

În cazul unor constatări care sugerează fapte de evaziune fiscală, va fi informat și conducătorul activității de inspecție fiscală competent pentru valorificarea rapidă a constatărilor fiscale.

Etapa 2. Pe parcursul inspecției, contribuabilul este informat asupra constatărilor efectuate de echipa de inspecție, iar documentele de informare vor fi arhivate  la dosarul de inspecție fiscală. 

La data programată pentru discuția finală cu contribuabilul, echipa de inspecție fiscală va întocmi și transmite contribuabilului o „Înștiințare pentru discuția finală" (anexa 2 la prezentul ordin),  la care se anexează obligatoriu proiectul de raport de inspecție fiscală, în format electronic sau pe suport hârtie. 

Contribuabilul are  posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere la data programată pentru discuția finală sau în termen de cel mult cinci sau șapte zile lucrătoare de la data încheierii inspecției fiscale, iar acesta se anexează la raportul de inspecție fiscală.

Raportul de inspecție fiscală se va întocmi indiferent dacă se stabilesc sau nu diferențe de obligații fiscale suplimentare. Organele de control se vor baza pe date, informații sau documente care vor fi  expuse clar și concis, eliminându-se orice elemente inutile, neconcludente și nedocumentate, care încarcă nejustificat conținutul raportului, iar pentru neregulile constatate se vor preciza concret actele normative încălcate (articol, alineat). Înainte de discuția finală cu contribuabilul, raportul de inspecție fiscală în forma preliminară se discută  cu șeful de serviciu și conducătorul activității de inspecție fiscală competent. 

Divergențele de opinie asupra constatărilor din raportul de inspecție fiscală atât în cadrul echipei, cât și dintre echipa de inspecție și șeful de serviciu sau/și conducătorul activității de inspecție fiscală se soluționează și sunt consemnate în Nota privind constatările în divergență, care se arhivează la dosarul  de inspecție fiscală. În scopul soluționării divergențelor se poate proceda la solicitarea unui punct de vedere de la direcții de specialitate din cadrul ANAF sau din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Etapa 3. După redactarea Raportului de inspecție fiscală în forma finală, acesta se avizează de către șeful de serviciu coordonator al acțiunii de inspecție fiscală sau de către înlocuitorul acestuia. Avizarea constă în verificarea corectitudinii încadrării în prevederile legale a constatărilor din raportul de inspecție fiscală, precum și înscrierea numelui și prenumelui șefului de serviciu, a datei semnării și a semnăturii acestuia.

Etapa 4. Raportul de inspecție fiscală este aprobat de conducătorul activității de inspecție fiscală, după avizarea de către șeful de serviciu coordonator al acțiunii de inspecție fiscală. Aprobarea raportului de inspecție fiscală constă în acordul dat asupra încadrării  în termenele propuse (durata inspecției fiscale), asupra modului de prezentare și susținere a constatărilor, a încadrării în prevederile legale, semnarea și datarea acestuia.

După aprobare, raportul de inspecție fiscală împreună cu toate anexele ce au stat la baza emiterii sale se înregistrează la registratura activității de inspecție fiscală sau primește număr din sistemul informatic și urmează emiterea actului administrativ-fiscal.

 [Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 4077/2020 pentru aprobarea Procedurii de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, publicat în Monitorul Oficial nr. 1210 din data de 11 decembrie 2020]

De reținut

Procedura de întocmire, avizare și aprobare a raportului de inspecție fiscală, aprobată prin Ordinul ANAF nr. 4077/2020, are ca scop standardizarea acțiunilor ce trebuie efectuate în cadrul etapelor de inspecție fiscale.

Procedura se desfășoară în patru etape:  analiza constatărilor fiscale,  întocmirea raportului de inspecție fiscală,  avizarea raportului de inspecție fiscală și  aprobarea raportului de inspecție fiscală.

 

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us