Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsurile de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, în vigoare din data de 10 august 2020

20 Aug 2020

Pe scurt

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 au fost adoptate măsuri pentru consolidarea pieței muncii, concomitent cu limitarea riscului de excluziune socială și prevenirea creșterii ratei șomajului la nivel național, precum și pentru asigurarea unei surse de venit salariaților, contribuind astfel la reducerea efectelor sociale negative determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 

În detaliu

Prin derogare de la Codul muncii, se prevede că, în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu obligația informării și consultării sindicatului/a reprezentanților salariaților sau a salariaților, anterior comunicării deciziei salariatului.

Reducerea timpului de muncă se stabilește prin decizia angajatorului, pentru o perioadă de cel puțin cinci zile lucrătoare consecutive, angajatorul având obligația de stabilire a programului de muncă pentru întreaga lună. Această măsură  se aplică și programului de muncă în ture, precum și programului de muncă inegal.

Decizia angajatorului privind reducerea timpului de muncă se comunică salariatului cu cel puțin cinci zile înainte de aplicarea efectivă a măsurii și se transmite în registrul general de evidență a salariaților (REVISAL) cel târziu cu o zi înainte de aplicarea măsurii. Decizia conține, printre altele, programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente. 

Salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă. Această indemnizație se adaugă  drepturilor salariale cuvenite, calculate la timpul efectiv lucrat.

Indemnizația de 75% se suportă de către angajator și se achită la data plății salariului aferent lunii respective, urmând a se deconta din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Procedura de decontare a sumelor și perioada de aplicare a măsurii se vor stabili prin hotărâre a Guvernului.

În cazul în care angajatorul nu recuperează indemnizația de la bugetul asigurărilor pentru șomaj, acesta nu are dreptul de a o recupera de la salariat.

Indemnizația de 75% reprezintă venit de natură salarială și este supusă impozitului pe venit și  contribuțiilor  sociale obligatorii, în condițiile legii. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute de Codul fiscal.

Pentru cazul în care, în aceeași lună, salariatul obține atât venituri din salarii, cât și indemnizația de 75% prevăzută de ordonanță, pentru impozitare, acestea se cumulează, în vederea acordării deducerii personale. Impozitul lunar se va calcula conform prevederilor Codului fiscal.

Interdicții în perioada în care se aplică măsura de reducere a timpului de muncă a salariaților:

  • se  interzice angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații al căror timp de muncă a fost redus, precum și subcontractarea de activități desfășurate de salariații al căror timp de muncă a fost redus. Interdicția se aplică și la nivel de filială, sucursală sau alte sedii secundare definite conform legii;
  • salariații afectați de această măsură nu pot efectua muncă suplimentară la același angajator;
  • salariaților afectați nu le poate fi redus programul de lucru de la cinci zile la patru zile pe săptămână, cu reducerea corespunzătoare a salariului, pe perioade care depășesc 30 de zile lucrătoare, conform Codului  muncii;
  • în lunile în care se aplică reducerea timpului de muncă, angajatorul nu poate iniția concedieri colective;
  • angajatorii nu pot acorda bonusuri și alte adaosuri la salariul de bază pentru structura de management în cursul perioadei de aplicare a măsurii, acestea putând fi acordate doar după finalizarea perioadei de aplicare a măsurii.

În perioada în care se aplică măsura de reducere a timpului de muncă a salariaților, aceștia beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă, proporțional cu timpul efectiv lucrat.

Pentru a putea dispune măsura reducerii timpului de muncă și pentru a solicita decontarea indemnizației de 75% , trebuie  îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. În cazul organizațiilor neguvernamentale, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Indemnizația de 75% se va lua în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni înainte de data înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.

Angajatorii vor datora contribuția asiguratorie pentru muncă pentru perioada în care au dispus măsura reducerii timpului de muncă, atât pentru drepturile salariale aferente timpului de muncă lucrat, cât și pentru indemnizația de 75%  care constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Profesioniștii (conform Codului civil), precum și  persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă (conform Legii nr. 1/2005), în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020, respectiv din  5.429 lei (2.253 lei).

Plata indemnizației de 41,5% se realizează de la bugetul de stat prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

Pentru indemnizația de 41,5% se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de Codul fiscal sau potrivit reglementărilor specifice, în cazul profesioniștilor asigurați în sisteme proprii de asigurări sociale.

Obligațiile fiscale se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc la termenul prevăzut în Codul fiscal. Pentru persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, obligațiile fiscale se declară, se rețin și se plătesc de către societatea cooperativă, prin declarațiile obligatorii, la termenele prevăzute în Codul fiscal.

Prin Hotărâre de Guvern se va stabili durata de aplicare a măsurii de reducere temporară a activității, categoriile de profesioniști, precum și procedura de plată a indemnizației.

În anul 2020, beneficiază de indemnizația de 41,5% profesioniștii și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, care au primit din bugetul general consolidat  o indemnizație egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut stabilit pentru anul 2020 (5.429 lei), în conformitate cu prevederile OUG 30/2020.

Persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care desfășoară activități în domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, li se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Suma se acordă de către beneficiarul de lucrări, din bugetul propriu, la momentul plății contravalorii muncii zilnice, și ulterior se decontează integral, la cererea acestuia, pentru persoanele pentru care a fost plătită, de la bugetul de stat, prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Decontarea se efectuează în termen de cel mult zece zile de la data depunerii cererii, în baza unei proceduri care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Suma acordată reprezintă venit salarial, fiind supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Codului fiscal.

Pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la trei luni, până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de trei luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020 aferent perioadei lucrate.

Angajatorul va achita integral contravaloarea muncii prestate, suma reprezentând procentajul de 41,5% fiind decontată ulterior de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Decontarea sumei de 41,5% se face la cererea angajatorilor pe baza declarației pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de ordonanță, însoțită de lista persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei, în termen de cel mult zece zile de la data depunerii cererii. Procedura de decontare se va aproba prin hotărâre a Guvernului.

Pentru activitatea desfășurată în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă. 

Suma se acordă în ordinea depunerii solicitărilor, până la 31 decembrie 2020, din bugetul asigurărilor de șomaj, prin ANOFM, în limita fondurilor alocate cu această destinație, angajatorilor, pentru angajații care au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgență pentru cel puțin 15 zile lucrătoare.

Procedura de acordare și categoriile de bunuri ce pot fi achiziționate se vor stabili  prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, care se publică în Monitorul Oficial, în termen de zece zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență.

În termen de 30 de zile de la acordarea sumei de 2.500 lei, angajatorul are obligația de a transmite ANOFM documente justificative referitoare la achizițiile efectuate. În cazul nerespectării obligației de transmitere a documentelor justificative, angajatorul restituie integral suma acordată în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.

Sunt considerate contravenții ce pot fi sancționate cu amendă de 20.000 lei aplicată angajatorului pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 lei, primirea la muncă sau prestarea oricărui alt tip de muncă, inclusiv în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu în interesul angajatorului, a unuia sau a mai multor salariați, în afara programului de lucru stabilit cu ocazia reducerii timpului de muncă. Inspectorii de muncă constată contravențiile și aplică sancțiunile.

Sursa:[Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, publicată în Monitorul Oficial nr. 720 din data de 10 august  2020]

 

De reținut

Vă prezentăm pe scurt principalele măsuri adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020.

Angajatorii au posibilitatea reducerii timpului de muncă a salariaților cu cel mult 50% din durata prevăzută în contractul individual de muncă, cu obligația informării și consultării sindicatului/a reprezentanților salariaților sau a salariaților, anterior comunicării deciziei salariatului.

Salariații afectați de măsură beneficiază de o indemnizație de 75% din diferența dintre salariul de bază brut prevăzut în contractul individual de muncă și salariul de bază brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii timpului de muncă.

Pentru a putea dispune  măsura reducerii timpului de muncă și pentru a solicita decontarea indemnizației de 75%, trebuie  îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

  • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de salariați ai unității;
  • reducerea activității este justificată de o diminuare a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% față de luna similară din anul anterior. În cazul organizațiilor neguvernamentale, al persoanelor fizice autorizate, al întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiale, diminuarea se raportează la veniturile realizate.

Profesioniștii (conform Codului civil), precum și  persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă (conform Legii nr. 1/2005), în cazul reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu, beneficiază, la cerere, în baza declarației pe propria răspundere, de o indemnizație lunară de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe anul 2020, respectiv din 5.429 lei.

Persoanelor care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri), care desfășoară activități în domeniile afectate de întreruperea sau restrângerea activității ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru o perioadă de trei luni, la alegerea beneficiarului de lucrări, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020, li se acordă de la bugetul de stat o sumă reprezentând 35% din remunerația cuvenită zilei de muncă.

Pentru angajații care încheie contracte individuale de muncă pe perioadă determinată de până la trei luni, până la 31 decembrie 2020, dar nu mai mult de o perioadă de trei luni, se asigură decontarea unei părți din salariul acordat acestora, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul aferent zilelor lucrate în aceste locuri de muncă.

Pentru activitatea desfășurată în regim de telemuncă, se acordă, o singură dată, angajatorilor pentru fiecare telesalariat un sprijin financiar în valoare de 2.500 lei în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice necesare desfășurării activității în regim de telemuncă.

Prevederile ordonanței nu se aplică: instituțiilor publice, angajatorilor care se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate, potrivit legii, angajatorilor care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale.

 

Follow us