Condițiile pentru restructurarea obligațiilor bugetare stabilite de OG 6/2019 privind amnistia fiscală

Pe scurt

Pe data de 8 august a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale („OG 6/2019”), care prevede măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii mai mari de un milion lei. Actul instituie și posibilitatea de anulare a unor obligații accesorii, în anumite condiții expres prevăzute.

În detaliu

1.      Măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 pentru debitorii care au datorii mai mari de un milion lei

Capitolul I al OG 6/2019 face referire la măsurile de restructurare de care pot beneficia debitorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • să fie persoană juridică de drept public sau privat;
 • să se afle în dificultate financiară,  să nu fi fost dizolvat, să nu se afle în procedura insolvenței dar să existe riscul intrării în insolvență;
 • să nu îndeplinească condițiile pentru a beneficia de eșalonarea la plată prevăzută de Codul de procedură fiscală;
 • să aibă toate declarațiile fiscale depuse potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii notificării privind intenția de restructurare, sau să le depună într-un termen de maximum 10 zile de la solicitarea organului fiscal.

Obligațiile fiscale care pot face obiectul măsurilor prevăzute de OG 6/2019 sunt:

 • obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, inclusiv cele stabilite prin decizii de impunere comunicate ulterior acestei date, de un milion lei sau mai mari și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și accesoriile aferente acestora;
 • obligații bugetare principale sau accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019;
 • amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale după data de 1 ianuarie 2019.

Obligațiile fiscale care nu pot face obiectul măsurilor prevăzute de OG 6/2019 sunt:

 • obligațiile fiscale pentru care poate opera compensarea, în limita sumei de rambursat/restituit/plată de la buget;
 • obligațiile fiscale stabilite prin acte administrative a căror executare a fost suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ, cu mențiunea că totuși, pentru aceste obligații, debitorul poate renunța la beneficiul suspendării;
 • obligațiile principale și accesorii care reprezintă ajutor de stat de recuperat.

 

Debitorii care îndeplinesc condițiile de mai sus pot solicita organului fiscal restructurarea obligațiilor bugetare pentru a evita deschiderea procedurii insolvenței și a-și revitaliza activitatea. Restructurarea poate fi constituită din una sau mai multe măsuri, dintre care una trebuie să fie reprezentată de înlesnirile la plata obligațiilor bugetare. Măsurile de restructurare a obligațiilor bugetare sunt următoarele:

 • înlesniri la plata obligațiilor bugetare pentru o durată de maximum șapte ani cu posibilitatea de prelungire, constând în:

a.      plata eșalonată a obligațiilor bugetare principale, și/sau

b.      anularea unei cote de până la 50% din obligațiile bugetare principale restante, precum și anularea integrală a obligațiilor accesorii în situația respectării masurilor din planul de restructurare.

 • conversia în acțiuni a obligațiilor bugetare principale, pentru debitorii la care statul este acționar integral sau majoritar;
 • stingerea obligațiilor prin darea în plată a unor bunuri imobile.

Pentru a beneficia de aceste măsuri, debitorii au obligația de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2019, sub sancțiunea decăderii.

Ulterior, solicitarea de restructurare se poate depune în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a ordonanței, mai exact până la data de 10 februarie 2020. Pentru debitorii care se află într-o procedură de cercetare sau investigație a Comisiei Europene din punct de vedere al compatibilității cu legislația în domeniul ajutorului de stat, termenul de șase luni curge de la data agreării modului de acordare a facilității fiscale de către Comisia Europeană, sub sancțiunea decăderii.

Această solicitare trebuie însoțită obligatoriu de un plan de restructurare și un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent și care conțin în mod obligatoriu informații privind cauzele care au generat dificultatea financiară a debitorului, măsurile de restructurare propuse, perioada propusă pentru redresare și modalitatea de plată a obligațiilor fiscale pe durata restructurării. Procedurile de executare silită nu încep sau se suspendă de la data depunerii solicitării.

În situația în care toate condițiile prevăzute de OG 6/2019 sunt îndeplinite, organul fiscal competent va emite o decizie prin care aprobă restructurarea. Obligațiile bugetare care fac obiectul restructurării nu vor mai fi considerate obligații restante, iar pentru acestea nu se datorează și nu se calculează accesorii. Pe durata restructurării debitorul va fi monitorizat si supravegheat permanent de către un expert independent care are obligația de a întocmi un raport pe care îl transmite debitorului și organului fiscal.

În cazul în care debitorul notifică organul fiscal cu privire la intenția de restructurare, dar nu mai depune solicitarea în acest sens, ori în cazul în care solicitarea de restructurare este respinsă sau restructurarea eșuează, organul fiscal este obligat sa solicite deschiderea procedurii insolvenței împotriva respectivului debitor.

2.     Anularea accesoriilor în cazul datoriilor sub un milion lei dacă obligațiile bugetare principale se achită până la 15 decembrie 2019

Capitolul II al OG 6/2019 prevede posibilitatea debitorilor persoane juridice, fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii.

Pot beneficia de această facilitate și persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică, unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari. De această facilitate nu pot beneficia însă și contribuabilii persoane juridice.

Obligațiile bugetare principale restante pentru care se poate solicita anularea accesoriilor sunt:

 • obligațiile pentru care s-a împlinit scadența/termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • diferențele de obligații bugetare principale stabilite prin decizii de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • alte obligații de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.

Nu sunt considerate obligații de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv:

 • obligațiile pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
 • obligațiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condițiile legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Debitorii pot renunța la efectele suspendării actului administrativ fiscal pentru a beneficia de anularea accesoriilor.

Pentru a beneficia de anularea obligațiilor bugetare accesorii, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții generale:

 • toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, trebuie stinse până la 15 decembrie 2019 inclusiv;
 • toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv trebuie stinse până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
 • toate declarațiile fiscale ale contribuabilului să fie depuse;
 • depunerea unei cereri de anulare până la data de 15 decembrie 2019, sub sancțiunea decăderii.

Situațiile in care se poate dispune anularea obligațiilor fiscale accesorii sunt următoarele:

1.      Situația obligațiilor bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului general consolidat în baza unor declarații de impunere inițiale depuse de contribuabil și neachitate.  Obligațiile accesorii aferente acestora se sting dacă toate obligațiile bugetare principale se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv și sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale de mai sus.

2.      Situația obligațiilor bugetare principale declarate suplimentar prin declarație rectificativă depusă începând cu data de 1 ianuarie 2019 până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv. Obligațiile accesorii aferente acestora se sting dacă toate obligațiile bugetare principale individualizate în declarația rectificativă se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la 15 decembrie 2019 inclusiv și sunt îndeplinite cumulativ condițiile generale de mai sus. Contribuabilii care la data intrării în vigoare a ordonanței sunt supuși inspecției fiscale au dreptul de a depune  declarațiile rectificative în termen de 10 zile (până la 18 august 2019), acestea fiind sunt luate în considerare pentru acordarea beneficiului anulării obligațiilor accesorii.

3.      Situația obligațiilor bugetare principale cu termene de plată anterioare datei de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată. Obligațiile accesorii aferente acestora se anulează dacă sunt îndeplinite condițiile generale de mai sus.

4.      Situația obligațiilor bugetare principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2018, stabilite prin decizie de impunere emisă de o inspecția fiscală în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței. Obligațiile accesorii aferente acestora se anulează dacă toate diferențele de obligații bugetare principale individualizate în decizia de impunere sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege până la termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, iar cererea de anulare a accesoriilor se depune în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere, sub sancțiunea decăderii.

Debitorii care se găsesc în situațiile de mai sus și doresc sa beneficieze de  anularea obligațiilor accesorii pot depune o notificare în acest sens la organul fiscal. De la data notificării obligațiile fiscale accesorii se amână la plată în scopul anulării, iar pentru acestea procedura de executare silită nu începe sau se suspendă.

[Sursa: Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 648, Partea I, în data de 5 august 2019]

De reținut

 • OUG 6/2019 prevede măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 de peste un milion lei și se adresează persoanelor juridice de drept public sau privat, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții – se află în dificultate financiară, cu riscul intrării în insolvență, prin urmare nu se califică la eșalonarea la plată, dar au declarațiile depuse la organul fiscal sau le pot depune în termen de 10 zile de la data la care li se solicită depunerea de către organul fiscal.
 • Este definită procedura ce trebuie urmată de contribuabilii care vor accesa măsurile de restructurare. Contribuabilii cu obligații fiscale restante mai mari de 1 milion lei trebuie însă să depună o notificare a intenției de a beneficia de măsurile de restructurare prevăzute de ordonanță până cel târziu la data de 30 Septembrie 2019, și o solicitare până la data de 10 februarie 2020.
 • Ordonanța prevede, de asemenea, posibilitatea debitorilor persoane juridice, fizice sau entități fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligații bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion lei de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii cu condiția stingerii obligațiilor principale. În general, termenul-limită pentru stingerea obligațiilor principale este 15 decembrie 2019.
 • Pot beneficia de această facilitate și persoanele fizice sau entitățile fără personalitate juridică, unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituțiile publice care au obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 de un milion lei sau mai mari.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us