Cele mai importante schimbări legislative instituite prin OUG nr. 114 /2018

Pe scurt

În data de 29 decembrie 2018 s-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Actul normativ instituie o multitudine de măsuri atât cu caracter economic, cât și fiscal. Se instituie o taxă pe activele din sistemul bancar și o taxă pe încasările organizatorilor de jocuri de noroc online. De asemenea, se modifică taxele de acordare a licențelor radio și contribuțiile bănești datorate de titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare pentru componenta energia electrică și al gazelor naturale.

Multe dintre modificările aduse de prezenta Ordonanță necesită clarificări suplimentare în ceea ce privește modalitatea de implementare preconizată pentru fiecare dintre acestea, precum și o analiză aprofundată în ceea ce privește măsura în care respectivele modificări corespund în mod complet reglementarilor europene în materie și/sau principiilor statuate la nivel jurisprudențial de Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

 

În detaliu

I. Instituirea taxei pe activele financiare

Ordonanța instituie în sarcina instituțiilor bancare (instituțiile de credit, persoane juridice române sau sucursalelor din România ale instituțiilor de credit, persoane juridice străine) o taxă asupra activelor financiare, în situația în care media trimestrială a dobânzii ROBOR depășește pragul de referință de 2%. Această taxă reprezintă o cheltuială deductibilă la stabilirea rezultatului fiscal.

Cota taxei pe activele financiare variază între 0,1% și 0,5% din valoarea activelor financiare înregistrate în evidența contabilă și ajustate (dacă este cazul), variația depinzând de nivelul cu care media ROBOR la trei luni (3M) și la șase luni (6M) determinată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză depășește pragul de referință de 2%. Ordonanța nu precizează, totuși, dacă media ROBOR 3M și ROBOR 6M va fi calculată ca medie cumulativă a ambilor indici variabili în perioada de calcul sau dacă media individuală a acestor doi indici reprezintă două condiții ce trebuie îndeplinite cumulativ de instituțiile de credit în perioada de calcul pentru exigibilitatea taxei.

Taxa pe active se datorează trimestrial, aceasta fiind calculată prin aplicarea cotelor mai sus menționate asupra activelor financiare ale contribuabilului existente la sfârșitul trimestrului de calcul. Primul trimestru de calcul va fi trimestrul I al anului 2019, iar prima obligație de declarare și plată a taxei pe activele financiare va fi scadentă în data de 25 aprilie 2019.

 

II. Energie electrică, gaze naturale și exploatarea resurselor naturale

Ordonanța aduce modificări Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, printre care:

 • pentru perioada 1 martie 2019 - 28 februarie 2022, pentru clienții casnici furnizarea de energie electrică se realizează în condiții reglementate, de către ANRE;
 • în perioada 1 aprilie 2019 - 28 februarie 2022, producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliații aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie, cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României au obligaţia să vândă cu preţul de 68 lei/MWh cantităţile de gaze naturale rezultate din activitatea de producţie internă curentă către furnizori şi clienţi finali eligibili;
 • producătorii, inclusiv filialele acestora şi/sau afiliaţii aparţinând aceluiaşi grup de interes economic care desfăşoară atât activităţi de extracţie cât şi activităţi de vânzare a gazelor naturale extrase de pe teritoriul României nu vor mai încheia contracte de vânzare cu livrare pe teritoriul României, la preţuri mai mari de 68 lei/MWh. Diferenţele de costuri de achiziţie din anii 2018 şi 2019 ale furnizorilor, nerecuperate prin preţurile practicate, se vor recupera până la data de 30 iunie 2022, conform reglementărilor ANRE;
 • preţul de achiziţie plătit de furnizori pentru gazele naturale din producţia internă curentă necesare pentru acoperirea consumului clienţilor finali nu poate depăşi valoarea de 68 lei/MWh, indiferent de vânzător.

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei („ANRE”) modifică contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale. Nivelul contribuției este stabilit la 2% din cifra de afaceri realizată de operatorii economici din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE.  

Impozitul special pe activitatea cu caracter de monopol din sectorul energiei electrice și al gazului natural, cu modificările ulterioare, se amână până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

Impozitul prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale, se menține și se va aplica până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv.

 

III. Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio și regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice se modifică și se completează după cum urmează:

 • Acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin proceduri de selecţie competitivă sau comparativă se realizează după cum urmează:

a) în cazul licenţelor pentru benzile de frecvenţă radio 703 - 733 MHz/758 - 788 MHz (2 x 30 MHz), 738 - 753 MHz (1 x 15 MHz), 880 - 915 MHz/925 - 960 MHz (2 x 35 MHz) se stabileşte o valoare minimală în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită cu numărul de ani pentru care se acordă licenţa;

b) în cazul licenţelor pentru benzile de frecvenţă radio 791 - 821 MHz/832 - 862 MHz (2 x 30 MHz), 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz (2 x 60 MHz), 3400 - 3800 MHz (400 MHz) se stabileşte o valoarea minimală în cuantum de 2% din cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită cu numărul de ani pentru care se acordă licenţa.

 • Prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio acordate prin procedură de selecţie este condiţionată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licenţă în cuantum de 4% din cifra de afaceri din anul precedent prelungirii, înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice, înmulţită cu numărul de ani pentru care se acordă licenţa.
 • Tariful de monitorizare perceput furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice se stabilește la 3% din cifra de afaceri a anului anterior, cu excepția serviciilor poștale și de curierat.
 • Contravențiile prevăzute la art. 142 din Ordonanța nr. 111/2011 se majorează de la 2% la 5% din cifra de afaceri, iar pentru încălcările repetate, de la 5% la 10% din cifra de afaceri.
 • Pentru utilizarea de frecvențe radio fără licență sau după expirarea perioadei de valabilitate, se instituie penalități de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din cifra de afaceri din anul precedent înregistrată la nivelul ramurii CAEN unde se încadrează activitatea de comunicaţii electronice.

În Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, se introduce o sancțiune pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire. Sancțiunea este o amendă în cuantum de până la 10% din cifra de afaceri, proporţional cu numărul de utilizatori deserviţi fără autorizaţie, respectiv cu câte un procent la 100 de utilizatori.

 

IV. Jocuri de noroc

 • Organizatorii de jocuri de noroc online cărora li se aplică Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind exploatarea jocurilor de noroc datorează, începând cu data de 1 ianuarie 2019, o taxă anuală reprezentând 2% din totalul taxelor de participare, încasate lunar. Taxa trebuie declarată și plătită lunar până în data de 25 a lunii următoare celei în care s-au încasat taxele de participare.
 • Ordonanța de urgență a guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc se modifică astfel:
 • Se înființează pe lângă Oficiul Național al Jocurilor de Noroc o activitate privind responsabilitatea socială în domeniul jocurilor de noroc. Această activitate se finanțează în mod exclusiv prin contribuții anuale ale operatorilor de jocuri de noroc licențiați. Contribuția diferă în funcție de clasa de licențiere și tipul de joc de noroc practicat, iar valoarea acesteia variază între 1.000 euro și 5.000 euro anual. Această contribuție este creanță bugetară și înlocuiește contribuția la fondul de prevenire a dependenței de jocuri de noroc.
 • Se majorează taxa aferentă autorizației de exploatare a jocurilor de noroc pentru slot machine clasa A de la 2.600 euro la 3.600 euro.
 • Se renunță la bonificația de 10% acordată pentru plata integrală în avans a taxelor anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker și celor de tip slot machine.

 

V. Fondurile de pensii administrate privat

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 • Ordonanța reglementează în mod expres posibilitatea participanților la un fond de pensii privat de a opta pentru transferul contribuțiilor lor către sistemul public de pensii. Această opțiune poate fi exercitată după trecerea unui termen de cinci ani de participare la respectivul fond de pensii privat, contribuțiile acumulate până la data transferului rămânând însă la fondul de pensii privat.
 • Se menționează în mod expres dreptul participanților de a se retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat la cererea acestora, fără a fi menționate ipotezele specifice în care o astfel de retragere ar putea avea loc.
 • Se modifică valoarea capitalului social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii privat, de la un nivel fix în prezent (4 milioane euro) la un nivel procentual, în raport cu valoarea contribuțiilor participanților (și anume 5%, 7% sau 10% din valoarea contribuțiilor, în funcție de nivelul total al acestora). Noul act normativ nu precizează însă data de referință în funcție de care se va determina valoarea contribuției, și nici data-limită până la care capitalul social va trebui actualizat în viitor.  Doar pentru anul în curs sunt stabilite două termene limită pentru vărsarea capitalului social minim (30 iunie și 31 decembrie 2019).
 • Comisioanele de administrare percepute de către administratorii de fonduri de pensii private au suferit de asemenea modificări semnificative. Componenta inițială a comisionului de administrare a fost micșorată de la un cuantum de maximum 2,5% la doar 1%, din care 0,5 puncte procentuale vor fi virate la Casa Națională de Pensii Publice. De asemenea, componenta ulterioară (lunară) raportată la activul net total al fondului de pensii administrat privat va fi calculată în funcție de rata de rentabilitate a fondului în raport cu rata inflației, fiind cuprinsă între 0,02% și 0,07% (față de maximum 0,5% în prezent, în toate cazurile).

 

VI. Codul fiscal și Codul de procedură fiscală

(i) Modificări aduse Codului fiscal:

Prevederi în domeniul impozitului pe venit

 • Nu se depune ,,Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor pentru care chiria este exprimată în lei și pentru care nu s-a optat pentru stabilirea venitului net anual în sistem real, iar la sfârșitul anului anterior nu sunt îndeplinite  condițiile pentru calificarea veniturilor în categoria veniturilor din activități independente.
 • Se modifică termenul-limită pentru depunerea declarațiilor anuale de venit care cuprind distribuția venitului net/pierderii aferent(e) asociaților de către asocieri, cu excepția celor care realizează venituri din activități agricole impuse pe baza normelor de venit, din 15 martie în 15 februarie a anului următor.

Prevederi în domeniul taxei pe valoarea adăugată

 • A fost prelungită până la data de 30 iunie 2022 perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu anumite operațiuni prevăzute de legislația TVA, precum livrarea de cereale, transferul de certificate verzi sau furnizarea de telefoane mobile.
 • Se prevede faptul că asociațiile de dezvoltare intercomunitară definite conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 au calitatea de persoane impozabile din perspectiva TVA pentru asigurarea serviciilor de utilități publice pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atunci când acționează în calitate de cumpărător-revânzător din punct de vedere a TVA.  Totodată, a fost dublată valoarea amenzii minime care se aplică pentru contravențiile reglementate de această lege fiind introdusă în mod expres inclusiv aplicarea unei amenzi în cuantum de 5% din cifra de afaceri în cazul constatării săvârșirii în mod repetat a unor contravenții.

Prevederi în domeniul accizelor și a taxelor speciale

 • Pentru bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, produse intermediare, alcool etilic, țigarete și țigări de foi nu se mai datorează cota de 1% în contul Ministerului Tineretului și Sportului, prevăzută în Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru alcoolul etilic și tutunul prelucrat nu se mai datorează contribuția în contul finanțării unor cheltuieli de sănătate prevăzută la titlul XI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată. Până la intrarea în vigoare a Ordonanței 114/2018, aceste contribuții erau incluse în nivelurile accizelor menționate în Anexa 1 de la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal. Odată cu intrarea în vigoare a Ordonanței, accizele pentru aceste categorii de produse, precum și contribuțiile de mai sus, se plătesc integral în contul bugetului de stat, într-un singur cont, păstrând același nivel menționat în Anexa 1 de la Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.
 • Acciza specifică pentru țigarete va fi aprobată și publicată până la data de 1 martie a fiecărui an, prin Ordin al ministrului finanțelor publice. Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019, acciza specifică pentru țigarete a fost majorată de la 337,727 lei/1000 țigarete la 372,73 lei/1.000 țigarete.
 • În plus, nivelul accizei totale pentru țigarete se mărește, noile niveluri pentru perioada 2019-2022 fiind prevăzute în Anexa nr. 1 de la titlul VIII – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.

d. Taxe și impozite locale

 • În cazul impozitelor și taxelor locale, care se indexează anual și se aprobă prin hotărâre a consiliului local, cu aplicabilitate în anul fiscal următor, conform art. 491, dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puțin trei zile lucrătoare înainte de expirare exercițiului bugetar, în anul fiscal următor se aplică nivelurile maxime de cote procentuale prevăzute de Codul fiscal.

 

(ii) Modificări aduse Codului de procedură fiscală:

 • Entitățile care au obligații de raportare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului vor fi obligate sa comunice, la cerere, către organul fiscal central, informații și detalii referitoare la procedurile adoptate pentru respectarea acestei legislații, monitorizarea relației de afaceri cu partenerii contractuali și respectiv evidențele tranzacțiilor derulate.
 • Se aduc modificări în privința procedurii de eșalonare la plată, aplicabile inclusiv procedurilor de eșalonare aflate deja în derulare la momentul la care aceste modificări intră în vigoare, în sensul că se permite ca pe durata de valabilitate a eșalonării decizia de eșalonare la plată să fie modificată la cererea debitorului prin includerea în eșalonare și a unor obligații fiscale născute după comunicarea deciziei de eșalonare. Într-un an calendaristic sunt admise cel mult două cereri de modificare a deciziei de eșalonare la plată.
 • Se prevede anularea penalităților de întârziere și pentru debitorii care au obținut eșalonarea la plată fără depunerea unor garanții întrucât nu dețin bunuri în proprietate sau acestea erau insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege.
 • Debitorii pot solicita organului fiscal competent menținerea unei eșalonări a cărei valabilitate a fost pierdută, de cel mult două ori într-un an calendaristic, sau fracție de an calendaristic, dacă depun o cerere în acest scop înainte de executarea garanției de către organul fiscal competent sau înainte de stingerea tuturor obligațiilor fiscale care au făcut obiectul eșalonării la plată, și doar cu condiția de a nu se afla în procedura insolvenței sau a dizolvării.

 

VII. Facilități acordate pentru sectorul construcțiilor

Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 se aplică următoarele facilități persoanelor fizice care obțin venituri din salarii și asimilate, de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcțiilor (potrivit lista CAEN) și care realizează cifra de afaceri din aceste activități în limita a cel puțin 80% din totalul cifrei de afaceri:

 • scutirea de la plata impozitului pe salarii. Scutirea se va aplica în baza unui ordin comun ce urmează să fie emis. Declarația 112 reprezintă declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii.
 • exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii și asimilate obținute în condițiile de mai sus. Astfel, aceste persoane sunt asigurate în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2028 în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuției;
 • contribuția de asigurări sociale datorată de angajați se reduce de la 25% la 21,25%. Concomitent, sunt exceptate de la plata contribuției la fondul de pensii administrat privat.
 • exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori pentru activitatea desfășurată în condiții deosebite, speciale sau în alte condiții de muncă;
 • contribuția asiguratorie pentru muncă se reduce la nivelul cotei care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale, rezultând o contribuție datorată de 0,34%. Contribuția se distribuie integral la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
 • aceste persoane beneficiază de drepturile acordate din sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă, boli profesionale, sistemul asigurărilor pentru șomaj și de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate fără plata corespunzătoare de către angajatori a contribuției asiguratorii de muncă.

Facilitățile se aplică veniturilor  brute lunare din salarii și asimilate salariilor, cuprinse între  3.000 lei și 30.000 lei.

Suplimentar, prin modificările aduse Codului muncii, pentru anul 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără sporuri și alte adaosuri, este de 3.000 lei lunar, pentru un program de lucru în medie de 167,333 ore.

 

VIII. Activităţile desfășurate de zilieri

Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a suferit o serie de modificări, cea mai importantă fiind reducerea domeniilor în care pot fi angajați zilieri la următoarele trei sectoare de activitate:

 • agricultură, vânătoare şi servicii anexe;
 • silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere;
 • pescuit şi acvacultură.

Au fost eliminate foarte multe domenii de activitate în care se putea apela la zilieri, inclusiv restaurante, hoteluri, catering, colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, recuperarea materialelor.

De asemenea, au fost introduse anumite limitări ale numărului de zile pentru prestarea acestor activități.

Pentru nerespectarea prevederii referitoare la numărul maxim de zile în care o persoană poate presta activități în regim de zilier (120 de zile, respectiv 180 de zile), a fost introdusă o nouă sancțiune aplicabilă zilierului, și anume amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

IX. Achiziții publice și parteneriat public-privat

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind  privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii se modifică și se completează după cum urmează:

 • Este introdusă definiția noțiunii de control ex ante voluntar și este modificată metodologia de efectuare a controlului de către ANAP la solicitarea autorității contractante.
 • Este diminuat până la 5% procentajul procedurilor de atribuire care trebuie să facă obiectul controlului ex ante în fiecare an.

Se înfiinţează Fondul de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat, care este utilizat pentru cofinanţarea programelor dezvoltate în parteneriat public-privat. Finanţarea Fondului se va face din sume repartizate de ordonatorii principali de credite, sume stabilite prin hotărâre de Guvern, în condiţiile Legii bugetului de stat din anul respectiv.

 

X. Înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții și a altor programe de finanțare

Suplimentar, noul act normativ prevede înființarea Fondului de Dezvoltare și Investiții, a programului de finanțare a investițiilor pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare și a programului guvernamental pentru susținerea financiară a investițiilor în construcția și/sau înființarea, amenajarea și dotarea de grădinițe de profil sportiv.

Sursa: Ordonanța de Urgență 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial numărul 1116 din 29 decembrie 2018.

 

De reținut

 • Se instituie o taxă trimestrială asupra activelor financiare, în situația în care media trimestrială a dobânzii ROBOR depășește pragul de referință de 2%. Taxa pe activele financiare este aplicabilă instituțiilor bancare, definite ca instituțiile de credit, persoane juridice române și  sucursalele din România ale instituțiilor de credit ale persoanelor juridice străine.
 • Se introduc modificări în sectorul energiei electrice și gazelor naturale, cu privire la reglementarea de către ANRE a furnizării de energie electrică pentru consumatorii casnici și plafonarea prețului gazelor naturale la 68 lei/MWh. Se modifică și contribuția bănească percepută de la titularii de licențe în domeniul energiei electrice, al energiei electrice și termice în cogenerare și al gazelor naturale, aceasta fiind de 2% din cifra de afaceri. 
 • Se stabilește o valoare minimă pentru acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio prin intermediul unor proceduri de selecţie competitivă sau comparativă, aceasta fiind cuprinsă între 2% și 4% din cifra de afaceri, în funcție de benzile de frecvență radio utilizate.
 • Se introduce o sancțiune de 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care încheie contracte de instalare, întreţinere, înlocuire a reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăţi, fără existenţa dreptului de acces sau în lipsa autorizaţiei de construire.
 • Se instituie o taxă anuală de 2% din totalul taxelor de participare, încasate în anul anterior, pentru organizatorii de jocuri de noroc online.
 • Se aduc modificări Legii privind fondurile de pensii administrate privat, prin reglementarea posibilității participanților, în anumite condiții, de a opta pentru transferul contribuțiilor lor către sistemul public de pensii.  De asemenea, se modifică valoarea capitalului social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii privat, de la un nivel fix în prezent la un nivel procentual, în raport cu valoarea contribuțiilor participanților. Comisioanele de administrare percepute de către administratorii de fonduri de pensii private cunosc modificări semnificative.
 • Se reduc la numai trei sectoarele de activitate în care pot fi angajați zilieri: (1)agricultură, vânătoare şi servicii anexe, (2) silvicultură, cu excepţia exploatărilor forestiere și (3) pescuit şi acvacultură.
 • Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 se introduc anumite facilități fiscale în sectorul construcțiilor, în anumite condiții.
 • A fost prelungită până la data de 30 iunie 2022 perioada de aplicare a mecanismului opțional de taxare inversă în legătură cu anumite operațiuni prevăzute de legislația TVA, precum livrarea de cereale, transferul de certificate verzi sau furnizarea de telefoane mobile.
 • Acciza specifică pentru țigarete va fi aprobată și publicată până la data de 1 martie a fiecărui an, prin Ordin al ministrului finanțelor publice. Pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 31 martie 2019, acciza specifică pentru țigarete a fost majorată de la 337,727 lei/1000 țigarete la 372,73 lei/1.000 țigarete. În plus, nivelul accizei totale pentru țigarete se mărește, noile niveluri pentru perioada 2019-2022 fiind prevăzute în Anexa nr. 1 de la titlul VIII – Accize și alte taxe speciale din Codul fiscal.
 • Se aduc modificări în privința procedurii de eșalonare la plată, aplicabile inclusiv procedurilor de eșalonare aflate deja în derulare la momentul la care aceste modificări intră în vigoare.

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Follow us