Ordonanța de Urgență nr. 19/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

In brief

În data de 29 martie 2019 s-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 19/2019, care modifică o serie de acte normative:

 • OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
 • OUG nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori,
 • OUG nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile,
 • Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
 • OUG nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE),
 • OUG nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice,
 • Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice și
 • Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat.

In detail

Prezentăm în continuare cele mai importante prevederi:


Taxa pe active

Noua Ordonanță modifică modul de calcul al taxei pe activele financiare. Printre cele mai importante prevederi, menționăm:

 • Se elimină determinarea taxei în funcție de evoluția indicatorilor ROBOR.
 • Taxa pe active se calculează prin aplicarea cotelor prevăzute mai jos (0,2% sau 0,4%) asupra bazei impozabile reprezentate de activele financiare nete ale instituției bancare existente în sold la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa, potrivit evidenței contabile. Spre deosebire de prevederea anterioară, din OUG nr. 114/2018, din baza de calcul a taxei vor fi excluse următoarele active financiare:
  • numerarul;
  • solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • expuneri neperformante la valoare netă;
  • de datorie emise de administrații publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • și avansuri acordate administrațiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din partea administrației publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • depozite la instituții de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • de corespondent la instituții de credit (nostro) și creanțe atașate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante;
  • reverse repo și titluri luate cu împrumut, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante.
 • Taxa se reduce la 0,2% pentru instituțiile bancare cu o cotă de piață de sub 1%, și la 0,4% pentru cele cu o cotă de piață egală cu sau mai mare ca 1%.
 • se datorează anual și se plătește semestrial.
 • prevede posibilitatea diminuării taxei dacă instituțiile financiare cresc creditarea peste o anumită țintă și/sau dacă reduc marja de dobândă sub un anumit nivel. Concret:
  • pentru creșterea intermedierii financiare, prin creșterea soldului creditelor:
   • taxa se reduce cu 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației este egală cu sau mai mare decât ținta de creștere a creditării (în anul 2019 aceasta este stabilită la + 8%);
   • taxa se reduce până la 50%, în cazul în care creșterea soldului creditelor acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației este mai mică decât ținta de creștere a creditării (+ 8% în anul 2019), situație în care procentajul de reducere a taxei pe active se calculează proporțional, conform unei formule prevăzute în OUG nr. 19/2019;
   • referința inițială față de care se realizează calculul evoluției soldului creditelor este reprezentată de soldul creditelor la sfârșitul anului 2018.
  • diminuarea marjei de dobândă:
   • taxa se reduce cu 50%, în cazul în care marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează se situează sub nivelul marjei de referință a dobânzii (4 pp în 2019), sau în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este egală cu sau mai mare decât ținta de diminuare a marjei de dobândă (- 8% în anul 2019);
   • taxa se reduce până la 50%,  în cazul în care diminuarea marjei de dobândă este mai mică decât ținta de diminuare a marjei de dobândă (- 8% în anul 2019), situație în care procentajul de reducere a taxei pe active se calculează proporțional, conform unei formule prevăzute în OUG nr. 19/2019;
   • referința inițială fată de care se realizează calculul evoluției marjei de dobândă este dată de marja de dobândă de la sfârșitul anului 2018.
 • primul semestru, această taxă se declară și se plătește până la data de 25 august inclusiv a anului pentru care se datorează. Taxa nu se datorează şi nu se declară la nivelul primului semestru în următoarele situații:

a) dacă a îndeplinit 100% ținta de creștere a creditării, sau

b) dacă a îndeplinit 100% ținta de diminuare a marjei de dobândă, sau
c) dacă nivelul procentual agregat al creșterii creditării și al diminuării marjei de dobândă este de cel puțin 100%. 

 • vederea regularizării anuale, se realizează un nou calcul pe baza indicatorilor determinați la nivelul anului pentru care se datorează taxa pe active. Diferențele în plus față de sumele plătite la nivelul semestrului se plătesc până la data de 25 august inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează taxa pe active, iar diferențele în minus se restituie/se compensează potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
 • bancare care înregistrează pierdere contabilă înainte de calculul taxei pe active nu sunt supuse acestei taxe.
 • taxa depășește nivelul profitului contabil, aceasta este datorată la nivelul acestuia, fără a influența taxele viitoare.
 • cu această taxă este cheltuială deductibilă.
 • de calculare a cotei de piață, a marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor  care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, urmează sa fie stabilită prin norme metodologice.

Fondurile de pensii administrate privat

 • suplimentare de capital social minim pentru fondurile de pensii administrate privat se suspendă până la data de 31 mai 2019. Pe perioada suspendării, capitalul social minim necesar pentru administrarea unui fond de pensii este echivalentul în lei al sumei de 4 milioane euro (calculat pe baza cursul de schimb al Băncii Naționale a României la data constituirii).
 • Totuși, obligațiile suplimentare de capital social prevăzute inițial in OUG nr. 114 trebuie îndeplinite până la data de 31 decembrie 2019.

Creditele în RON cu rată variabilă a dobânzii

Modul de calcul al dobânzii variabile, prevăzută în contractele de credit în RON pentru consumatori și în cele oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, se modifică prin renunțarea la indicele de referință ROBOR, după cum urmează:

 • dobânda va fi compusă dintr-un indice de referință calculat exclusiv pe baza tranzacțiilor interbancare la o anumită perioadă, la care creditorul poate să adauge o anumită marjă fixă pe toată perioada derulării contractului. Indicele de referință pentru credite acordate în lei cu dobândă variabilă se publică în fiecare zi lucrătoare pe site-ul BNR și reprezintă rata de dobândă calculată ca medie ponderată a ratelor de dobândă cu volumele tranzacțiilor de pe piața interbancară. Indicele de referință se calculează la finalul fiecărui trimestru, ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice determinate pentru trimestrul anterior, urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Energie

Plafonarea prețurilor

 • Plafonarea prețului gazelor naturale (la 68 lei/MWh) vândute de producători către furnizorii clienților casnici și cei ai producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populației, se amână cu o lună, aplicându-se de la 1 mai 2019 până la 28 februarie 2022 (inițial în OUG nr. 114/2018 era prevăzută perioada de 1 aprilie 2019 – 28 februarie 2022).
 • Se elimină plafonarea prețului la gazele naturale pentru consumatorii industriali, acest plafon fiind păstrat doar pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică ce alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.

Rata reglementată a rentabilității (RRR)

 • Pentru calculul tarifelor de transport şi distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, în perioada 2019 - 2024, rata de rentabilitate a capitalului investit, reprezentând costul mediu al capitalului investit, exprimat în termeni reali, înainte de impozitare, este de 6,9%.

Concesionarea serviciului public de distribuție a gazelor naturale

 • În vederea înființării sistemului de distribuție a gazelor naturale (în cazul extinderii zonei concesionate), se introduce obligația obținerii de către concedent/concesionar  a autorizațiilor specifice prevăzute de legislația în vigoare.

Contribuția anuală bănească datorată către ANRE

 • Contribuția anuală bănească de 2% din cifra de afaceri, instituită prin OUG nr. 114/2018, este datorată de către titularii de licențe acordate de ANRE pentru desfășurarea activităților în domeniile energiei electrice și gazelor naturale (mai puțin energia electrică și termică în cogenerare).
 • În cazul titularilor licențelor de exploatare comercială a capacitaților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune, precum și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare, contribuția bănească anuală se va stabili separat prin Ordin al președintelui ANRE.

Telecomunicații

 • Penalitatea de 0,1%/zi impusă pentru utilizarea, de către furnizorii de telecomunicații, de frecvențe radio fără licență se va aplica la nivelul cifrei de afaceri din anul precedent a operatorului. În forma inițială, penalitatea era impusă pe cifra de afaceri din anul precedent, înregistrată la nivelul ramurii CAEN în care se încadrează activitatea. Penalitatea nu se mai impune în cazul utilizării de frecvențe radio după expirarea perioadei de valabilitate a licenței.
 • Aplicarea amenzii de 10% din cifra de afaceri, proporțional cu numărul de utilizatori deserviți fără autorizație - și anume cu câte un procent la fiecare 100 de utilizatori, impusă furnizorilor de telecomunicații care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire, se suspendă până la data de 1 septembrie 2019.
Sursa: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 19/2019 , publicată în Monitorul Oficial  nr. 245 din 29 martie 2019

 

The takeaway

Taxa pe active

Se schimbă modul de calcul al taxei pe active. În primul rând, este eliminată indexarea acesteia la evoluția indicatorilor ROBOR, în forma actuală aceasta fiind calculată în funcție de cota de piață a fiecărei instituții bancare. Cotele sunt mai mici decât cele prevăzute în OUG nr. 114/2018. Se prevăd și situațiile în care taxa se poate reduce, de la 50% și până la 100%, în anumite condiții.

Fondurile de pensii administrate privat – obligațiile de capital social minim

Obligațiile suplimentare de capital social minim pentru fondurile de pensii administrate privat se suspendă până la data de 31 mai 2019, însă acestea trebuie îndeplinite până la sfârșitul anului.

Creditele pentru consumatori – o nouă metodă de calculare a ratei dobânzii variabile

Se prevede un nou mod de calcul al dobânzii variabile prevăzute în contractele de credit pentru consumatori și în contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile.

Sectorul energetic

Se elimină plafonarea prețului la gazele naturale pentru consumatorii industriali, plafonul de 68 lei/MWh fiind păstrat doar pentru clienții casnici și pentru producătorii de energie termică ce alimentează sistemele centralizate de încălzire a populației.

În plus, rata reglementată a rentabilității pentru calculul tarifelor de transport și distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, în perioada 2019 - 2024, este stabilită la 6,9%.

Se aduc și clarificări în ceea ce privește contribuția bănească anuală datorată de titularii de licențe ANRE, în sensul excluderii de la plata contribuției de 2% din cifra de afaceri a titularilor de licențe de exploatare comercială a capacitaților de producere a energiei electrice pe bază de cărbune și a celor de producere a energiei electrice și termice în cogenerare.

Telecomunicații - sancțiuni pentru utilizarea frecvențelor radio fără licență

În domeniul telecomunicațiilor sunt aduse clarificări cu privire la penalitatea impusă furnizorilor de telecomunicații care utilizează frecvențe radio fără licență.

De asemenea, se suspendă până la 1 septembrie 2019 aplicarea amenzii de 10% din cifra de afaceri pentru furnizorii de telecomunicații care încheie contracte de instalare, întreținere, înlocuire a rețelelor de comunicații electronice şi a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora sau care efectuează lucrări de acces pe proprietăți, fără existența dreptului de acces sau în lipsa autorizației de construire.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us