Modificarea Codului de procedură fiscală prin OG nr. 16/2023

07 Feb 2023

De reținut

Prin Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 sunt introduse următoarele modificări la Codul de procedură fiscală:

I. Se transpun prevederile Directivei (UE) 2021/514 a Consiliului care modifică Directiva 2011/16/UE pentru cooperarea administrativă și extinde schimbul automat de informații în domeniul fiscal la veniturile realizate prin intermediul platformelor digitale („DAC7”);

II. Se introduc modificări ale procedurii amiabile și se extinde scopul aplicării acesteia;

III. Se introduc noi modificări cu privire la: (i) obligațiile de raportare ale instituțiilor financiare, și la (ii) schimbul de informații. 

În detaliu

Prezentăm în continuare cele mai importante modificări aduse Codului de procedură fiscală prin OG nr. 16/2023:  

I. Ordonanța transpune reguli de raportare introduse de Directiva (UE) 2021/514 a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE - (DAC7)

 • Operatorii de platforme din state membre și state terțe au obligația să colecteze o serie de informații cu privire la Vânzătorii raportabili (de exemplu, denumire, adresă, cod TVA, NIF, dacă există un sediu permanent al vânzătorului)  și să le raporteze anual autorităților fiscale.

 • Operatorii de platforme care au obligația de raportare DAC7 trebuie să se înregistreze la autoritatea competentă din România sau din oricare alt stat membru în vederea respectării procedurilor de diligență fiscală și de raportare.

 • „Platforma” este definită ca un site web sau o parte a unui site web și aplicații, inclusiv aplicații mobile, care permit vânzătorilor să fie conectați cu alți utilizatori pentru realizarea unei activități relevante.

 • „Activitate relevantă” înseamnă o activitate realizată în schimbul unei Contraprestații și constă în oricare dintre următoarele:

  • închirierea de bunuri imobile, inclusiv rezidențiale și comerciale, precum și de orice alte bunuri imobile și spații de parcare;

  • prestarea de servicii;

  • vânzarea de bunuri;

  •  închirierea mijloace de transport.

 • „Operator de platformă” înseamnă o companie care pune la dispoziția vânzătorilor, în temeiul unor contracte, o întreagă platformă sau o parte a acesteia.

 • Operator de platformă care are obligația de raportare înseamnă orice Operator de platformă care:  

  • are rezidența fiscală, locul încorporării, locul conducerii efective sau un sediu permanent în UE, sau 

  • facilitează realizarea unei Activități relevante care nu este raportată într-o jurisdicție care a implementat reguli echivalente cu DAC7 și care efectuează schimb de informații cu UE. 

 • Nu se raportează informații în legătură cu următoarele tipuri de Vânzători: 

  • Entități guvernamentale sau entități ale căror acțiuni sunt tranzacționate în mod regulat pe o piață reglementată; 

  • Entități pentru care operatorul de platformă a facilitat peste 2.000 de închirieri în cursul anului (de exemplu, lanțuri de hoteluri); sau 

  • Entități pentru care operatorul de platformă a facilitat mai puțin de 30 de vânzări de bunuri și pentru care valoarea totală nu a depășit echivalentul în lei a 2.000 de euro în cursul anului (de exemplu, vânzători ocazionali).

 • Un Operator de platformă care are obligația de raportare finalizează procedura de diligență fiscală care cuprinde: identificarea vânzătorilor care fac obiectul examinării, colectarea și verificarea informațiilor (inclusiv a bunurilor imobile închiriate), determinarea rezidenței fiscale a vânzătorilor, până la data de 31 decembrie a perioadei de raportare. În cazul Vânzătorilor raportabili care sunt înregistrați deja pe platformă la 1 ianuarie 2023, procedura de diligență fiscală trebuie finalizată până la data de 31 decembrie a celei de-a doua perioade de raportare.

 • Obligația de raportare anuală a Operatorilor de platforme digitale se aplică începând cu activitatea anului 2023, iar primul termen de raportare este 31 ianuarie 2024. 

 • Pentru neconformarea cu obligațiile DAC7, Operatorilor de platforme li se pot aplica amenzi de la 5.000 lei la 100.000 lei. De asemenea, autoritățile fiscale pot dispune furnizorilor de rețele sau servicii de comunicații electronice oprirea accesului la site-ul sau la aplicația operatorului de platformă care are obligația de raportare. 

   

II. Ordonanța aduce modificări procedurii amiabile 

 • Se modifică Procedura amiabilă privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor. Când un contribuabil consideră că impozitarea nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat, se poate adresa autorității competente a oricăruia dintre statele contractante pentru a depune obiecție. Dacă această posibilitate nu este prevăzută prin convenție sau acord, contribuabilul rezident în România poate solicita Agenției Naționale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) inițierea procedurii amiabile, atunci când consideră că măsurile luate de unul sau de ambele state contractante au ca rezultat o impozitare a acestuia care nu este conformă cu prevederile convenției sau acordului respectiv.

 • În cazul în care prevederile convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri încheiat de România cu un alt stat nu stabilesc posibilitatea de adresare către autoritatea competentă a oricăruia dintre statele contractante şi A.N.A.F. consideră că obiecția contribuabilului nu poate fi admisă sau este nejustificată, A.N.A.F. notifică autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenție sau un acord de evitare a dublei impuneri asupra acestui fapt sau implementează un proces de consultare bilaterală care permite autorității competente a celuilalt stat să îşi prezinte opiniile cu privire la obiectul procedurii amiabile.

 • Regulile de mai sus se aplică cererilor introduse începând cu data de la care sunt aplicabile prevederile Convenţiei multilaterale pentru implementarea în cadrul tratatelor fiscale a măsurilor legate de prevenirea erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, deschisă spre semnare şi semnată de România la Paris la 7 iunie 2017, ratificată prin Legea nr. 5/2022, sau ulterior acelei date pentru convențiile sau acordurile de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, care prevăd posibilitatea ca un contribuabil să îşi poată prezenta cazul autorităţii competente a oricăruia dintre statele contractante. Cererile de inițiere a procedurii amiabile depuse până la data intrării în vigoare a ordonanței se soluționează în conformitate cu prevederile în vigoare la data depunerii cererii pentru iniţierea procedurii amiabile.

 • A.N.A.F. realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau un acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

 • Modul de desfășurare a procedurii amiabile se va aproba prin ordin al președintelui A.N.A.F.

III. i) Ordonanța aduce modificări referitoare la obligațiile de raportare ale instituțiilor financiare

 • Se stabilește că A.N.A.F poate efectua verificări şi controale în vederea verificării respectării de către Instituțiile financiare raportoare a procedurilor de raportare şi de diligență fiscală prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 şi a procedurilor de conformare prevăzute în anexa nr. 1 la Acordul FATCA, precum şi pentru a monitoriza Instituțiile financiare raportoare în cazul în care sunt raportate conturi nedocumentate, procedurile administrative şi de punere în aplicare a acestor prevederi urmând a fi aprobate  prin ordin al președintelui A.N.A.F.

 • Pentru Instituțiile financiare raportoare care au această obligație se stabilește un termen de 45 de zile de la cererea A.N.A.F., în cadrul termenului de păstrare, pentru furnizarea informațiilor  și documentelor referitoare la măsurile și dovezile pe care s-au bazat pentru aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, precum şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informații referitoare la conturile financiare, precum şi pentru conformarea cu normele prevăzute de Acordul FATCA.

 • Se modifică și regimul contravențiilor și al sancțiunilor pentru neîndeplinirea sau neîndeplinirea necorespunzătoare sau la termen a obligațiilor de raportare. Aceste modificări urmează să se aplice începând cu 2 martie 2023;

  • neraportarea este reglementată separat, fiind sancționată cu amendă între 20.000 lei și 100.000 lei; această amendă este prevăzută și pentru neîndeplinirea obligațiilor de păstrare a tuturor înregistrărilor obținute prin aplicarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală, a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală pentru schimburile de informații şi a oricăror probe pe care s-au bazat acestea, inclusiv în cazul înregistrărilor obţinute în temeiul Acordului FATCA, și a obligației de furnizare la cererea A.N.A.F. a informațiilor și documentelor referitoare la măsurile și dovezile anterior menționate; 

  • raportarea cu întârziere și raportarea incorectă ori incompletă rămân sancționate cu amendă între 2000 lei și 5000 lei pentru fiecare cont care face obiectul raportării, iar neaplicarea de către Instituţiile financiare raportoare a procedurilor de diligenţă fiscală, a procedurilor de raportare, a procedurilor speciale de diligenţă fiscală şi a procedurilor suplimentare de raportare şi de diligenţă fiscală sau a procedurilor de conformare prevăzute de  Acordul FATCA rămâne sancționată cu amendă de la 5000 lei la 10.000 lei pentru fiecare cont ce face obiectul raportării.

ii) Ordonanța aduce modificări în privința schimbului de informații

 • Se introduc definiții noi:

  • Control comun - reprezintă o anchetă administrativă desfășurată de A.N.A.F.  în comun cu una sau mai multe autorități competente din alte state membre și care are legătură cu una sau mai multe persoane care sunt de interes pentru A.N.A.F. sau pentru autoritățile competente din statele membre respective.

  • Încălcarea securității datelor - reprezintă o încălcare a securității care duce la divulgare sau utilizare inadecvată a acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, date cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod, ca urmare a unor acte ilegale sau neglijențe și poate viza confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea datelor. 

 • Se introduce, în cadrul schimbului de informații la cerere, standardul „relevanței previzibile” în ceea ce privește schimbul de informații fiscale conform căruia autoritatea fiscală a unui stat membru adresează o cerere de informații unei autorități fiscale din alt stat membru, având obligația de a  preciza scopul fiscal pentru care informațiile sunt solicitate și ce informații îi sunt necesare în vederea aplicării prevederilor privind taxele și impozitele.

 • Se lărgește sfera de aplicare a schimbului automat de informații prin includerea redevențelor în categoriile specifice de venituri şi de capital care pot face obiectul raportării.
 • A.N.A.F. va pune la dispoziția Comisiei Europene statistici anuale cu privire la volumul schimburilor automate de informații.

Sursa:[Ordonanța Guvernului nr. 16/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 86 la data de 31 ianuarie 2023]

Pentru a fi la curent cu noile modificări legislative și fiscale, abonează-te la Newsletter-ul nostru:

Abonare Newsletter

 

Follow us