TVA se poate deduce și după expirarea termenului de prescripție

20/06/18

Pe scurt

Recent au fost publicate hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene („Curtea”) în cauzele C–533/16 Volkswagen și C–8/17 Biosafe, care statuează că nu se poate refuza dreptul de deducere a TVA exercitat după expirarea termenului de prescripție, dacă la acel moment beneficiarul nu era în posesia unei facturi care să menționeze suma corectă a TVA de dedus.

În detaliu

În cauza C–533/16, Volkswagen AG este o societate din Germania care, în perioada 2004-2010, a achiziționat bunuri de la furnizori stabiliți în Slovacia, considerând operațiunile ca fiind scutite de TVA. În anul 2010, când părțile au constatat aplicarea scutirii de TVA în mod eronat, furnizorii au emis facturi de corecție, iar Volkswagen a procedat la plata TVA facturate și la solicitarea către autoritățile slovace a rambursării TVA respective. Organele de inspecție fiscală au a respins cererea de rambursare pentru TVA aferentă livrărilor efectuate în perioada 2004-2006, considerând solicitarea de rambursare ca fiind efectuată după expirarea termenului de prescripție. Pentru a decide în acest sens, autoritățile fiscale slovace au apreciat că dreptul de rambursare a TVA s‑a născut la data livrării bunurilor, respectiv atunci când TVA a devenit exigibilă, astfel încât dreptul de rambursare a acesteia pentru perioada cuprinsă între anul 2004 - 2006 era deja stins la data introducerii cererii de rambursare.

Curtea a hotărât că, atunci când se corectează tratamentul TVA aplicat unei operațiuni (de exemplu,  aplicarea regimului de taxare în locul celui de scutire), beneficiarii au dreptul să își deducă TVA inclusiv după expirarea termenului de prescripție, atât timp părțile au stabilit cu bună-credință tratamentul TVA aplicat inițial (în mod eronat). Pentru a decide în acest sens, Curtea a apreciat că, înainte de corectarea facturilor și de achitarea TVA, condițiile de fond și de formă pentru acordarea dreptului de deducere nu erau întrunite, ele fiind îndeplinite numai ulterior acestui moment.

În cauza C–8/17, Biosafe - Indústria de Reciclagens SA este o societate din Portugalia care, în perioada 2008-2010, a vândut bunuri către un client, folosind cota de TVA redusă. În anul 2011, autoritățile fiscale i-au impus societății TVA suplimentară de plată pentru diferența dintre cota de TVA redusă aplicată de către societate în mod eronat și cota de TVA normală prevăzută de lege. Ca atare, societatea i-a solicitat clientului său achitarea diferenței de TVA înscrise în facturile de corecție emise în acest sens în anul 2012. Întrucât clientul a considerat că termenul de prescripție expirase între timp pentru achizițiile efectuate în anul 2008 și că, prin urmare, nu ar fi avut dreptul la deducerea TVA aferente, acesta a refuzat achitarea sumei respective către Biosafe.

Urmând raționamentul din cauza Volkswagen, Curtea a hotărât că, atunci când se corectează tratamentul TVA aplicat unei operațiuni (de exemplu, aplicarea cotei normale de TVA în locul celei reduse), beneficiarii au dreptul să își deducă TVA (suplimentară) inclusiv după expirarea termenului de prescripție, atât timp părțile au stabilit cu bună-credință tratamentul TVA aplicat inițial (în mod eronat).

[Sursa: Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-533/16 Volkswagen AG împotriva Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, publicată pe website-ul Curia.europa.eu în data de 21 martie 2018 și Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-8/17 Biosafe – Industria de Reciclagens SA împotriva Flexipiso – Pavimentos SA, publicată pe website-ul Curia.europa.eu în data de 12 aprilie 2018]

De reținut

Aceste decizii subliniază faptul că, în anumite condiții, TVA se poate deduce la data primirii unei facturi care menționează în mod corect taxa de dedus (indiferent de data la care intervine faptul generator al achiziției în cauză).

Este important de avut în vedere că această hotărâre este aplicabilă nu numai situațiilor în care părțile tratează în mod eronat operațiuni taxabile drept scutite sau tranzacții supuse cotei de TVA standard drept eligibile pentru cota de TVA redusă, ci oricărui caz în care TVA de dedus nu este stabilită în mod corect și pentru care se corectează ulterior tratamentul fiscal aplicat. Desigur, trebuie ca tratamentul TVA inițial să nu fi fost aplicat de către părți în mod fraudulos/abuziv.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us