Societățile pot opta pentru repartizarea trimestrială a dividendelor

16/07/18

Pe scurt

În data de 12 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 163/2018 care introduce posibilitatea repartizării trimestriale a dividendelor. Prezentăm în continuare principalele prevederi.

În detaliu

1. Modificări si completări aduse Legii contabilității (Legea 82/1991)

 • Se introduce opțiunea repartizării trimestriale a profitului către acționari sau asociați, în cursul exercițiului financiar, între anumite limite: profitul contabil net trimestrial plus eventualele profituri reportate și sume retrase din rezerve, din care se scad orice pierderi reportate și sume depuse în rezerve.
 • În cazul în care se repartizează dividende trimestrial, regularizarea sumelor distribuite va avea loc după aprobarea situațiilor financiare anuale. Dividendele trimestriale repartizate și plătite în plus prin raportare la rezultatul exercițiului trebuie restituite în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale. Conducerea societății are obligația de a urmări recuperarea acestor sume.
 • Societățile care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare. Dividendele repartizate interimar se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.
 • Societățile care au obligația de auditare a situațiilor lor financiare anuale au de asemenea obligația auditării situațiilor financiare interimare.
 • Societățile care au obligația de a supune situațiile financiare anuale verificării de către cenzori au această obligație și pentru situațiile financiare interimare.

2. Modificări și completări aduse Legii societăților (Legea 31/1990)

 • Dividendele se distribuie: (i) trimestrial, opțional, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaților pe baza situațiilor financiare interimare, şi (ii) anual, după regularizarea efectuată prin situațiile financiare anuale, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
 • Diferențele rezultate din regularizare se plătesc în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat.
 • În cazul în care acest termen nu este respectat, societatea, asociații sau acționarii - după caz - datorează dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acționarilor care a aprobat situațiile financiare aferente exercițiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare. În prezent dobânda penalizatoare este de 6,5% anual, și se calculează pe numărul de zile de la data scadenței până în momentul plăţii, asupra diferențelor rezultate din regularizare.
 • Se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societății care încasează sau plătește dividende din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exercițiului financiar pe baza situației financiare interimare şi anual, pe baza situațiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.

3. Modificări și completări aduse Legii privind organizarea şi funcționarea cooperației (Legea 1/2005)

 • Membrii cooperatori au dreptul să primească dividende din profitul realizat trimestrial şi respectiv anual, proporțional cu participarea la capitalul social.
 • Se pedepsește cu închisoare de la șase luni la trei ani sau cu amendă administratorul, președintele societății cooperative sau directorul executiv care încasează sau plătește dividende, din beneficii fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsa situației financiare interimare sau a situației financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea.
[Sursa: Legea nr. 163/2018 pentru modificarea art. 19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privindorganizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicata in Monitorul oficial nr.595 în data de 12 iulie 2018.]

De reținut

Legea intră în vigoare la 15 iulie 2018. Începând cu trimestrul 3 2018, societățile pot opta pentru repartizarea trimestrială a profitului către acționari sau asociați, urmând ca după aprobarea situațiilor financiare anuale să aibă loc regularizarea acestor sume. Cei care optează pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare. Diferențele rezultate din regularizare se plătesc în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare anuale; în cazul în care nu se respectă acest termen, se datorează o dobândă penalizatoare.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Anda Rojanschi

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Tel: +40 21 225 3765

Follow us