Norme metodologice privind determinarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, instituită prin OUG 114/2018

Pe scurt

În 31 iulie 2019 a fost publicată Hotărârea Guvernului 524/2019 (HG 524/2019) pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete și a celor care se scad din baza impozabilă, precum și raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 (OUG 114/2018). Ordonanța instituie această taxă în sarcina instituțiilor bancare (instituțiile de credit-persoane juridice române, inclusiv sucursalele din străinătate ale acestora și sucursalele din România ale instituțiilor de credit-persoane juridice străine).

În detaliu

Stabilirea activelor financiare nete pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe active

Regulile stabilite se adresează tuturor instituțiilor de credit obligate la plata taxei pe active, atât persoane juridice române, cât și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din străinătate.

Pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe active, HG 524/2019 face referire la raportările pregătite de instituțiile de credit în scopuri de supraveghere prudențială conform Ordinulului Băncii Naționale a României (BNR) nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară (Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP), aplicabile instituţiilor de credit persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit cu sediul într-un stat terţ. În cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, HG 524/2019 face referire la prevederile corespunzătoare din  Ordinul BNR nr. 9/2017, deși prevederile aplicabile sunt cele corespunzătoare Ordinului BNR nr. 10/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre*.

* Această omisiune nu ar trebui sa împiedice aplicarea regulilor corespondente în cazul sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre.

a.      Stabilirea activelor financiare nete care se includ în baza de impozitare a taxei pe active

Pentru instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe care sunt obligate la plata taxei pe active, identificarea activelor financiare nete se determină conform pozițiilor din formularul F 01.00 – Bilanț “situația poziției financiare”, întocmit conform Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP. Corespondența dintre categoriile de active pentru care se datorează această taxă și pozițiile din formularul F01.00 se va face conform următorului tabel:

Active financiare nete conform art. 86 alin. (2) lit. b) din OUG 114/2018

Cod poziție

Formular F01.00 - Bilanț

F01.01 - Active

A B
(i) Numerar, solduri de numerar la bănci centrale și alte depozite la vedere  010
(ii) Active financiare deținute în vederea tranzacționării  050
(iii) Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 096

(iv) Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 

100
(v) Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global  141
(vi) Active financiare evaluate la cost amortizat  181
(vii) Instrumente financiare derivate — contabilitatea de acoperire 240
(viii) Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
(ix) Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate  260
(x) Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării ex**. 370

** Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din valoarea indicatorilor raportați.

 

În vederea identificării activelor prevăzute la rândul (x) din tabelul prezentat mai sus, se iau în considerare activele financiare clasificate ca deținute în vederea vânzării, identificate ca extras din cod poziție 370 ,,Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării” din Formularul de raportare F01.01 – Active.

 

b.      Stabilirea activelor financiare nete care se scad din baza de impozitare a taxei pe active

Pentru instituțiile de credit persoane juridice române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din state terțe care sunt obligate la plata taxei pe activele financiare nete, identificarea activelor financiare, existente la sfârșitul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active, care se scad din baza impozabilă, se efectuează conform pozițiilor prezentate în F 01.00 – Bilanț „situația poziției financiare”, F 04.00 – Clasificarea activelor financiare pe instrumente și pe sectoare ale contrapărților și F 18.00 – Informații privind expunerile performante și neperformante, întocmite conform Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP.

 

Corespondența dintre categoriile de active care se scad din baza impozabilă și pozițiile din formularele menționate anterior se va face conform următorului tabel:

Nr.

crt.

Active financiare nete care se scad din baza de impozitare a taxei pe active conform art. 87 alin. (1)  din OUG 114/2018

Cod poziție

Formulare

 

1 (a) Numerarul F 01.01, rd.020, col.010 + ex.F 01.01, rd.370, col.010
2 (b) Solduri de numerar la bănci centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante F 01.01, rd.030, col.010 + ex.F 01.01, rd.370, col.010  – (ex.F 18.00, rd.080, col.060 + ex.F 18.00, rd.335, col.060 + ex.F 18.00, rd.080, col.150 + ex.F 18.00, rd.335, col.150)
3 (C) Expuneri neperformante la valoare netă F 18.00, (rd.180+rd.201+rd.231+ rd.335), col.060 + F 18.00, (rd.180+rd.201+rd.231+ rd.335), col.150
4 (d) Titluri de datorie emise de administrații publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante F 18.00, (rd.030 + rd.183 + rd.213 + ex.rd 335), col.020 + F 18.00, (rd.030 + rd.183 + ex.rd.335), col.140 + F 04.01, rd.080, col.010
5 (E) Credite și avansuri acordate administrațiilor publice la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante F 18.00, (rd.090 + rd.193 + rd.223 + ex.rd 335), col.020 + F 18.00, (rd.090 + rd.193 + ex.rd 335), col.140 + F 04.01, rd.140, col.010
6 (f) Credite acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din partea administrației publice centrale la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante F 18.00, ex.(rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.150 + rd.194 + rd.195 + rd.196 + rd.197 +  rd.224 + rd.225 + rd.226 + rd.227 + ex.rd 335), col.020 + F 18.00, ex.(rd.100 + rd.110 + rd.120 + rd.150 + rd.194 + rd.195 + rd.196 + rd.197 + ex.rd 335 +), col.140 + F 04.01, ex.(rd.150 + rd.160 + rd.170 + rd.180), col.010
7 (g) Credite acordate instituțiilor de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; depozite la instituții de credit, creanțe atașate și sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; conturi de corespondent la instituții de credit (nostro) şi creanțe atașate, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante; operațiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat, la valoare netă, din care se exclud expunerile neperformante.

F 18.00, ex.(rd.100 + rd.194 + rd.224 + ex.rd 335), col.020 + ex.F 18.00, (rd.100 + rd.194 + ex.rd 335), col.140 + F 18.00, ex.(rd.080 + rd.192 + rd.222 + ex.rd 335), col.020 + F 18.00, ex. rd.080 + rd.192+ ex.rd 335), col.140

 

În vederea identificării expunerilor neperformante la valoare netă (prevăzute la rândul (c) din tabelul prezentat mai sus), se iau în considerare expunerile neperformante clasificate conform prevederilor pct. 39 din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, aprobate prin Ordinul BNR 9/2017.

Dacă există expuneri care se pot încadra simultan în mai multe categorii de active financiare, acestea se scad din baza de impozitare o singură dată, fiind reținute, în scop de deducere, la nivelul unei singure categorii de active financiare.

Creditele acordate de instituțiile de credit sectorului neguvernamental purtătoare de garanții primite din partea administrației publice centrale (prevăzute la rândul (f) din tabelul prezentat mai sus) includ creditele „Prima Casă”, alte credite garantate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii SA IFN, Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA, Eximbank SA etc.. Pentru identificarea participanților (sectorul neguvernamental și administrația publică centrală)  HG 524/2019 face referire la prevederile pct.11 din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP.

 

Modul de calcul al cotei de piață a instituțiilor bancare

Conform prevederilor OUG 19/2019, taxa pe active este de 0,2% pentru instituțiile bancare cu o cotă de piață de sub 1%, și respectiv de 0,4% pentru cele cu o cotă de piață egală cu sau mai mare ca 1% (pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Buletinul informativ emis de PwC referitor la OUG 19/2019, accesând acest LINK).

Cota de piață a unei instituții bancare se calculează ca raport între totalul activelor contabile nete ale instituției bancare și totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar, inclusiv sucursalele din România ale instituțiilor de credit persoane juridice străine, unde:

  • totalul activelor contabile nete agregate pentru sistemul bancar va fi publicat pe site-ul BNR. 
  • totalul activelor contabile nete ale instituției bancare corespunde valorii nete de la rd.380, col. 010 – Total active din Formularul F 01.01 (în cazul instituțiilor de credit, persoane juridice române și al sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din state terțe), respectiv din Formularul F1.1. (în cazul sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, completat potrivit Normelor metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informații statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituțiilor de credit din alte state membre, aprobate prin Ordinul BNR nr. 10/2017).

Definirea elementelor specifice mecanismului de reducere a taxei pe active - marja de dobândă și soldul creditelor

OUG 19/2019 a introdus posibilitatea diminuării taxei, dacă instituțiile financiare cresc creditarea peste o anumită țintă și/sau dacă reduc marja de dobândă sub un anumit nivel (pentru mai multe detalii vă invităm să consultați Buletinul informativ emis de PwC referitor la OUG 19/2019, accesând acest LINK). În scopul identificării acestor indicatori, normele instituite prin HG 524/2019 prevăd următoarele:

1.      definirea anumitor termeni utilizați (societăți nefinanciare, gospodăriile populației, credite, credite neperformante, credite destinate restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piață, credite performante, credite vândute, credite cumpărate, depozite) prin referirea la semnificația acestor termeni conform Regulamentului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la BNR (Regulamentul BNR nr. 4/2014).

2.     formula de calcul a ratei medii ponderate a dobânzii la creditele, denominate în lei, acordate de o instituție bancară societăților nefinanciare și gospodăriilor populației:

 

unde:

= rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate in lei, acordate de către o instituție bancară societăților nefinanciare şi gospodăriilor populației (inclusiv creditele performante vândute) în luna i a semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa, determinată conform Regulamentului BNR nr. 4/2014, Anexa II.1. Sunt excluse din baza de calcul a acestui indicator:

  • creditele performante cumpărate;
  • creditele performante vândute și răscumpărate în cursul aceluiași an;
  • creditele neperformante;
  • creditele destinate restructurării datoriei la rate sub nivelul celor aplicate pe piață;

n = numărul de luni din cuprinsul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa.

3.      formula de calcul a ratei medii ponderate a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituție bancară de la societățile nefinanciare şi gospodăriile populației:

 

unde:

= rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituție bancară de la societățile nefinanciare şi gospodăriile populației în luna i a semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa, determinată conform Regulamentului BNR nr. 4/2014, Anexa II.1;

 

n = numărul de luni din cuprinsul semestrului, respectiv anului pentru care se datorează taxa.

4.    formula de calcul a marjei de dobândă:

unde:

M = marja de dobândă, care se calculează la nivelul semestrului, respectiv al anului pentru care se datorează taxa pe active şi al anului precedent, şi se exprimă în puncte procentuale.

= rata medie ponderată a dobânzii la creditele, denominate in lei, acordate de către o instituție bancară societăților nefinanciare şi gospodăriilor populației;

= rata medie ponderată a dobânzii la depozitele, denominate în lei, atrase de o instituție bancară de la societățile nefinanciare şi gospodăriile populației.

 

Formula de calcul a indicatorului diminuarea marjei de dobândă:

unde:

D = diminuarea marjei de dobândă;

= marja de dobândă calculată la nivelul semestrului/anului pentru care se datorează taxa pe active;

= marja de dobândă calculată la nivelul anului precedent.

1.      Soldul creditelor acordate de o instituție bancară societăților nefinanciare și gospodăriilor populației se determină pornind de la definițiile prevăzute de Regulamentul BNR nr. 4/2014, normele instituite prin HG 524/2019 prezentând și un exemplu de calcul al acestui indicator.

 

Reguli privind determinarea taxei pe active

În vederea determinării taxei pe active la nivelul semestrului, indicatorul creșterea soldului creditelor se compară cu jumătate din nivelul-țință de creștere a creditării (4% pentru anul 2019), iar indicatorul diminuarea marjei de dobândă se compară cu jumătate din nivelul-țintă de diminuare a marjei de dobândă (-4% pentru anul 2019).

Cotele taxei pe active (de 0,4%, respectiv 0,2%, în funcție de cota de piața) se aplică pentru calculul taxei atât la nivelul semestrului, cât și la sfârșitul anului.

Sursa: Hotărârea Guvernului 524/2019 pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piață, marjei de dobândă, a activelor financiare nete şi a celor care se scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86 - 88 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 636 din 31 iulie 2019.

De reținut

Regulile stabilite se adresează tuturor instituțiilor de credit obligate la plata taxei pe active, atât persoane juridice române, cât și sucursalele din România ale instituțiilor de credit din străinătate, și fac trimitere la Reglementările de raportare stabilite de BNR.

 

Principalele prevederi ale HG 524/2019 aduc clarificări în ceea ce privește:

  • Stabilirea activelor financiare nete pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe active;
  • Modalitatea de calcul a cotei de piață a instituțiilor de credit;
  • Definirea elementelor specifice mecanismului de reducere a taxei pe active - marja de dobândă și soldul creditelor, precum și formulele de calcul ale acestor indicatori;
  • Regulile de determinare a taxei pe active la nivelul semestrului.

Normele metodologice includ un exemplu de calcul al soldului creditelor pentru calculul marjei de dobândă, precum și un exemplu privind determinarea creșterii soldului creditelor.

Formularul 109 „Declarație privind taxa pe active financiare nete“ a fost publicat prin Ordinul președintelui ANAF nr. 2085/2019.

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us