Modificări aduse Codului Fiscal și Legii privind reforma în domeniul sănătății

04/04/18

Pe scurt

S-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18 /2018 (OUG 18/ 2018), care aduce amendamente Legii 227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal), și Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

OUG 18 /2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare cuprinde  modificări importante cu privire la mecanismul de stabilire, declarare și plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, precum și în ceea ce privește calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale.

 

În detaliu

Codul fiscal

Declarația unică

Se introduce  Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (declarația unică) al cărei model va fi aprobat prin Ordin al Președintelui ANAF în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 18/2018. Declarația unică reunește șapte declarații existente (formularele 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605) și se depune de către persoanele fizice care obțin următoarele tipuri de venituri:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
 • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din investiții;
 • venituri din alte surse.

Termenul de depunere a declarației unice este:

 • 30 de zile de la data începerii activității / obținerii venitului în cursul anului fiscal;
 • 30 de zile de la data suspendării temporare / încetării activității sau încadrarea în categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului în vederea stabilirii impozitului anual estimat și a contribuției de asigurări sociale;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul anterior;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului în cazul începerii activității în cursul lunii decembrie a anului anterior.

Pentru veniturile aferente anului 2018, precum și pentru definitivarea obligațiilor fiscale pentru veniturile aferente anului 2017, termenul de depunere a declarației unice este data de 15 iulie 2018.

În anul 2018, declarația unică nu se depune de către contribuabilii care până la data intrării în vigoare a OUG 18 / 2018 au depus declarațiile anuale de venit 200 / 201 pentru veniturile realizate în anul 2017 din România sau din străinătate.

Contribuabilii care au depus în anul 2018:

 • formularul 220 – „declarația privind venitul estimat / norma de venit”,
 • formularul 221 – „declarația privind veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit”,
 • formularul 600 – „declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate”

au obligația de a depune declarația unică până la data de 15 iulie 2018.

Persoanele care au depus până la data intrării în vigoare a OUG 18/2018 formularul 604 – „declarația pentru stabilirea obligațiilor de plată cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227 / 2015, cu modificările și completările ulterioare”  și care își mențin în continuare opțiunea de a fi asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate, nu au obligația de a depune declarația unică. Persoanele care nu își mențin opțiunea menționată mai sus depun declarația unică.

Declarația unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Ca excepție, în anul 2018, declarația se poate depune și pe suport de hârtie la sediul organului fiscal competent.

Contribuabilii își determină obligațiile fiscale pentru veniturile realizate începând cu anul 2018 prin aplicarea cotelor de impozit / contribuțiilor sociale asupra bazelor de calcul prevăzute de Codul fiscal.  

Termenul de plată a impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor obținute începând cu anul 2018 este data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit estimat și a contribuțiilor sociale se acordă o bonificație al cărei nivel și termene de plată cu anticipație se stabilesc prin Legea anuală a bugetului de stat.

Pentru anul 2018 se acordă următoarele bonificații:

 • 5% din obligațiile fiscale aferente anului 2018 achitate integral până la 15 martie 2019, inclusiv, dacă declarația unică este depusă prin mijloace electronice de transmitere la distanță până la 15 iulie 2018;
 • 5% din obligațiile fiscale aferente anului 2018 pentru plata integrală cu anticipație a acestora până la data de 15 decembrie 2018, inclusiv.

Veniturile realizate în anul 2017 care nu au fost declarate până la data intrării în vigoare a OUG 18/2018 se declară prin intermediul declarației unice până la data de 15 iulie 2018. Impozitul anual datorat și contribuțiile sociale se stabilesc de organul fiscal competent, potrivit reglementărilor în vigoare pentru perioada căreia îi sunt aferente veniturile.

Persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară și care depun declarația unică până la termenul legal de depunere pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii minime brute pe țară. Dacă declarația este depusă după termenul legal de depunere, persoanele fizice datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului minim brut pe țară înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul de depunere a declarației unice.

Persoanele fizice care nu realizează venituri pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând valoarea a șase salarii minime brute pe țară.

În situația în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit cumulat peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, însă venitul net anual cumulat realizat este sub acest nivel, contribuția de asigurări sociale plătită nu se restituie, aceasta fiind valorificată. Totodată, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se va calcula prin raportare la nivelul a șase salarii minime brute pe țară.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală se reglementează un regim fiscal distinct față de veniturile din activități independente. Pentru aceste venituri, plătitorul persoană juridică sau altă entitate care are obligația de a conduce evidență contabilă are obligația să calculeze, declare, rețină și plătească:

 • impozitul pe venit în cotă de 10% aplicat la o bază de calcul determinată prin deducerea din venitul brut a cotei forfetare de 40%;
 • contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă nivelul estimat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară (această obligație există dacă veniturile sunt obținute de la un singur plătitor de venit sau atunci când veniturile sunt obținute de la mai mulți plătitori, iar veniturile de la cel puțin unul dintre ei depășește plafonul stabilit; contribuabilul desemnează prin contract plătitorul care are obligația să calculeze, rețină și plătească contribuțiile sociale).

Termenul pentru declararea și plata impozitului și contribuțiilor sociale este data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.

Persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală de la alte categorii de plătitori sau cele care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real au obligația calculării, declarării și plății impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, după caz.

Pensionarii, precum și persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală

Categoria persoanelor fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

Se includ în categoria persoanelor fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate studenții-doctoranzi care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a patru - șase ore convenționale didactice pe săptămână.

Obligațiile intermediarilor și ale plătitorilor de venituri cu regim de reținere la sursă

Plătitorii de venituri cu regim de reținere la sursă a impozitului au obligația să depună o declarație privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului curent pentru cel expirat. Fac excepție plătitorii de venituri din salarii și asimilate salariilor și plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu o persoană juridică.

Intermediarii, societățile de administrare a investițiilor sau societățile de investiții autoadministrate au obligația  să transmită către fiecare contribuabil informațiile privind totalul câștigurilor / pierderilor pentru tranzacțiile efectuate, precum și să depună anual la organul fiscal competent o declarație informativă privind totalul câștigurilor / pierderilor pentru fiecare contribuabil, până la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului curent pentru cel expirat.

Virarea a 2% din impozitul pe venit

Contribuabilii pot dispune, până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a veniturilor, asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil / câștigul net anual impozabil, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii. Obligația calculării și plății acestei sume revine organului fiscal competent.

Prin excepție, contribuabilii care obțin venituri din salarii / asimilate salariilor sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală pot opta pentru calcularea, reținerea și plata unei sume de până la 2% din impozitul datorat la momentul plății veniturilor pentru susținerea entităților mai sus menționate, de către plătitorul de venit. Opțiunea se exercită în scris și rămâne valabilă pe o perioadă de cel mult doi ani fiscali consecutivi.

Legea privind reforma în domeniul sănătății

Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate

Persoanele care obțin alte venituri decât cele de natură salarială peste plafonul de 12 salarii minime brute pe țară (de exemplu, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din investiții) și cele care, deși estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, optează pentru plata contribuției de sănătate dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației unice; calitatea de asigurat încetează la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația unică, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

Persoanele care nu realizează venituri și care nu se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declarației unice; calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de data depunerii declarației unice, dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare.

În anul 2018  persoanele care obțin alte venituri decât cele de natură salarială au calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate și au dreptul la pachetul de bază până la data de 15 iulie 2018, inclusiv.

Prevederile OUG 18/2018 intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial, și anume 23 martie 2018.

[Sursa: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 260 din 23 martie 2018]

 

De reținut

Codul fiscal

Se introduce  Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (declarația unică).

Declarația unică comasează șapte declarații existente (formularele 200, 201, 220, 221, 600, 604 și 605).

Termenul de depunere al declarației unice este:

 • 30 de zile de la data începerii activității / obținerii venitului în cursul anului fiscal;
 • 30 de zile de la data suspendării temporare/ încetării activității sau încadrarea în categoriile exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului de realizare a venitului în vederea stabilirii impozitului anual estimat și a contribuției de asigurări sociale;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului în vederea definitivării impozitului anual pe venit și a stabilirii contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru anul anterior;
 • data de 15 martie, inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului în cazul începerii activității în cursul lunii decembrie a anului anterior.

Pentru veniturile aferente anului 2018, precum și pentru definitivarea obligațiilor fiscale pentru veniturile aferente anului 2017, termenul de depunere a declarației unice este data de 15 iulie 2018.

Termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile obținute începând cu anul 2018 este data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului. Pentru plata cu anticipație a impozitului și a contribuțiilor sociale datorate pentru veniturile obținute începând cu anul 2018 se acordă o bonificație al cărei nivel și termene de plată cu anticipație se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

Legea privind reforma în domeniul sănătății

Se reglementează condițiile în care persoanele care obțin alte venituri decât cele de natură salarială dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us