Modificări aduse Codului fiscal

21/11/17

Pe scurt

A fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 79/ 2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal, ale cărei prevederi vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Vă prezentăm în continuare amendamentele referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile persoanelor fizice, contribuțiile sociale obligatorii și TVA. 

În detaliu

Titlul II - Impozitul pe profit

Ordonanța mai sus menționată transpune Directiva Antievaziune Fiscală, care introduce noi reguli și le modifică pe cele existente:

1.       Reguli privind deductibilitatea dobânzii

Regulile în prezent în vigoare privind limitarea deductibilității cheltuielii cu dobânda (şi anume limitarea privind rata dobânzii și cea privind gradul de îndatorare) sunt înlocuite cu noi reguli.

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, costurile excedentare ale îndatorării (calculate ca diferența dintre orice costuri ale îndatorării - inclusiv cheltuielile de schimb valutar și dobânda capitalizată - și veniturile din dobânzi și alte venituri echivalente din punct de vedere economic) înregistrate într-o perioadă fiscală, care depășesc plafonul deductibil de 200.000 euro, vor fi deductibile la calculul impozitului pe profit, în limita a 10% din baza de calcul. Costurile excedentare nedeductibile ale îndatorării pot fi reportate pe parcursul unei perioade nedeterminate. Limitarea se aplică, de asemenea, și costurilor îndatorărilor în legătură cu împrumuturile acordate de instituții financiare.

Baza de calcul se determinată ca profit contabil brut din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă costurile  excedentare ale îndatorării și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală.

În cazul în care baza de calcul este zero sau are o valoare negativă, costurile excedentare ale îndatorării sunt considerate nedeductibile la calculul impozitului pe profit aferent perioadei fiscale de referință, dar pot fi reportate pe termen nelimitat.

Regulile de mai sus privind limitarea deductibilității dobânzii sunt aplicabile și instituțiilor financiare, dar nu şi entităților independente (entități care nu fac parte dintr-un grup consolidat în scopuri de contabilitate financiară, nu au societăți asociate și nici sedii permanente), care pot deduce în întregime costurile excedentare ale îndatorării în perioada de referință.

Noile reguli se vor aplica și dobânzilor și pierderilor nete din diferențe de curs valutar, reportate din trecut și acumulate până la 31 decembrie 2017.

 

2.      Impozitarea la ieșire

Contribuabilii vor fi supuși impozitului pe profit (prin aplicarea ratei de impozitare de 16%) pentru transferul activității desfășurate de un sediu permanent, transferul de active sau transferul de reședință. Baza impozabilă trebuie calculată ca diferență între valoarea de piață a activelor transferate și valoarea lor fiscală.3.       Regula generală anti-abuz

Se introduce, de asemenea, o nouă regulă anti-abuz aplicabilă unui demers sau unei serii de demersuri care, având în vedere toate faptele și circumstanțele relevante, nu sunt oneste, fiind întreprinse cu scopul principal sau având ca unul din scopurile principale obținerea unui avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmărit prin prevederile fiscale aplicabile. Mai exact, demersurile menționate vor fi ignorate la calcularea obligațiilor fiscale atribuite unui contribuabil.4.        Reguli privind societățile străine controlate

Au fost introduse noi reguli privind impozitarea societăților străine controlate. Astfel, un contribuabil va trebui să includă în baza sa impozabilă, proporțional cu participația sa în societatea străină controlată,

venitul nedistribuit al acesteia din urmă, provenit din următoarele categorii:

(i) dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare;

(ii) redevențe sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuală;

(iii) dividende și venituri din transferul titlurilor de participare;

(iv) venituri din leasing financiar;

(v) venituri din activități de asigurare, activități bancare sau alte activități financiare;

(vi) venituri de la societăți care le obțin din bunuri și servicii cumpărate de la întreprinderi asociate și sunt vândute acestora fără nicio valoare economică adăugată sau cu o valoare adăugată mică.

 

O entitate este considerată societate străină controlată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 

a) contribuabilul, singur sau împreună cu întreprinderile sale asociate, deține o participație directă sau indirectă de mai mult de 50% din drepturile de vot sau deține direct sau indirect mai mult de 50% din capitalul entității sau are dreptul să primească mai mult de 50% din profiturile entității respective;

și

b) impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către societatea sau sediul permanent este mai mic decât diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile privind impozitul pe profit din Romania și impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitate sau de către sediul permanent.

 

Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Plafonul aferent veniturilor, în funcție de care o companie este încadrată categoria microîntreprinderilor, va fi majorat de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.

Excepțiile în vigoare în temeiul cărora anumite societăți nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor au fost abrogate. Mai exact, toate companiile, inclusiv companiile care obțin cel puțin 20% din venituri din activitățile de consultanță și management, societățile cu un capital social de cel puțin 45.000 lei sau societățile care activează în anumite sectoare (de exemplu, bancar, asigurări și reasigurări, piețe de capital, jocuri de noroc eexplorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi gazelor naturale) vor fi considerate microîntreprinderi dacă veniturile acestora la data de 31 decembrie a anului precedent nu au depășit echivalentul in lei a 1.000.000 euro.

 

Titlul IV - Impozitul pe venit

 • Se reduce cota de impozitare de la 16% la 10%, dar sfera de aplicare a cotei de impozitare rămâne nemodificată – venituri din activități independente, salarii și venituri asimilate salariilor, cedarea folosinței bunurilor, investiții (cu excepția venitului din dividende, pentru care se menține cota de impunere de 5%), pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii și alte surse.
 • Se reduc cotele de impozit aplicabile veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, astfel:
  • de la 10% la 7%, pentru stabilirea plăților anticipate, efectuate în contul impozitului anual;
  • de la 16% la 10%, pentru stabilirea impozitului pe venit ca impozit final. În acest caz, baza de calcul o reprezintă venitul brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli.
 • Recalcularea venitului net din activități independente, determinat în sistem real, va fi efectuată de organul fiscal prin deducerea din venitul net anual a contribuției de asigurări sociale.
 • Venitul brut lunar din salarii pentru care se acordă deducerea personală integrală se mărește la 1.950 de lei. Deducerea personală calculată degresiv se acordă pentru venituri salariale brute lunare cuprinse între 1.951 de lei și 3.600 de lei. Pentru încadrarea în categoria persoanelor aflate în întreținere, venitul impozabil și neimpozabil al persoanelor în cauză nu trebuie să depășească 510 lei lunar.
 • Se preiau din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal prevederile prin care se includ în categoria veniturilor din pensii drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, și ale Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, precum și prevederile potrivit cărora la stabilirea venitului impozabil lunar fiecare fond va acorda un singur plafon neimpozabil pentru plățile unice acordate potrivit legislației speciale.
 • Pentru plătitorii de venituri din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală, din arendare, precum și pentru asocierile dintre o persoană juridică și o persoană fizică, se reintroduce obligația depunerii declarației privind calcularea și reținerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie, inclusiv, a anului curent pentru anul expirat.

 

Titlul V - Contribuții sociale obligatorii

 • Contribuțiile sociale pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor se modifică, iar sarcina fiscală se va suporta astfel:
  • de către persoanele fizice care au calitatea de angajați: 25% contribuția de asigurări sociale și 10% contribuția de asigurări sociale de sănătate;
  • de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora: contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25%,  precum și contribuția de asigurări sociale,  în cotă de 4% pentru condiții deosebite de muncă, și de 8% pentru condiții speciale de muncă.

 

 • Contribuția de asigurări sociale și cea de asigurări sociale de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial nu pot fi mai mici decât nivelul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuțiile sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, cu anumite excepții (de exemplu, elevi sau studenți cu vârsta de până la 26 de ani, ucenici în vârstă de până la 18 ani, persoane cu dizabilități etc.)
 • Contribuția asiguratorie pentru muncă este datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, precum și de persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi nici a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Baza lunară a contribuției o reprezintă suma câștigurilor brute realizate din salarii și venituri asimilate salariilor.
 • Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități independente se calculează aplicând cota de 25% la un venit ales de către contribuabil, cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară. Persoanele al căror venit net lunar realizat în anul precedent/venit net lunar estimat sau ale căror norme de venit au o valoare lunară sub nivelul salariului minim brut pe țară nu datorează contribuția de asigurări sociale.
 • Persoanele care realizează venituri anuale cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri din următoarele categorii: venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură sau venituri din alte surse datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10%. Baza lunară de calcul al contribuției este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția. Persoanele fizice care datorează contribuția sunt obligate să depună anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate, o declarație cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.
 • Este eliminată excepția de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții sau din alte surse obținute de persoanele care obțin și alte venituri (de exemplu, salarii, pensii).
 • Sunt adăugate noi categorii de persoane fizice exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (de exemplu, persoanele fizice care beneficiază de ajutor social, persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, personalul monahal al cultelor recunoscute).
 • Prevederile OUG referitoare la impozitul pe venit sunt aplicabile pentru veniturile realizate și cheltuielile efectuate începând cu data de 1 ianuarie 2018, precum și pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor și veniturilor din pensii aferente lunii ianuarie 2018. În ceea ce privește contribuțiile sociale obligatorii, prevederile OUG se aplică veniturilor realizate începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018, contribuțiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt aferente veniturile.

 

Titlul VII – Taxa pe valoarea adăugată

 

 • Autorităților fiscale li se permite să refuze agenților economici deducerea TVA doar dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că agentul economic știa sau ar fi trebuit să știe că tranzacția în cauză făcea obiectul unei fraude TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul tranzacțional.
[Sursa: Ordonanță de Urgență  Nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 885 din 10 noiembrie 2017]
 

De reținut

Prevederile OUG 79/2017 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018. Dintre cele mai importante aspecte, menționăm:

Impozitul pe profit

Directiva Antievaziune fiscală a fost transpusă în Codul fiscal. Acest lucru aduce un nou set de reguli privind limitarea deductibilității dobânzii, impozitarea la ieșire, reguli anti-abuz și privind societățile străine controlate.

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Regulile privind regimul fiscal aplicabil microîntreprinderilor sunt modificate în mod semnificativ prin creșterea plafonului de venit la 1.000.000 euro și abrogarea tuturor excepțiilor.

Companiile - în special cele cu pierderi reportate - și societățile de tip holding care sunt în prezent  plătitoare de impozit pe profit care ar putea deveni microîntreprinderi ar trebui să realizeze o analiză pentru a stabili potențialul impact al acestor schimbări și a identifica soluții de reducere a consecințelor nefavorabile. Pentru a efectua o astfel de analiză, puteți stabili chiar acum o întâlnire cu echipa PwC.

Impozitul pe veniturile persoanelor fizice și contribuțiile sociale

 • Se reduce cota de impozitare de la 16% la 10% pentru cele mai multe tipuri de venituri;
 • Crește nivelul deducerilor personale aplicabile veniturilor din salarii;
 • Contribuțiile sociale datorate de angajați cresc la 35%, iar cele datorate de angajatori pentru condiții normale de muncă scad la 2,25%. Suplimentar, în cazul condițiilor deosebite și speciale de muncă, angajatorii datorează o contribuție de asigurări sociale în cotă de 4%, respectiv 8%.
 • Persoanele care obțin venituri din desfășurarea de activități independente datorează contribuția de asigurări sociale în cotă de 25% pentru un venit ales cel puțin egal cu salariul de bază minim brut pe țară.
 • Contribuția de asigurări sociale de sănătate în cotă de 10% este datorată, în anumite condiții, pentru venituri din activități independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din activități agricole, silvicultură, piscicultură sau venituri din alte surse; baza lunară de calcul al contribuției este salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
 • Este eliminată excepția de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din investiții sau din alte surse obținute de persoanele care obțin și alte venituri (de exemplu, salarii, pensii).

Taxa pe valoarea adăugată

 • Autorităților fiscale li se permite să refuze agenților economici deducerea TVA doar dacă, după administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice îndoială că agentul economic știa sau ar fi trebuit să știe că tranzacția în cauză făcea obiectul unei fraude TVA care a intervenit în amonte sau în aval în lanțul tranzacțional.

 

În acest moment, pe site-ul Senatului este publicat proiectul de lege pentru aprobarea OUG 79/2017. Conform informațiilor noastre, textul Ordonanței va suferi modificări. 

Contact us

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us