Modificări aduse Codului fiscal și Codului de procedură fiscală

31/07/18

Pe scurt

 

S-a publicat Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2018 (OUG 25/2018), care aduce amendamente Legii 227/2015 privind Codul fiscal (Codul fiscal) și Legii 2017/2015 privind Codul de procedură fiscală.

 

OUG 25/2018 aduce modificări în mai multe arii de fiscalitate. Printre acestea se numără și introducerea unor reglementări specifice cu privire la declararea și plata obligațiilor pentru veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă, încheiate conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Pe partea de impozit pe venit și contribuții sociale, prevederile OUG 25/2018 cu privire la modificarea Codului fiscal intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv 30 martie 2018.

 

În detaliu

 

I. Codul fiscal

 

Impozitul pe profit

 

Contribuabililor care urmează să schimbe în mod obligatoriu aparatele de marcat electronice fiscale li se va permite scoaterea din gestiune a aparatelor de marcat vechi pentru care au aplicat facilitatea de profit reinvestit, fără a li se recalcula impozitul pe profit și fără a li se percepe obligații fiscale accesorii.

 

Pentru contribuabilii care efectuează sponsorizări, acte de mecenat și burse private se introduce obligativitatea de a declara beneficiarii acestora. În acest sens, contribuabilii vor depune o declarație informativă aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective sau în care acestea au fost scăzute din impozitul pe profit, în termenul stabilit pentru depunerea declarației anuale de impozit pe profit.

 

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

 

Pentru microîntreprinderi, se introduce posibilitatea acestora de a opta o singură dată pentru aplicarea prevederilor titlului II al Codului fiscal, în cazul în care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 

·        au un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei;

·        au cel puțin doi salariați.

 

Opțiunea microîntreprinderilor pentru plata impozitului pe profit este definitivă, iar în situația în care condițiile nu se îndeplinesc, persoana juridică va aplica prevederile Codului fiscal referitoare la impozitul pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub 45.000 lei și/sau numărul salariaților scade sub doi. De asemenea, în eventualitatea scăderii numărului de angajați sub doi, persoana juridică are la dispoziție 60 de zile pentru remedierea acestei situații.

 

Se introduce de asemenea posibilitatea microîntreprinderilor de a-și scădea, în limita a 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,  cheltuielile reprezentând sponsorizări efectuate potrivit Legii nr. 32/1994, pentru furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii. Sumele care nu au fost scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au fost înregistrate cheltuielile respective potrivit limitării se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 trimestre consecutive.

 

Microîntreprinderile au totodată obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor aferentă anului în care au fost înregistrate cheltuielile respective, în termenele prevăzute de lege.

 

Impozitul pe venit și contribuțiile de asigurări sociale

 

Se introduc prevederi specifice cu privire la stabilirea impozitului și contribuțiilor sociale pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, după cum urmează:

-        plătitorii de astfel de venituri, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă au obligația de a calcula, reține și plăti impozitul în cotă de 10%;

-        impozitul calculat și reținut reprezintă impozit final și se plătește până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reținut;

-        plătitorii de astfel de venituri au și obligația de a calcula, reține și plăti contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, dacă nivelul estimat al veniturilor pentru anul curent este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară (această obligație există dacă veniturile sunt obținute de la un singur plătitor de venit, sau atunci când veniturile sunt obținute de la mai mulți plătitori, iar veniturile de la cel puțin unul dintre ei depășesc plafonul stabilit; contribuabilul desemnează prin contract plătitorul de la care venitul realizat este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară și care are obligația să calculeze, să rețină și să plătească contribuțiile sociale);

-        veniturile brute realizate în baza contractelor de activitate sportivă se iau în considerare la încadrarea în plafoanele anuale de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară în vederea stabilirii obligației de plată a contribuției de asigurări sociale, respectiv a contribuției de asigurări sociale de sănătate;

-        în situația în care nivelul venitului net din drepturi de proprietate intelectuală sau nivelul venitului brut în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe țară în anul pentru care se datorează contribuția, dar venitul cumulat net sau brut, după caz, este cel puțin egal cu 12 salarii minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii declarației unice; prevederi similare există și în ceea ce privește contribuția de asigurări sociale de sănătate.

Este majorată la 3,5% cota ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat, în vederea susținerii entităților nonprofit și unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat. Pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii, cota ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat pentru categoriile de venit prevăzute de Codul fiscal este de 2%.

 

Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România

 

Capitolul „Modul de impozitare a veniturilor din economii obținute din România de persoane fizice rezidente în State Membre și aplicarea schimbului de informații în legătură cu această categorie de venituri” este abrogat.

 

Taxa pe valoarea adăugată

 

Operațiunile efectuate în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare și inovare nu se cuprind în sfera

TVA dacă rezultatele cercetării nu sunt transferate altei persoane.

 

Rămâne de văzut în ce măsură persoanele impozabile care nu transferă proiectele de cercetare-

dezvoltare și inovare își pot exercita dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile efectuate în vederea

dezvoltării acestor proiecte.

 

Accizele

 

A fost modificat nivelul cu care se diminuează acciza la motorina utilizată drept carburant pentru motor în transportul rutier de mărfuri și persoane. Astfel, noul nivel de reducere a fost stabilit la 183,62 lei/1000 litri (cu 5,9 bani/1000 litri mai mic față de vechiul cuantum) și, respectiv, la 217,31 lei/tonă (cu 6,99 bani/tonă mai mic față de vechiul cuantum). De asemenea, s-a reiterat faptul că aceste măsuri se aplică cu respectarea legislației privind ajutorul de stat.

 

În plus, au fost corelate condițiile de autorizare a antrepozitelor fiscale cu prevederile privind revocarea acestora, și s-a prevăzut expres condiția ca persoanele care solicită autorizarea ca antrepozitar fiscal să nu aibă obligații fiscale restante la bugetul general consolidat administrat de ANAF.

 

Taxele speciale

 

Taxele speciale pentru promovarea turistică a localității se fac venit la bugetul local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înființate.

 

 

II. Codul de procedură fiscală

 

OUG 25/2018 introduce o serie de modificări importante în scopul simplificării mecanismului de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale.

O primă modificare vizează situația contribuabililor care beneficiază de eșalonare de plată și au depus  deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, potrivit capitolului IV din Codul de procedură fiscală. Astfel, în cazul acestora, noul act normativ prevede că rambursarea se va face cu control ulterior, indiferent de suma solicitată la rambursare. Situația nou prevăzută de lege este similară situațiilor în care suma TVA de rambursat este inferioară plafonului de 45.000 lei, această prevedere fiind menținută.

De asemenea, au fost simplificate măsurile referitoare la procedura de eșalonare la plată în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate. Astfel, potrivit noii reglementări:

·        cererea de eșalonare la plată poate fi însoțită de o propunere de grafic de eșalonare la plată, astfel încât presiunea financiară să poată fi adaptată specificului activității debitorului și propriilor nevoi de finanțare;

·        a fost stabilit un termen redus, de 15 zile, pentru soluționarea cererii de eșalonare la plată;

·        nu se mai emite un acord de principiu privind eșalonarea la plată, în cadrul procedurii de soluționare a cererii;

·        dobânzile se datorează, se calculează și se comunică, pentru obligațiile fiscale eșalonate, la finalizarea eșalonării  la plată sau la data pierderii valabilității eșalonării;

·        au fost modificate criteriile referitoare la încadrarea în categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, respectiv:

§  administratorii și/sau asociații să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal;

§  obligațiile fiscale restante să nu depășească 12 luni;

§  contribuabilul să nu înregistreze pierderi din exploatare în ultimul exercițiu financiar închis, potrivit reglementărilor contabile.

Aceste noi modificări se aplică cererilor și deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, depuse după data intrării în vigoare a ordonanței.

 

 

III. Alte prevederi ale OUG 25/2018

 

Impozitul pe venit stabilit pentru anul 2018 prin decizii de plăți anticipate comunicate contribuabililor se anulează din oficiu prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabililor. În cazul în care organul fiscal a emis însă nu a comunicat contribuabilului decizia de impunere prin care a stabilit plăți anticipate, aceasta nu se mai comunică, iar obligația fiscală se scade de către organul fiscal din evidența analitică a plăților. În cazul în care, anterior intrării în vigoare a OUG 25/2018, nu a fost emisă decizia de stabilire a plăților anticipate pentru anul 2018, aceasta nu se mai emite.

 

[Sursa: Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare; publicată în Monitorul Oficial nr. 291 din 30 martie 2018]

 

De reținut

 

Codul fiscal

 

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit au obligația de a declara beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private până la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit.

 

Se introduce posibilitatea microîntreprinderilor de a opta o singură dată pentru aplicarea prevederilor titlului II al Codului fiscal – impozitul pe profit, în cazul în care acestea au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin doi salariați.

 

Sunt introduse prevederi specifice cu privire la stabilirea obligațiilor reprezentând impozit pe venit și contribuții sociale pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă.

 

Este majorată la 3,5% cota ce poate fi distribuită din impozitul pe venit datorat în cazul distribuirii către entități nonprofit și unități de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat.

 

Codul de procedură fiscală

 

Se simplifică mecanismul de acordare a eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, precum și măsurile referitoare la procedura de eșalonare la plată în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us