Metodologia privind calculul contribuției bănești anuale de 2% instituită prin OUG 114/2018

Pe scurt

A fost publicat Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) nr. 18/2019 , în care se detaliază metodologia privind calculul contribuției bănești anuale percepute de la titularii de licențe în domeniile: energiei electrice, energiei electrice şi termice în cogenerare  și gazelor naturale.

În detaliu

Cine are obligația de plată a contribuției de 2%?

 • Toți titularii de licențe acordate de ANRE pentru desfășurarea activităților în domeniile energiei electrice, energiei electrice și termice în cogenerare (doar pentru componenta de energie electrică) și gazelor naturale;
 • Operatorii străini, cu sediul social într-unul din statele membre ale Uniunii Europene, beneficiari ai unor decizii de confirmare ce sunt asimilate licențelor.

Cât reprezintă contribuția bănească?

 • Titularii licențelor ANRE în domeniul energiei electrice și/sau al gazelor naturale au obligația de a plăti anual către ANRE o contribuție bănească egală cu 2% din cifra de afaceri realizată în anul n din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate.
 • Pentru titularii licențelor acordate în domeniul energiei electrice și termice în cogenerare, contribuția de 2% se aplică la cifra de afaceri realizată în anul n din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate pentru componenta energie electrică.
 • În cazul operatorilor străini cu această obligație, procentajul de 2% se aplică la cifra de afaceri realizată în România.

 

Cum are loc plata contribuției de 2%?

Acest ordin prevede două etape în ceea ce privește plata contribuției bănești aferente anului n, și anume într-o prima etapă, titularii vor trebui sa transmită ANRE cifra de afaceri estimată pentru anul n-1, pe baza căreia ANRE va emite o factură (pasul 1 – estimare), urmând ca în anul n+1 (odată ce cifra de afaceri a anului n va fi disponibilă și transmisă către ANRE), ANRE să facă o regularizare, constând în facturarea diferenței, dacă este cazul (pasul 2 – regularizare).

 

Cum și când se declară contribuția de 2%?

Pasul 1 - estimare

 • Într-o primă instanță, titularii de licențe care datorează această contribuție vor comunica către ANRE, până pe data de 15 martie, printr-o „scrisoare oficială”, semnată de reprezentantul legal al titularului de licență sau de un împuternicit al acestuia, cifra de afaceri estimată a fi realizată în anul n-1 din activitățile ce fac obiectul licențelor. Pe baza acestor informații ANRE va estima contribuția datorată pentru anul n, urmând să îi emită operatorului o factură. Contribuția pentru anul n se va regulariza în anul n+1
 • De asemenea, sunt prevăzute situații particulare privind modalitățile de declarare, cum ar fi atunci când licența se obține în anul în curs, sau în cazul în care licența este deținută de o asociere în participațiune ori dacă anul curent („anul n”) este anul de retragere/expirare a licenței, iar aceasta nu este prelungită.

Pasul 2 - regularizare

 • În vederea regularizării contribuției bănești datorate, titularii de licențe vor transmite către ANRE, în termen de cinci zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale: (i) cifra de afaceri realizată în anul n pentru activitățile pentru care se datorează contribuția și (ii) situațiile financiare aferente anului n înregistrate la autoritatea de administrare fiscală. Titularul de licență are obligația de a răspunde notificărilor emise de ANRE referitoare la corectitudinea și completitudinea acestor date în termen de maximum zece zile lucrătoare de la primirea notificării.
 • Regularizarea contribuției bănești constă în facturarea diferenței dintre valoarea contribuției facturate inițial și valoarea contribuției determinate pe baza cifrei de afaceri realizate, și se va desfășura în perioada 1 iunie - 31 decembrie a anului n+1. În cazul în care după regularizare rezultă o sumă de recuperat de către titularul licenței, banii vor fi reținuți ca plăți în avans, pentru contribuția din anul n+1, dacă sunt îndeplinite simultan următoarele două condiții: (1) operatorul a  achitat contribuția bănească aferentă anului n și (2) acesta deține cel puțin o licență valabilă, atât pentru anul n ,cât și pentru anul n+1.
 • De asemenea, se prevede posibilitatea achitării contribuției bănești în rate trimestriale egale în situația în care valoarea acesteia depășește 5.000 lei.
 • În cazul neachitării la scadență a contribuției datorate, se prevede o măsură punitivă pentru titularii de licență, sub formă de dobânzi și penalități calculate pentru fiecare zi de întârziere la plată, la nivelul dobânzilor și penalităților de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare (respectiv o dobândă de 0,02%/zi și o penalitate de 0,01%/zi).

Stabilirea cifrei de afaceri – cazuri particulare

 • Baza de calcul pentru care se percepe contribuția de 2% este cifra de afaceri realizată de titularul licenței însă nu din întreaga activitate, ci doar din activitățile ce fac obiectul licențelor acordate de ANRE.  În plus, sunt prevăzute următoarele cazuri particulare:

a) în cazul operatorilor piețelor centralizate și ai piețelor de echilibrare, cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacțiile de vânzare-cumpărare de energie electrică/gaze naturale pentru piețele în care operatorul are rol de contraparte;

b) în cazul furnizorilor/traderilor de energie electrică/gaze naturale ce au rolul de intermediari pentru piața cu negociere dublă continuă, cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacțiile de energie electrică/gaze naturale ale acestora;

c) în cazul furnizorilor/traderilor, cifra de afaceri nu include contravaloarea cheltuielilor de distribuție, transport, înmagazinare, servicii de sistem, administrare a piețelor centralizate, contribuția de cogenerare și acciza facturate către clienții finali, nici valoarea de achiziție a energiei electrice sau a gazelor naturale ca marfă;

d) în cazul furnizorilor de gaze naturale care au și calitatea de producători,  cifra de afaceri  nu include contravaloarea redevenței petroliere;

e) în cazul operatorilor de distribuție, alții decât cei concesionari, care prestează și serviciul de revânzare energie electrică pentru utilizatorii de rețea, cifra de afaceri nu include cheltuielile efectuate cu serviciile aferente distribuției operatorului de rețea din amonte, serviciile aferente transportului, serviciile de sistem, serviciile de administrare a piețelor centralizate, contribuția de cogenerare și acciza facturate către clienții finali, nici achiziția de energie electrică ca marfă.

Care sunt consecințele neconformării?

Netransmiterea datelor sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor de la ANRE constituie contravenție conform prevederilor art. 93 și 194 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, și se sancționează după cum urmează:

 • în cazul operatorilor care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale:

(i) persoane fizice: cu amendă de la 1.000 lei până la 2.000 lei;

(ii) persoane juridice: cu amendă de la 10.000 lei până la 200.000 lei.

 • pentru ceilalți titulari de licențe:

(i) persoane fizice: cu amendă de la 2.000 lei până la 4.000 lei;

(ii) persoane juridice: cu amendă de la 5.000 lei până la 100.000 lei.

Sursă: Ordin pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, și modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor și contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 149 / 25 februarie 2019 și Anexele 1 și 2 la acest Ordin, publicate în Monitorul Oficial nr. 149 bis / 25 februarie 2019.

De reținut

Ordinul ANRE 18/2019 detaliază metodologia de calcul, obligațiile și termenele aferente contribuției bănești percepute de la titularii de licențe în domeniile energiei electrice, energiei electrice şi termice în cogenerare și gazelor naturale.

Titularii de licențe care au obligația de a plăti contribuția bănească de 2% aferentă anului 2019 trebuie să transmită către ANRE cifra de afaceri estimată a fi realizată în 2018 din activitățile ce fac obiectul licențelor deținute până la data de 15 martie 2019. Pe baza acestor informații, ANRE va calcula contribuția și va emite o factură. Regularizarea contribuției datorate pentru anul 2019, va avea loc în 2020. Astfel, în termen de cinci zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale la autoritatea de administrare fiscală , titularii de licențe vor transmite către ANRE cifra de afaceri, împreună cu situațiile financiare aferente anului 2019. Regularizarea contribuției aferente anului 2019 va avea loc în perioada iunie - decembrie 2020 și constă în facturarea diferenței înregistrate dintre valoarea plătită inițial și valoarea rezultată pe baza cifrei de afaceri realizate efectiv în 2019. Dacă această diferență este negativă, suma rezultată va constitui avans pentru contribuția aferentă anului 2020.

Titularii licențelor ANRE acordate pentru desfășurarea de activități /servicii în domeniul energiei electrice și termice în cogenerare, pentru componenta energie termică și în domeniul energiei termice produsă în sistem centralizat, contribuția bănească pentru anul 2019 este stabilită la 0.1% din cifra de afaceri realizată în anul 2018 din activitățile care fac obiectul acestor licențe, dar nu mai puțin de 3.125 lei (conform prevederilor menționate în anexa nr. 2 la acest Ordin).

© [2019] [ PricewaterhouseCoopers Tax Services S.R.L.  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us