Legea nr. 177/2017 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

01/08/17

1 August 2017

Pe scurt

Recent a fost publicată Legea nr 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2017, prin care se aduc modificări și completări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În detaliu

Legea 177/2017, în vigoare de la 24 iulie 2017, aduce modificări cu privire la următoarele:

Titlul II – Impozitul pe profit

Profitul reinvestit

Facilitatea este acum aplicabilă şi contribuabililor care optează să devină plătitori de impozit pe profit în baza art. 48, alin. (52) din Codul fiscal (prin subscrierea unui capital social de cel puţin 45.000 lei).

Extinderea condițiilor pentru deductibilitatea anumitor cheltuieli privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate

Au fost adăugate condiții/situații noi, în vederea armonizării legislației fiscale cu Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare.
Sunt deductibile cheltuielile cu scoaterea din gestiune a alimentelor sau subproduselor de origine animala nedestinate consumului uman sau a produselor agroalimentare devenite improprii consumului uman sau animal, dacă sunt respectate anumite prevederi privind diminuarea risipei alimentare.

Titlul III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

Prevederile Codului fiscal cu privire la definiția microîntreprinderii se aplică și persoanelor juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități. Conform noilor prevederi, condițiile cu privire la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor prevalează asupra prevederilor Legii nr. 170/2016.

Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor

Persoanele juridice române care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități și care la data de 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 euro şi 500.000 euro, inclusiv, îndeplinind totodată condițiile de aplicare a sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, sunt obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu luna august 2017.

Modificarea sistemului de impunere se comunică organelor fiscale teritoriale până la data de 25 august, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Prin derogare de la termenul prevăzut de lege privind calculul, declararea și plata impozitului specific unor activități, respectiv a impozitului pe profit, termenul este 25 august 2017 (în loc de 25 iulie 2017), iar prima perioadă de referință este 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017 (în loc de 1 ianuarie - 30 iunie 2017).

Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor

Contribuabilii au acum posibilitatea de a scădea din baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor şi veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierderile de valoare, care au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Titlul IV - Impozitul pe venit

Venituri neimpozabile din perspectiva impozitului pe venit

Serviciile medicale furnizate sub forma de abonament - conform Legii nr. 95/2006 - şi suportate de angajator pentru angajaţii proprii sunt venituri neimpozabile, cu condiţia ca la nivelul unui an sa nu se depasească echivalentul în lei al sumei de 400 euro.

Deduceri la stabilirea impozitului pe veniturile din salarii

În scopul deducerii din venitul brut, în limita a 400 euro la nivelul unui an, a primelor de asigurare voluntară de sănătate, respectiv a serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, suportate de angajaţi, contractul de asigurare, respectiv abonamentul, poate viza servicii medicale furnizate angajaţilor şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea acestora, aşa cum sunt definite aceste persoane în Codul fiscal.

Scutirea de la plata impozitului aferent anumitor venituri

Procedura de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe normă de venit în cazul persoanelor fizice, si anume persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, pentru producţia valorificată prin/către cooperative agricole, va fi aprobată prin ordin al preşedintelui ANAF, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Definirea veniturilor din alte surse

Sunt adăugate în categoria veniturilor din alte surse indemnizaţiile pentru limită de vârstă acordate în condiţiile Legii nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, şi indemnizaţiile lunare acordate persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, potrivit prevederilor Legii nr. 406/ 2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român.

Calculul impozitului pentru anumite venituri din alte surse

Veniturile obţinute de persoanele fizice care desfaşoară activități de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, altele decât cele pentru care sunt aplicabile prevederile Codului fiscal referitoare la veniturile din activităţi independente şi veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, nu vor fi supuse obligaţiei de reţinere la sursă a impozitului pe venit de către plătitorii de venituri. Prevederea este aplicabilă dacă persoanele fizice fac dovada înregistrării fiscale pentru această activitate, prin depunerea declaraţiei pe propria răspundere la plătitorii de venituri, la momentul plăţii acestora.

Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

Prevederilor privind asocierile fără personalitate juridică li s-au adaugat referiri la asocierile constituite între o persoană fizică şi o persoană juridică care intră sub incidența Legii nr. 170/ 2016 privind impozitul specific unor activităţi. În acest tip de situaţii, persoana juridică va distribui persoanei fizice un venit net/o pierdere netă proportional/ (ă) cu cota procentuală de participare corespunzătoare contribuției.

Venitul net / pierderea netă se determină potrivit prevederilor Titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.

Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată

A fost modificat art. 287, referitor la ajustarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

Pentru livrările de bunuri sau prestările de servicii a căror contravaloare nu se poate încasa, ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească/falimentului beneficiarului, ajustarea taxei se poate efectua în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv de închidere a procedurii de faliment.

Prin modificarea art. 316, referitor la înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri de TVA, criteriile pentru condiționarea înregistrării operatorilor în scopuri de TVA (justificarea intenției și capacității de a desfășura activitate economică) au fost înlocuite cu criterii pentru evaluarea riscului fiscal.

Aceste criterii se vor stabili prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Autoritatea competentă

Comisia/comisiile teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate se desființează.

Atribuțiile acestora pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați sunt preluate de direcțiile generale regionale ale finanțelor publice. Procedura şi condițiile în care se va realiza autorizarea vor fi stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Structura cu atribuţii de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor Publice este organul competent să soluţioneze contestaţiile depuse de operatorii economici în urma:

• respingerii unei cereri pentru obţinerea unei autorizaţii de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat/importator autorizat;
• revocării unei autorizaţii de antrepozit fiscal/destinatar înregistrat/expeditor înregistrat/importator autorizat;
• anulării/suspendării unei autorizații de antrepozit fiscal.

Nivelul accizelor

Prin modificarea Anexei nr. 1 a Titlului VIII din Codul fiscal, a fost majorat nivelul accizei la țigarete aplicabil în anul 2017, de la 435,58 lei/1.000 țigarete la 439,94 lei/1.000 de țigarete. De asemenea, nivelul accizei specifice (aplicabil până la 31 martie 2018) se majorează de la 329,222 lei/1.000 țigarete la 333,582 lei/1.000 țigarete.

Anexa nr. 1 prevede și nivelul accizei aplicabil de la data de 1 ianuarie a fiecărui an, pentru perioada 2018 – 2022. Conform acesteia, va avea loc o creștere anuală a nivelului accizelor pentru țigarete, tutun de fumat fin tăiat destinat rulării în țigarete, precum și pentru alte tutunuri de fumat.

[Sursa: Legea nr 177 din 18 iulie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 584, la data de 21 iulie 2017]

De reținut

Principalele modificări și clarificări aduse de Legea 177/2017:

Titlul II – Impozitul pe profit

Modificarea sistemului de impozitare se comunică autorităților fiscale relevante până la data de 25 august, iar pentru acești contribuabili prima perioadă pentru calculul, declararea și plata impozitului specific unor activități, respectiv a impozitului pe profit, este 1 ianuarie 2017 – 31 iulie 2017.

Titlul III - Impozitul pe venitul microîntreprinderilor

În cazul îndeplinirii condițiilor cu privire la aplicarea sistemului microîntreprinderilor, acesta va prevala asupra prevederilor Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități.

Începând cu luna august a anului 2017 se aplică sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor pentru persoanele juridice care intră sub incidența Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activități și care îndeplinesc totodată condițiile de aplicare a sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor;

Titlul IV - Impozitul pe venit

Sunt neimpozabile, în anumite condiţii, serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii.

În vederea stabilirii venitului impozabil, contractul de asigurare/abonamentul de servicii medicale poate cuprinde servicii medicale furnizate angajaţilor şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea acestora.

Este eliminată, în anumite condiţii, obligaţia de reţinere la sursă a impozitului pentru persoanele care obţin anumite venituri care nu se încadrează în categoria veniturilor din activităţi independente sau a veniturilor din activităţi agricole, din silvicultură şi piscicultură.

Titlul VII - Taxa pe valoarea adăugată

Ajustarea TVA pentru creanțe neîncasate, se poate efectua în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească în cadrul procedurii de insolvență/faliment.

Au fost eliminate criteriile de dovedire a intenției şi capacității de desfășurare a activităților economice pentru înregistrarea companiilor/operatorilor economici în scopuri de TVA, și au fost înlocuite cu criterii privind analiza de risc fiscal.

Titlul VIII – Accize și alte taxe speciale

Principalele modificări aduse Codului fiscal în materie de accize se referă la modificarea autorităţii competente pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, şi la majorarea nivelului accizei (inclusiv a accizei specifice) pentru ţigarete, aplicabil în anul 2017.

Modificările aduse în domeniul accizelor au intrat în vigoare la data de 24 iulie 2017.

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us