Schimbări importante în legislația românească privind dreptul de muncă și de ședere al străinilor

Pe scurt

S-a publicat Legea 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor pe teritoriul României.

Legea 247/2018 modifică și completează Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 194/2002 și Ordonanța Guvernului nr. 25/2014, transpunând în legislația națională Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair. Legea introduce și măsuri de simplificare a procedurilor de obținere a dreptului de muncă și de ședere pentru anumite categorii de străini.


În detaliu

Modificări aduse Ordonanței nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

 • contingentul de lucrători nou admiși pe piața forței de muncă din România va fi în continuare aprobat anual de către Guvern, dar fără a se mai face o delimitare pe categorii de lucrători;
 • se reduc cu 50% taxele de eliberare a avizelor de angajare/detașare, după cum urmează:
  • de la 200 de euro la 100 de euro, pentru avizele de angajare/detașare;
  • de la 50 de euro la 25 de euro, pentru avizele emise pentru lucrătorii sezonieri, pentru străinii titulari al dreptului de ședere temporară pentru studii, încadrați în muncă ulterior absolvirii studiilor, sau pentru titularii unui drept de ședere temporară pentru reîntregirea familiei, precum și în cazul schimbării angajatorului sau în cazul schimbării funcției străinului la același angajator.
 • au fost simplificate condițiile de obținere a avizului necesar încadrării în muncă a lucrătorilor permanenți sau transfrontalieri prin eliminarea obligației de a prezenta documente care atestă pregătirea profesională și experiența în activitate a străinului, și anume atestatul de recunoaștere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, documentele care atestă pregătirea și/sau experiența profesională și documentele care atestă obținerea unor calificări profesionale;
 • pentru lucrătorii permanenți, stagiari și transfrontalieri, se transferă angajatorului obligativitatea de a verifica și documenta îndeplinirea condiției de pregătire profesională și experiența în activitate necesare străinilor, conform legii, prin includerea acestor informații în procesul-verbal întocmit în urma efectuării selecției;
 • pozițiile vacante pot fi făcute publice prin intermediul unui anunț publicat prin mijloace de informare în masă, fără a mai fi necesară publicarea a cel puțin trei anunțuri consecutive pentru ocuparea unui loc de muncă vacant, în cazul în care, din evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, reiese că există forță de muncă disponibilă;
 • nivelul minim al salariului care trebuie plătit unui lucrător înalt calificat se reduce de la nivelul a patru câștiguri salariale medii brute la două câștiguri salariale medii brute;
 • se introduc condiții suplimentare pentru emiterea avizelor pentru lucrătorii stagiari, și anume dovada deținerii unei diplome de absolvire a învățământului superior în ultimii doi ani care precedă cererea sau dovada participării la un ciclu de studii care conduce la obținerea unei astfel de diplome;
 • se introduce noțiunea de lucrător au pair, ca fiind străinul încadrat în muncă, temporar, de o familie gazdă, cu scopul de a-și îmbunătăți cunoștințele și competențele lingvistice, în schimbul unor activități casnice ușoare și de îngrijire a copiilor;
 • avizele de angajare pentru lucrătorii au pair se emit dacă sunt îndeplinite și o serie de condiții speciale, precum: străinul să aibă între 18 și 30 de ani, să fi absolvit o formă de învățământ secundar inferior, angajatorul să își asume obligația de a-i asigura cheltuielile de întreținere, cazare și asigurare socială de sănătate, angajatorul să aibă altă cetățenie decât lucrătorul au pair și să nu existe legături de familie între aceștia;
 • împiedicarea în orice mod a lucrătorilor Inspectoratului General pentru Imigrări în a-și exercita, total sau parțial, controlul asupra angajatorilor și nerespectarea obligației de a pune la dispoziția acestor lucrători, în termenul stabilit de aceștia, documentele și informațiile solicitate sunt unele dintre contravențiile nou introduse, sancționate cu amendă de la 1.500 lei la 10.000 lei;

Modificări aduse Ordonanței nr. 194/2002 republicată, privind regimul străinilor în România

 • prelungirea dreptului de ședere temporară pentru lucrătorii au pair este condiționată de încheierea unui contract de muncă cu timp parțial, pentru o perioadă de cel mult un an, cu durata timpului de muncă de maximum 25 de ore/săptămână;
 • nivelul salarial necesar pentru prelungirea dreptului de ședere al lucrătorilor permanenți se reduce de la nivelul câștigului salarial mediu brut la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
 • nivelul mijloacelor de întreținere necesare pentru prelungirii dreptului de ședere al lucrătorilor detașați/ICT se reduce de la nivelul câștigului salarial mediu brut la nivelul salariului de bază minim brut garantat în plată;
 • prelungirea dreptului de ședere temporară în scopul  reîntregirii familiei este condiționată și de prezentarea dovezii unor mijloace de întreținere, pe lângă cele necesare sponsorului pentru propria întreținere, în cuantum de cel puțin salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru fiecare membru de familie;
 • se extinde aplicabilitatea vizei de studii și stagiarilor admiși la un program de formare profesională în România, cu condiția ca, printre altele, să existe un acord de formare profesională încheiat între entitatea-gazdă și străin, care va conține obligatoriu anumite elemente prevăzute de lege;
 • pentru studenții aflați în cadrul unei mobilități, se introduc reguli specifice pentru acordarea dreptului de ședere temporară în scop de studii;
 • se completează prevederile care reglementează acordarea dreptului de ședere pentru desfășurarea unor activități de cercetare științifică, prin introducerea obligației de a detalia o serie de elemente în acordul de primire încheiat între unitatea de cercetare–dezvoltare și cercetător. Totodată se introduc reguli specifice pentru acordarea dreptului de ședere temporară cercetătorilor aflați în România în cadrul unei mobilități și membrilor de familie ai acestora.
 • se introduc obligații suplimentare pentru entitățile–gazdă cu care străinii încheie contracte de voluntariat;
 • entitățile–gazdă vor avea obligația de a informa Inspectoratul General pentru Imigrări  cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, iar nerespectarea acestei obligații constituie contravenție sancționată cu amendă cuprinsă între 1.500 lei și 3.000 lei.
 • sunt introduse noi prevederi pentru cetățenii străini exonerați de obligația obținerii unei vize pentru a intra în România care nu respectă scopul declarat la intrarea pe teritoriul României sau care încalcă reglementările referitoare la angajarea în muncă a străinilor, inclusiv interdicția de a mai intra în țară timp de șase luni.
 • termenul de soluționare a cererilor de aprobare a invitațiilor se reduce de la 60 de zile la 45 de zile de la data depunerii.
 • perioada de ședere pe teritoriul României în calitate de lucrător au pair nu este luată în calcul la obținerea dreptului de ședere permanentă.
[Sursa: Legea nr. 247/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 941/07.11.2018]

 

De reținut

Prin Legea 247/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România:

 • s-au adoptat măsuri menite să simplifice procedurile de obținere a dreptului de muncă și de ședere pe teritoriul României pentru cetățenii străini;
 • s-a asigurat transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2016/801.

 

© [2018] [ PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L  ]. All rights reserved. PwC and PricewaterhouseCoopers refer to the PwC network and/or one or more of its member firms, each of which is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC does not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it. At PwC, our purpose is to build trust in society and solve important problems. PwC is a network of firms in 158 countries with more than 236,000 people who are committed to delivering quality in assurance, advisory and tax services. Find out more and tell us what matters to you by visiting us at www.pwc.ro.

Contact us

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Andreea Mitirita

Partner, Tax Services, Romania

Follow us