Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

08/09/17

Pe scurt

În Monitorul Oficial nr. 708/2017 a fost publicata Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

În detaliu

Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 aduce o serie de modificări și completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, printre care le menționăm mai jos pe cele mai importante dintre acestea. Astfel:

Obligativitatea prezentării documentelor in limba romana sau însoțite de traduceri autorizate

Din modificările aduse de O.G. nr. 30/2017, notabile sunt dispozițiile privitoare la introducerea unei sancțiuni în situația în care petițiile, documentele justificative, certificatele sau înscrisurile redactate într-o limbă străină sunt depuse fără a fi însoțite de traduceri în limba română. Astfel textul de lege prevede ca la solicitarea organului fiscal, contribuabilul are obligația de a depune traduceri autorizate ale documentelor mai sus menționate, iar in lipsa acestora documentele prezentate nu se iau în considerare de organul fiscal.

Raportul sarcinii fiscale

O altă modificare importantă a intervenit în ceea ce privește situația contribuabililor care desfășoară o profesie liberală şi care prevede faptul că aceștia vor răspunde pentru obligațiile fiscale datorate ca urmare a exercitării acestei profesii cu bunurile patrimoniului de afectațiune, iar numai în situația în care bunurile afectate exercitării profesiei nu sunt suficiente pentru recuperarea creanței, organul fiscale poate urmări şi celelalte bunuri ale contribuabilului.

Răspunderea solidară

Se introduce un nou caz de atragere a răspunderii solidare cu debitorul, a emitentului scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție ori instituția care a confirmat scrisoarea de garanție/polița de asigurare de garanție, în cazul în care acesta nu a virat, potrivit legii, sumele de bani în conturile de venituri bugetare la solicitarea organului fiscal.

În plus, noul act normativ prevede că pentru obligațiile fiscale restante ale debitorului pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței răspund solidar cu acesta şi persoanele care au determinat cu rea-credință acumularea şi sustragerea de la plata acestor obligații.

Comunicarea actului administrativ fiscal

În ceea ce privește procedura de comunicare a actului administrativ fiscal au fost introduse o serie de modificări care vizează introducerea unei excepții de la regula comunicării actului administrativ pe suport hârtie prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, şi anume remiterea actului emis pe suport hârtie, sub semnătură, la domiciliul fiscal al contribuabilului, prin intermediul angajaților proprii ai organului fiscal. În cazul in care destinatarul actului refuză primirea actului sau nu este găsit la domiciliul fiscal, organul fiscal va afișa pe ușa acestuia o înștiințare. Contribuabilul/plătitorul este în drept să se prezinte la sediul organului fiscal emitent în maxim 15 zile de la data afișării înștiințării pentru a i se comunica actului, în caz contrar actul considerându-se a fi comunicat la împlinirea acestui termen.

Prevederi speciale privind înregistrarea fiscală a persoanelor nerezidente

Se instituie obligația instituțiilor de credit de a solicita organelor fiscale atribuirea numărului de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente sau pentru persoanele juridice care nu dețin cod de identificare la momentul la care acestea solicita deschiderea unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori.

Declararea sediilor secundare

O.G. nr. 30/2017 aduce o serie de modificări în ceea ce privește declararea sediilor secundare, reglementându-se obligaţia contribuabilului/plătitorului de a declara la organul fiscal central înființarea sediilor secundare în termen de 30 de zile de la: a) data înregistrării/menționării acestora la registrul comerțului sau în alte registre în care a fost înregistrată entitatea care le-a înființat şi b) data actului de înființare în toate celelalte cazuri în care nu este aplicabilă prima variantă.

Depunerea declarației fiscale

Referitor la depunerea declarației fiscale, a fost prevăzut în mod expres faptul că în situația în care aceasta a fost înregistrată la un organ fiscal necompetent, este considerată a fi depusă la data înregistrării acesteia la organul fiscal necompetent, urmând ca aceasta să fie transmisă organului fiscal competent în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Aspecte privitoare la efectuarea inspecției fiscale şi a controlului fiscal

Potrivit noilor modificări, organul fiscal are posibilitatea de a selecta perioadele care vor fi supuse inspecției fiscale, fără a fi nevoit să mai verifice întreaga perioadă pentru care rezerva verificării ulterioare este deschisa, dar cu posibilitatea de extindere a inspecției şi pentru alte perioade neverificate.

Se introduce posibilitatea ca activitatea desfășurată de organul fiscal central sau local cu ocazia efectuării unui control fiscal sa fie reprezentata si de acțiuni de prevenire şi conformare.

Declarațiile fiscale rectificative

În ceea ce privește creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care contribuabilul/plătitorul depune în legătură cu diferențele din obligații fiscale principale declarații rectificative, termenul de plată al diferențelor este data depunerii declarației rectificative la organul fiscal.

Penalități de întârziere

Se reglementează în mod expres că penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare.

Eșalonarea la plată

În ceea ce privește eșalonarea la plată, O.G. nr. 30/2017 a adus o serie de modificări cu privire la prelungirea unor termene în favoarea contribuabilului/plătitorului, precum şi posibilitatea de a se solicita şi aproba plata diferențiată a ratelor de eșalonare.

Totodată, legiuitorul a prevăzut posibilitatea debitorului de a face o cerere privind menționarea eșalonării a cărei valabilitate a fost pierdută din cauza nerespectării disp. art. 194 alin. (1) lit. a) – j) şi l) o singură dată într-un an de eșalonare, cu condiția ca această cerere să fie efectuată înainte de executarea garanției de către organul competent sau înainte de stingerea obligațiilor fiscale fata de reglementarea anterioara care prevedea această posibilitate o singura data pe întreaga durata a eșalonării.

Se elimina posibilitatea de a se acorda eșalonarea la plata a obligații fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar cum ar fi accizele.

Măsurile asigurătorii

În cazul garanțiilor constituite cu scopul de a se ridica măsurile asigurătorii, actul normativ prevede ca acestea trebuie să fie menținute pentru toată perioada de valabilitate în care ar fi fost menținute măsurile asigurătorii potrivit legii. În cazul în care debitorul nu prelungește perioada de valabilitate a acestora, organul fiscal are posibilitatea să execute aceste garanții în ultima zi de valabilitate a acestora.

In ceea ce privește poprirea bancara actul normativ diminuează termenul de înființare a poprii asupra sumelor din conturile bancare de la 30 de zile la 15 zile.

Garanțiile

Se introduce posibilitatea garantări obligațiilor fiscale printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară nebancară înscrisă în registrele Băncii Naționale a României pentru emiterea de garanții.

Materia executării silite

A fost introdusă o nouă prevedere potrivit căreia executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanțele fiscale stabilite printr-o decizie emisa de organul fiscal în cazul în care debitorul notifică organului fiscal, ulterior comunicării deciziei, intenția sa de a depune o scrisoare de garanție sau poliță de asigurare. Totodată, actul normativ prevede expres ca in aceasta perioada creanțele fiscale stabilite prin decizia de impunere emisa de organul fiscal nu se sting. În cazul în care debitorul nu depune scrisoarea de garanție sau poliță de asigurare în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei, executarea silită continuă sau începe, conform legii.

O.G. nr. 30/2017 prevede că pentru creanțele stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni (i.e. sumele reprezentând repararea prejudiciului material, amenzi, cheltuieli judiciare sau sume confiscate), se aplică măsurile de executare silită prevăzute de Codul de procedură fiscală fără a se emite alt titlu executoriu de către organul de executare.

Suspendarea executării actului administrativ fiscal

În situația în care instanțele judecătorești dispun suspendarea executării actului administrativ fiscal, toate efectele juridice ale acestuia sunt suspendate până la încetarea suspendării. Totodată, a fost stipulat în mod expres că aceste efecte juridice privesc atât obligațiile principale individualizate în actul administrativ suspendat, cât şi obligațiile fiscale accesorii individualizate în alte acte administrative care nu sunt suspendate la executare.

Un aspect deosebit de important a fost reglementat prin introducerea alin. (6) la art. 278 potrivit căruia în situația în care s-a formulat o cerere de suspendare a actului administrativ fiscal în baza art. 14 din Legea nr. 554/2004 şi cauțiunea aferentă acesteia a fost deja consemnată la dispoziția instanței de judecată, nu mai este necesară consemnarea unei noi cauțiuni în situația în care se solicită suspendarea actului administrativ în temeiul art. 15 din Legea nr. 554/2004 atâta timp cât cauțiunea este consemnată efectiv la dispoziția instanței.

De reţinut

  • Documentele redactate într-o limbă străină depuse la organul fiscal fără să fie însoțite de traduceri autorizate în limba română nu se iau în considerare în cazul în care organul fiscal a solicitat traducerea lor în limba română şi contribuabilul nu s-a conformat solicitării;
  • Atragerea răspunderii solidare cu debitorul a emitentului scrisorii de garanție/poliței de asigurare de garanție în cazul în care acesta nu a virat, potrivit legii, sumele de bani la solicitarea organului fiscal;
  • Introducerea metodei de comunicare a actului administrativ prin remiterea actului emis pe suport hârtie, sub semnătură, la domiciliu fiscal al contribuabilului, prin intermediul angajaților proprii ai organului fiscal:
  • Obligația instituțiilor de credit de a solicita organelor fiscale atribuirea numărului de identificare fiscală/codul de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice nerezidente sau persoanele juridice care nu dețin cod de identificare la data solicitării deschiderii unui cont bancar sau închirierea unei casete de valori.
  • Instituirea regulii potrivit căreia penalitatea de întârziere nu se aplică pentru obligațiile fiscale principale pentru care se datorează penalitate de nedeclarare;
  • Eliminarea posibilității de acordarea a eșalonării pentru obligațiile fiscale de a căror plată depinde menținerea autorizației, acordului ori a altui act administrativ similar, cum ar fi accizele.
  • Micșorarea termenului de înființare a poprii asupra sumelor din conturile bancare de la 30 de zile la 15 zile;
  • Instituirea posibilității de garantare printr-o scrisoare de garanție bancară emisă de o instituție financiară nebancară;
  • Neînceperea sau suspendarea executării silite a creanțelor stabilite prin decizii de impunere pentru o perioada limitata de 45 de zile in cazul in care debitorul notifică organului fiscal intenția sa de a depune o scrisoare de garanție sau poliță de asigurare.
  • Suspendarea efectelor juridice ale actelor administrative nesuspendate care individualizează obligațiile fiscale accesorii ca urmare a suspendării efectelor actelor administrative care individualizează obligații fiscale principale.

Contact us

Dan Dascalu

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Anda Rojanschi

Partner, D&B David şi Baias, Romania

Tel: +40 21 225 3765

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us