Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii și modelul planului de remediere

12/02/18

Pe scurt

Recent a fost publicată o Hotărâre de Guvern, prin care se stabilesc contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii și modelul planului de remediere.

Legea prevenirii, în vigoare de la data de 17 ianuarie 2018, are scopul de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârșirii de contravenții.

În detaliu

Legea prevenirii oferă contribuabililor posibilitatea de a remedia situația care a condus la stabilirea anumitor contravenții de către organele de control, pentru a fi sancționați doar cu avertisment, fără aplicarea de sancțiuni contravenționale complementare.

În cazul săvârșirii de către contribuabili a uneia sau mai multor contravenții aflate sub incidența Legii prevenirii, organul de control încheie un proces-verbal de constatare a contravenției / contravențiilor și de aplicare a sancțiunii, la care se anexează un plan de remediere de urmat de către contribuabil. Termenul de remediere a contravenției se stabilește de către organul de control în funcție de situația de fapt și durata de timp necesară pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Termenul maxim este de 90 de zile calendaristice de la data înmânării/comunicării procesului-verbal. Odată stabilit, acest termen nu poate fi modificat.

Autoritățile au obligația de a relua controlul în termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere.

Potrivit legii, sancțiunea avertismentului se aplică fără întocmirea unui plan de remediere, în oricare dintre următoarele situații:

 • contravenientul își îndeplinește obligația legală în cursul controlului;
 • contravenția săvârșită nu este continuă.

Dacă, în termen de trei ani de la data sancționării prin avertisment în baza prevederilor Legii prevenirii, contribuabilul săvârșește aceeași contravenție, pentru aceasta din urmă nu va mai beneficia de prevederile acestei legi.

Printre contravențiile eligibile se numără următoarele:

 • nedepunerea declarațiilor de înregistrare fiscală, de radiere a înregistrării fiscale, sau de mențiuni, la termenele prevăzute de lege;
 • neîndeplinirea obligațiilor de declarare prevăzute de lege (de exemplu, impozite, taxe, contribuții, bunuri, venituri etc);
 • nerespectarea obligației contribuabilului de a oferi, la finalul inspecției fiscale, o declarație scrisă, pe propria răspundere, care să ateste punerea la dispoziţie a tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate de către organele de control;
 • nerespectarea obligației de întocmire și punere la dispoziție a dosarului prețurilor de transfer;
 • nerespectarea obligației de a păstra și prezenta organelor fiscale datele arhivate în format electronic și aplicațiile electronice cu ajutorul cărora au fost generate;
 • nefurnizarea la termen, de către contribuabil, a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal;
 • nerespectarea obligației de depunere a declarației de patrimoniu și de venituri pentru persoanele fizice supuse verificării situației fiscale personale;
 • efectuarea de operațiuni intracomunitare de către persoanele care nu au respectat obligația înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari;
 • nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor recapitulative sau depunerea de declarații recapitulative incorecte sau incomplete;
 • încălcarea prevederilor din Legea Societăților privind conținutul documentelor emise de o societate (adică orice factură, comandă, tarif, prospect și alte documente folosite în comerț trebuie să menționeze denumirea, forma juridică, sediul social, numărul din Registrul Comerțului și codul unic de înregistrare al societății care a emis respectivele documente);
 • nedepunerea la Registrul Comerțului, în termenul prevăzut de lege, a hotărârilor adunării generale a acționarilor;
 • neachiziționarea registrului unic de control în termenul prevăzut de lege;
 • încălcarea anumitor prevederi din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale (de exemplu, înregistrarea ca mijloace fixe a unor obiecte care, conform legii, nu se încadrează în această categorie; calcularea și înregistrarea în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe exceptate; aplicarea unor durate de utilizare a mijloacelor fixe, altele decât cele stabilite conform legii; înregistrarea unor valori de intrare a mijloacelor fixe, altele decât cele stabilite conform legii etc.);
 • încălcarea anumitor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (de exemplu, emiterea unui bon fiscal care conține date eronate sau incomplete, neînmânarea bonului fiscal clientului sau neemiterea facturii la solicitarea acestuia, nerespectarea obligației de asigurare a funcționării aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia etc.);
 • încălcarea anumitor prevederi din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor (de exemplu, neinformarea corectă și completă a consumatorilor asupra caracteristicilor esențiale ale serviciilor și produselor oferite, nerespectarea obligației de evidențiere a prețurilor în mod vizibil şi într-o formă neechivocă, uşor de citit etc.).
[Sursa: Hotărârea Guvernului nr. 33/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 107 din 5 februarie 2018 Legea prevenirii nr. 270/2017, publicată în Monitorul Oficial nr 1037 din data de 28 decembrie 2017]

De reținut

A fost emisă recent o Hotărâre de Guvern care stabilește contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii, precum și modelul planului de remediere.

Scopul Legii prevenirii este de a reglementa o serie de intrumente prin care să asigure remedierea situațiilor generatoare de contravenții în vederea sancționării contribuabililor doar prin avertisment.

Sancțiunea prin avertisment se aplică pentru contravențiile aflate sub incidența Legii prevenirii, în urma remedierii acestora în termenul stabilit de organele de control. Termenul maxim este de 90 de zile de la data înmânării / comunicării procesului-verbal de control.

 

Pentru o discuție mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionut Simion

Ionut Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Daniel Anghel

Partner, Tax and Legal Services Leader, Romania

Diana Coroaba

Diana Coroaba

Partner, Tax Services, Romania

Ionut Sas

Ionut Sas

Partner, Tax Services, Romania

Follow us