Modificări aduse Normelor metodologice, în domeniul TVA

Jun 13, 2017

Pe scurt

În data de 4 mai 2017 s-a publicat și a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 284/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

În detaliu

Reguli speciale cu privire la aplicarea TVA în cazul persoanelor impozabile al căror cod de înregistrare a fost anulat și care se reînregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2017

 • Persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat și care se reînregistrează în scopuri de TVA își pot exercita dreptul de deducere pentru achizițiile din perioada în care au avut codul anulat, chiar dacă factura nu cuprinde codul de TVA al beneficiarului. Dreptul de deducere se poate exercita printr-un decont de TVA depus ulterior înregistrării în scopuri de TVA.
 • După reînregistrarea în scopuri de TVA, furnizorii de bunuri și servicii trebuie să emită facturi în care să menționeze distinct taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri/ prestările de servicii efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat;
 • Sunt detaliate măsurile pe care trebuie să le ia persoanele care se reînregistrează în scopuri de TVA în ceea ce privește emiterea de facturi, raportarea și plata TVA, în funcție de situațiile în care acestea au acționat în perioada de inactivitate;
 • Persoanele impozabile care au efectuat achiziții de la furnizori, în perioada în care aceștia din urmă aveau codul înregistrare în scopuri de TVA anulat, își pot deduce TVA aferentă acestor achiziții, în baza facturilor corectate emise de furnizori după reînregistrare.
 • Noile prevederi se aplică pentru persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA începând cu 1 ianuarie 2017.

Regimul special pentru agricultori

 • Se aduc clarificări cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017;
 • Persoanele care îndeplinesc condițiile de aplicare vor aplica regimul special de TVA pentru agricultori, chiar dacă nu au notificat autoritățile în acest sens, cu excepția situației în care optează pentru aplicarea regimului normal de taxare;
 • Depunerea notificării este obligatorie pentru a beneficia de suma aferentă cotei forfetare pentru facturile emise.

Modificarea sistemului ajustărilor TVA în cazul bunurilor de capital

 • Sunt aduse clarificări cu privire la prevederile aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017 privind modalitatea de ajustare a TVA deductibile  în cazul bunurilor de capital. În baza acestor prevederi, ajustarea taxei pentru bunurile de capital se efectuează anual în cadrul perioadei de ajustare, cu ocazia oricărui eveniment prevăzut de lege, care implică ajustarea și ia în calcul doar perioada rămasă din perioada de ajustare, începând cu data evenimentului generator de ajustare. Perioada de ajustare este de 20 de ani pentru bunuri imobile, și de cinci ani pentru alte bunuri de capital, iar ajustarea/an  va reprezenta 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă inițial.

Alte modificări în legătură cu taxa pe valoarea adăugată

 • În cazul bunurilor imobile deținute în devălmășie de o familie, toate obligațiile privind TVA pentru vânzarea acestor bunuri, inclusiv înregistrarea în scopuri de TVA vor reveni unuia dintre soți.
 • În ceea ce privește stabilirea locului prestării din perspectiva TVA pentru serviciile legate de un bun imobil,  se introduce o definiție a bunului imobil din perspectiva TVA, în conformitate cu prevederile europene. Aceasta este prevăzută în art. 13b din Regulamentul (UE) nr. 282/2011 de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE.
 • În cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis și confirmat printr-o sentință judecătorească, prin care creanța creditorului este modificată sau eliminată, baza de impozitare a TVA se ajustează în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunțat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv hotărârea judecătorească de închidere a procedurii prevăzute de legislația insolvenței, sub sancțiunea decăderii;
 • Contravaloarea lucrărilor/ evaluărilor efectuate asupra bunurilor mobile corporale livrate către o persoană impozabilă stabilită în România sau către o persoană juridică neimpozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România, efectuate înainte de import, este exclusă din baza de impozitare a TVA la import, indiferent dacă serviciile respective sunt efectuate în sau în afara Uniunii Europene. Locul prestării acestor  servicii este stabilit ca fiind la sediul beneficiarului.
 • Anumite semințe, fructe oleaginoase, fructe diverse, plante industriale sau medicinale, paie și furaje încadrate la codul NC  1207  se exclud de la aplicarea cotei reduse a TVA, de 9%, dacă sunt destinate însămânțării.
 • Se introduce o prevedere care permite rambursarea TVA pentru achizițiile efectuate în România de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care au efectuat prestări de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune către persoane neimpozabile stabilite în România. Aceste persoane nu au obligația de a desemna un reprezentant în România în scopul rambursării.
 • Se aduc clarificări pentru situațiile specifice în care este necesară ajustarea dreptului de deducere a TVA pentru alte bunuri decât bunurile de capital. 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 319/04 mai 2017]

De reținut

Principalele modificări și  clarificări aduse Normelor metodologice vizează:

 • posibilitatea deducerii TVA aferente tranzacțiilor cu persoanele impozabile al căror cod de înregistrare a fost anulat și care se reînregistrează în scopuri de TVA;
 • ajustarea taxei deductibile în cazul bunurilor de capital precum și al altor bunuri decât cele de capital;
 • rambursare TVA pentru persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care efectuează achiziții în România și care au efectuat prestări de servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau de televiziune către persoane neimpozabile stabilite în România;
 • dispoziții prin care se delimitează sfera de aplicare a noului regim special forfetar pentru agricultori aplicabil începând cu 1 ianuarie 2017.

 

Să discutăm

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane:

Contact us

Ionuț Simion

Country Managing Partner, Romania

Daniel Anghel

Partener, Liderul Departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică, Romania

Diana Coroabă

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ionuţ Sas

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Andreea Mitiriță

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Ruxandra Târlescu

Partener, Consultanță Fiscală, Romania

Follow us