Nota de informare / Acord

[english version]

PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L. (“PwC”), societate de naţionalitate română, având sediul social la adresa: Mun. Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, Clădirea Lakeview, etajul 7/1, sector 2, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/1784/1995, Cod Unic de Înregistrare 7108710, având capital social 214.160 RON, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, fiind înscrisă în Registrul de Evidenţă a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 20877.

În scopul asigurării unei bune colaborări, precum şi pentru îndeplinirea de către PwC a cerinţelor de ordin legal, “persoana vizată” confirmă şi îşi exprimă acordul, în baza prezentei, în legătura cu următoarele:

1) Este de acord cu prelucrarea de către PwC a datelor sale cu caracter personal, date care includ: nume, prenume, data şi locul naşterii, genul, adresa de domiciliu/reşedinţa, adresa de e-mail, locul de muncă şi adresa, ocupaţie, studii, funcţie, număr de telefon);

2) A luat la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate de către PwC în scopul: a) încheierii unui Contract între mine, în calitate de persoană vizată sau angajatorul său şi PwC sau altă entitate PwC*, b) bunei derulări a Contractului, c) informarea persoanei vizate privind evoluţia Contractului, d) furnizarea de servicii de către PwC şi/sau de alte entităţi PwC în beneficiul sau ori al angajatorului sau, e) îndeplinirii cerinţelor şi/sau procedurilor legate de independenţa, managementul riscului şi revizia calităţii, f) pentru îndeplinirea de către PwC a anumitor cerinţe de ordin legal, inclusiv de ordin statutar, g) în alte situaţii legate de relaţia contractuală pe care persoana vizată sau angajatorul său o au sau o vor avea cu PwC şi h) în scopuri de marketing direct;

3) A luat la cunoştinţă şi este de acord cu faptul că datele sale cu caracter personal pot fi transmise de către PwC, în condiţiile legii, către şi respectiv prelucrate de, entităţi precum: entităţile PwC (inclusiv PricewaterhouseCoopers Audit SRL, PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL, PricewaterhouseCoopers Servicii SRL, PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL), partenerii contractuali ai operatorului, societăţi de arhivare şi stocare documente fizice/electronice, firme de curierat, cabinete de avocatură - localizate în România, UE, în Zona Economică Europeană, SUA (pentru entităţile care au aderat la principiile “safe harbour”); pentru transferul către entităţi situate în alte state/teritorii decât cele menţionate, se vor îndeplini în prealabil formalităţile şi cerinţele impuse de lege în acest sens;

4) A luat la cunoştinţă despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cunoscând ca, în legatură cu datele cu caracter personal prelucrate de către PwC, are, în principal, următoarele drepturi prevăzute de lege:

  1. dreptul de acces;
  2. dreptul de intervenţie asupra datelor (respectiv de a obţine de la operator, după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte);
  3. dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale şi să solicite ştergerea datelor**;
  4. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  5. dreptul de a se adresa justiţiei;
  6. pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către PricewaterhouseCoopers Tax Advisors & Accountants S.R.L. la sediul din Str. Barbu Văcărescu nr. 301-311, etaj 7/1 sector 2, 020276, Bucureşti, în atenţia Departamentului Juridic.

5) Este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru a primi de la PwC sau de la o altă entitate PwC comunicări comerciale pin poşta electronică (cum ar fi: invitaţii la conferinţe, seminarii, simpozioane, evenimente, workshop-uri organizate de PwC).

 

*entităţile PricewaterhouseCoopers (entităţi PwC) înseamnă toate entităţile (fie că sunt sau nu sunt încorporate) care îşi desfăşoară activitatea sub un nume care include în totalitate sau în parte numele PricewaterhouseCoopers ori este parte din aceasta (sau este asociată ori are legătură cu o entitate care este parte din aceasta) sau este firmă corespondentă din reţeaua internaţională de firme PricewaterhouseCoopers.

**Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitatea socială). Orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.